İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3949
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :10
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3949
Şikayetçi:
 Mehmet Alpkaya-Güven Şelale Temizlik Firması, Belediye İşhanı Kat.2 No:217 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sok. No:1 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33939
Başvuruya konu ihale:
 2007/134706 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme, Veri Hazırlama, Bilgi Girişi ve Tıbbi Kayıt Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 08.21.39.0201/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliğince 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme, Veri Hazırlama, Bilgi Girişi ve Tıbbi Kayıt Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Alpkaya-Güven Şelale Temizlik Firması’nın 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 33939 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7 nci maddesinde, personel sayısı ile vasıflı personel öngörülüp öngörülmediğinin belirtilmediği, 26 ncı maddesinde de personel ücretlerinin belirtilmediği, personelin bilgisayar kullanım sertifikalı lise veya dengi okul mezunu olması gerektiğinin düzenlendiği ancak bu düzenlemenin genel olduğu, 225 adet personel içinde kaç personelin hangi okul mezunu olması gerektiği ve hangi işi yapacağı açıkça belirtilmemesinin  mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Personele verilecek giysi adedinin net olarak düzenlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

            3) İdari şartnamenin 26.1 maddesinde yer alan, benzeri giderlerin teklif fiyata dahil edileceği yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin 52 nci maddesinde yer alan, onbinde sekiz ceza oranının rakamla %0008 olarak yazılması gerekirken %008 olarak yazılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde, fiyat farkı verileceğinin belirtildiği ancak sadece asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan farkın verileceği belirtilmediğinden a2, b1, b2, c ve d katsayılarına göre fiyat farkı verileceği anlamının çıktığı, ancak toplamı bire eşit olacak şekilde katsayıların belirtilmediği, bu hususun çelişkili ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) İdari şartnamenin 7.1. maddesinde , tip idari şartnamenin 7.1.g bendinde yer alan ifadeye yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            7) İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 3, 6 ve 7 nci fıkralarına yer verilmemesinin esasa etkili olmamakla birlikte eksiklik teşkil ettiği; 4 üncü fıkrasına yer verilmesinin ise, ihalenin yılın ilk üç ayında olmaması nedeniyle mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 ve 11 inci fıkralarına yer verilmemesinin esasa etkili olmamakla birlikte eksiklik teşkil ettiği, yılın ilk üç ayında olan ihalelere ilişkin düzenleme yapılmasının ise ihalenin yılın ilk üç ayında olmaması nedeniyle mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde, “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

a) Vasıfsız personel için; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

b) Vasıflı personel için; yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenen ücretlerin brüt tutarı ile bu ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

Dikkate alınarak hesaplama yapılır.


            Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idari şartnamede açıkça gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde, hasta ve ziyaretçileri yönlendirme işinde 25 personel, veri hazırlama, bilgi girişi ve tıbbi kayıt işinde ise 200 personel çalıştırılacağı düzenmiş, teknik şartnamenin 3.1. maddesinde de işin toplam 225 personel ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Teknik şartnamenin 3.5 maddesinde; “Personelin özellikleri: Sağlık meslek lisesinin tıbbi sekreterlik bölümünü veya bu bölümün yüksek okulunu bitirenler, 2 yıllık bilgisayar teknik yüksek okul mezunu, bilgisayar teknik lisesi mezunu ya da Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım sertifikası olan lise veya dengi okul mezunu olacaktır.” ifadesine, 9.1 maddesinde; “Yüklenici her personele asgari ücretten (bütün özlük hakları dahil) aşağı ödeme yapamaz” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari ve teknik şartnamenin yukarıda anılan hükümlerinde ihale konusu işte istihdam edilecek personelin sayı ve niteliklerinin açık bir biçimde belirlendiği, ayrıca çalışacak personele brüt asgari ücretin üzerinde ödeme yapılacağına dair bir kayda yer verilmediği dikkate alındığında, personel ücretlerine ilişkin olarak brüt asgari ücret üzerinden teklif verilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “…13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 26.3.1 maddesinde; “Çalışanlara teknik şartnamenin “Personeli İşe Alma, Çıkarma, Görev yerlerinin Değiştirilmesi” başlıklı maddesinin alt bentlerinde belirtilen sayı ve nitelikte giyim eşyaları ayni olarak verilecektir.” ifadesine yer verildiği, teknik şartnamenin “Personeli İşe Alma, Çıkarma, Görev yerlerinin Değiştirilmesi” başlıklı 6.11 maddesinde ise; “Bütün firma personeline verilecek olan kıyafetler her yıl yazlık ve kışlık olmalıdır. Kıyafetler idarenin belirleyeceği renk ve modelde olacaktır. Eskimiş, lekeli, yırtık kıyafetler yenisi ile değiştirilecektir.” düzenlemesinin yapıldığı ve maddenin devamında yazlık ve kışlık olarak giyeceğin özelliklerinin belirlendiği görülmüştür.

 

İhale ilanının 2 nci maddesi ile idari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arası olarak belirlendiği görülmüş, teknik şartnamenin yukarıda anılan maddesinde personele her yıl yazlık ve kışlık kıyafet verileceği düzenlendiğinden işin süresi olan 2 yıl içerisinde personel başına 4 takım kıyafet verileceğinin açık olduğu ve bu nedenle anılan hususun tereddüt yaratıcı nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Tip İdari Şartnamenin 26.1 maddesi idarelerce doldurulmak üzere boş bırakılmış, anılan maddeye ait dipnotta; “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

            İdari şartnamenin 26.1 maddesinde yer alan “benzeri giderler” ibaresinin, mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim ve harç giderlerine benzer giderleri ifade ettiği anlaşılmış, mevzuat gereğince ödenecek bu tür giderlerin ise istekliler tarafından bilinmesi gerektiğinden anılan hususun esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 52.1 maddesinde; “Yüklenici, yürüttüğü işi şartnameler ve diğer yasal prosedürler doğrultusunda yerine getirmediği taktirde, bu durum Kontrol Teşkilatı tarafından bir tutanakla tespit edilir.

           

            Üçüncü tutanakta (aynı konu ile ilgili) sözleşme bedelinin 0,0008 (onbinde sekiz)’i oranında ceza kesilerek yüklenicinin takip eden ayki hak edişinden kesilir ve hastane idaresi tarafından yükleniciye 20 gün süreli ihtar çekilir...” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 52.1 maddesinde yer alan 0,0008 rakamının onbinde sekiz oranını ifade ettiği ve bu nedenle anılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Tip İdari Şartnamenin "Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin 48.1 alt maddesine ait 24 nolu dipnotta,

            “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları başlıklı” 48.1 maddesinde; “fiyat farkı verilecektir” düzenlemesinin yapıldığı ve maddenin devamında 31.12.2002 tarih ve 24980/3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ın  7, 8 ve 9 uncu madde metinlerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 48.2 maddesinde ise; “Fiyat farkı esasları aşağıda belirlenmiştir: Asgari Ücrete İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Detaylar: İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayısı (225) ve günlük çalışma saati (8) olacaktır. Asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale (son teklif verme) tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği yükleniciye ödenecek veya kesilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir.  Anılan düzenlemenin “Uygulama esasları” başlıklı 9 uncu maddesinin (ı) bendinde; “İdari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 48.1 maddesinde, Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 ve 8 inci madde metinlerine yer verilmekle birlikte, idari şartnamenin 48.2 maddesinde yalnızca 8 inci madde metnine yer verilmesi, ayrıca ihale konusu hizmetin personele ilişkin giderlerden oluşması nedeniyle başvuru konusu ihalede Esasların 8 inci maddesine göre asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan farkın ödeneceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Tip İdari Şartname’nin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.1.g bendinde, “Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri” istekliler tarafından ihaleye katılım için sunulması gereken belgeler arasında düzenlenmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.1 maddesinde, Tip İdari Şartnamenin 7.1.g. maddesinde yer alan düzenlemeye yer verilmediği, ancak 7.2. maddesinde bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği, 7.3 maddesinde de iş deneyim belgelerinin istenildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamede Tip İdari Şartnamenin 7.1.g bendinde yer alan “Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri” ifadesine yer verilmemekle birlikte, idari şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen yeterlik kriterlerine dair belgelerin istekliler tarafından sunulması gerektiği açık olduğundan, anılan hususun esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2. maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde yer alan “Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.” hükmü ile “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.” fıkralarına yer verilmediği görülmüş, ancak bu hususlar Yönetmelik hükmü niteliğinde olduğundan idarece ayrıca belirtilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca idari şartnamenin 7.2.2. maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde yer alan; “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.” düzenlemesine yer verildiği, ihale tarihinin ilan ve idari şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere 23.10.2007 tarihi olarak belirlendiği, ihale tarihinin yılın ilk üç ayında olmaması nedeniyle anılan düzenlemenin uygulama kabiliyetinin bulunmadığı ve dolayısıyla mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

İş ortaklığında; toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.

Konsorsiyumlarda, toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri bakımından, koordinatör ortak ve diğer ortakların işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri teklif ettikleri bedel üzerinden sağlamaları zorunludur.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak hizmet gelirleri ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır) aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden, ihale ilk ilan veya davet tarihine kadar  (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır) güncellenir.

Ancak 1/1/2006 tarihinden öncesine ait,

a) Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro için, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı Endeksi esas alınır),

b) Hakedişlerden alınacak hizmet gelirleri için ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır),

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) üzerinden 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncellenir. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeks) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş hacmine ilişkin tutar bulunur.” hükmü mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri ile belgelendirilir.” hükmü ile 2, 5, 6, 8, 9, 10 ve 11 inci fıkralarına yer verilmediği belirlenmiş, ancak bu hususlar Yönetmelik hükmü niteliğinde olduğundan idarece ayrıca belirtilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca idari şartnamenin 7.2.3. maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”  düzenlemesine yer verildiği, ihale tarihinin, ilan ve idari şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere 23.10.2007 tarihi olarak belirlendiği, ihale tarihinin yılın ilk üç ayında olmaması nedeniyle anılan düzenlemenin uygulama kabiliyetinin bulunmadığı ve dolayısıyla mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul