İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3948
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :7
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3948
Şikayetçi:
 Doğuş Sosyal Hizmetler İnş. Yat. Taş. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No:70/6 Atışalanı / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 06100 Balgat Çankaya /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35777
Başvuruya konu ihale:
 2007/150258 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.22.46.G012/2007-83 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Doğuş Sosyal Hizmetler  İnş. Yat. Taş.  Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarih ve 35777 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarece 30.11.2007 tarihinde ivedilik kararı alarak, ivedilik kararıyla birlikte şikayetlerinin reddedildiğinin kendilerine bildirildiği, ivedilik kararına gerekçe olarak hizmet binalarının genel temizliğini ihtiva eden mevcut sözleşmenin 31.12.2007 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla şikayet konusu ihalenin anılan tarihe kadar ikmal edilerek sözleşmenin imzalanması hizmetin aksamaması bakımından zaruret arz etmesinin gösterildiği, ivedilik kararının kamu yararı kararının somut ve inandırıcı olmadığı gibi hukuki dayanağının da bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın halihazırda hizmet veren firma olduğu, teknik şartnamenin 60 ıncı maddesinde çalışan işçilerin Sayıştay’daki çalışma süresi bir yılı dolan işçilerin Kanunca belirlenen yıllık izin haklarını kullanacaklarına ilişkin düzenleme yapıldığı, aslında içerde hizmet yürüten firmanın aynı ihaleyi tekrar alması durumunda çalışma süresi bir yılı geçen işçilere izin kullandırması veya bedelini ödemesi gerekirken, bu zorunluluk işe yeni başlayacak olan firmalara da getirildiği, kendilerinde dışarıdan ihaleye katılan firma olarak Sayıştay’da çalışan kaç işçinin bir yıldan fazla çalıştığını bilemediklerinden teklif fiyatlarına 240 işçinin 14 günlük izin parasını ekledikleri, bununda yaklaşık 82.000 YTL olduğu, içerdeki firma olan ihale üzerinde bırakılan firmanın izne hak kazanan gerçek kişi sayısını bildiği için yalnızca izni hak eden işçilerin yerine çalıştıracağı joker elemanların maliyetini ekleyerek avantaj elde ettiği, aynı zamanda teknik şartnamede ki malzeme listesindeki çöp poşetlerinin ihtiyaca göre getirileceğinin yazılı olduğu, ihtiyacın ne kadar olduğu idare ve içerdeki firma tarafından bilindiği, bununda içerdeki firmaya avantaj getirdiği iddia edilmektedir.

 

          İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin ehliyeti” başlıklı beşinci maddesinin (2) numaralı alt bendinde; “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği ancak teklif verdikten sonra dokümana ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

             4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması halinde, iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

         

           İncelenen ihalede,  Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul