İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3947
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :5
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3947
Şikayetçi:
 Ulutaş Özel Güvenlik Korm. ve Eğit. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alaybey Mahallesi Hürriyet Cad. Reyhan Sokak No: 59 K.3 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Kahta Devlet Hastanesi Başhekimliği, Mustafa Kemal Cad. 02400 Kahta/ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31573
Başvuruya konu ihale:
 2007/113427 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.11.2007 tarih ve 08.20.00.G015/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahta Devlet Hastanesi’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulutaş Özel Güvenlik Korm. ve Eğit. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31573 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale komisyonunca tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamalarını idareye sundukları, kesinleşen ihale kararında ihalenin başka bir istekli üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bulunmadığı hususunun kendilerine bildirildiği, ihaleye 8 adet firmanın katıldığı ve kendileri dahil 6 firmanın teklifinin, teklif mektuplarının standart forma uygun olmadığı, diğer 1 firmanın ise iş bitirme belgesinin yetersiz olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin şikayet başvurularına verilen cevapta, kendilerinden aşırı düşük teklif sorgulaması istenmiş olsa da, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince teklif mektuplarında bulunması gereken kaşe kısmındaki ismin bulunmadığı ve teklif vermeye yetkili kişinin isminin yazılmadığı hususuna yer verildiği, buna karşılık tekliflerinin firma kaşesinin üzeri şirket yetkilisince imzalanmak suretiyle sunulduğu ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

21.09.2007 tarihli ihale komisyon kararında, başvuru sahibinin teklifinin özetle, “Teklif mektubunun standart forma uygun olmaması” nedeniyle idarece değerlendirilme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin şikayet başvurusunun reddine ilişkin 08.10.2007 tarihli cevap yazısında şikayet konusu hususla ilgili olarak özetle, “Teklif mektuplarının kaşe kısmında isim mevcut bulunmadığı, ayrıca herhangi bir teklif vermeye yetkili kişinin isminin yazılmadığının tespit edildiği” hususuna yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan şikayetçinin sunduğu teklif dosyası kapsamından, teklif mektubunda imzası bulunan kişinin şirket müdürü tarafından, şirket adına imza atma ve ihaleye teklif verme hususunda yetkilendirildiği ve bu kişinin imza beyannamesinin de sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki götürü bedel teklif mektubu için öngörülen standart formun 3 no’lu dipnotunda, “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” ifadesine yer verilmiştir.

          Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesinde, “Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

          Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, şikayetçi tarafından sunulan teklif mektubunun şirketin unvanı ile birlikte şirket adına ihaleye teklif verme ve belgeleri imzalama hususunda yetkilendirilmiş kişi tarafından, ticaret unvanının altına imza atıldığı anlaşıldığından, idarece şikayetçinin teklifinin, “Teklif mektubunun standart forma uygun olmaması” gerekçesiyle değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 12 kişilik ve 15 aylık silahsız özel güvenlik hizmet alımından ibaret olduğu hususuna yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin çalışma saatlerine ilişkin 8 inci maddesinde, 12 özel güvenlik görevlisinin aralıksız olarak resmi ve dini tatil günleri de dahil olmak üzere idarenin güvenliğini sağlayacağı hususuna yer verilmiş, aynı şartnamede, vardiya sayısı ile vardiyalarda çalıştırılacak personel sayısına yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Anılan düzenlemelerden, 12 kişi çalıştırılması öngörülen başvuru konusu özel güvenlik ihalesinde, bu 12 kişinin  resmi ve dini tatil günlerinde de çalıştırılacağının idarece öngörüldüğü sonucuna ulaşılmaktadır.

 

          4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği hükme bağlanmış olup, anılan Kanunun çalışma sürelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde uygulanacak vardiya programı nedeniyle normal şartlarda ihale konusu hizmette istihdam edilen personelin tamamının, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinin tamamında çalışması mümkün bulunmamaktadır.

 

          Bu itibarla, idarece 4857 sayılı İş Kanununun çalışma sürelerine ilişkin hükümlerinin göz önünde bulundurulmak suretiyle idarece resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak personel sayısına yer verilmesi gerekirken, idarece işe ait teknik şartnamede 12 özel güvenlik görevlisinin aralıksız olarak resmi ve dini tatil günleri de dahil olmak üzere idarenin güvenliğini sağlayacağı hususuna yer verilmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

          2) İşe ait teknik şartnamenin 6.4 maddesinde, güvenlik hizmetinde çalışacak personelin Özel Güvenlik Sertifikası almış elemanlar arasından Hastane idaresinde görevliler tarafından seçilerek alınacağı hususuna yer verilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere, işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde hükümler konulamayacağı yönünde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, işe ait teknik şartnamenin 6.4 maddesinde, güvenlik hizmetinde çalışacak personelin Özel Güvenlik Sertifikası almış elemanlar arasından Hastane idaresinde görevliler tarafından seçilerek alınacağı hususuna yer verilmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

         3) İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 1,5 olarak dikkate alındığı, buna karşılık işe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, aynı prim oranının, % 0,2 olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

 

          İş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 1,5 olarak kabul edilmesi durumunda, personel ücreti, günlük 1,50 YTL üzerinden yol ücreti ve sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarı 140.562,00 YTL olup, resmi ve dini bayram günlerinde çalışma hususu, Raporun B-1 bölümünde belirtilen nedenlerle hesaplamaya dahil edilmemiştir. Bununla birlikte, idarenin öngördüğü şekliyle resmi ve dini bayramlarda çalışmanın da bu tutara eklenmesi durumunda, asgari işçilik maliyet tutarı 147.004,65 YTL’dir.

 

         Diğer taraftan, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yazılı açıklama sunan isteklilerin açıklamalarını, % 1,5’luk risk prim oranına göre sundukları anlaşılmıştır.

 

         Bu itibarla, idarece yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 1,5 olarak dikkate alınmasına karşılık, işe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, aynı prim oranının, % 0,2 olarak yazılması, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

               4) Şikayetçi tarafından şikayet konusu hususların 28.09.2007 tarihinde farkına varıldığı, idareye 03.10.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra, idarenin 08.10.2007 tarih ve 1033 sayılı işlemiyle şikayet başvurusunun reddedildiği, red işleminin 22.10.2007 tarihinde şikayetçiye bildirilmesinden sonra, 25.10.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan istekliyle, şikayetçinin 15 günlük Kuruma itirazen şikayet süresi beklenilmeden, Kanuna aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

           Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle;     

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 11 isteklinin doküman aldığı 8 isteklinin teklif verdiği, ancak geçerli bir teklifin bulunduğu ihalede, gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı,  bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul