İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3950
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :11
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3950
Şikayetçi:
 Truva Hitit Tur. Taş. İnş. Taah. Gıda Em. San. Tic. Ltd. Şti., 8.Cadde No:189/4 Emek/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza B-2 Blok Bilkent/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 34092
Başvuruya konu ihale:
 2007/148822 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 08.21.40.0201/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nce 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Truva Hitit Tur. Taş. İnş. Taah. Gıda Em. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 34092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin gerekli rekabet sağlanamaması ve fiyatların yüksek olması nedeniyle idarece iptal edildiği ancak ihaleye dört isteklinin teklif vermesi ve firmaları tarafından verilen teklifin piyasa koşullarına uygun olması nedeniyle iptal kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

              

           22.10.2007 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından açık ihale usulü ile yapılan “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine  4 isteklinin katıldığı, 23.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Truva Hitit Tur. Taş. İnş. Gıda Eml. Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Kılınç Taş. Eml. Tem. Hiz. Tur. İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği, bu belirlemelerin Üst Kurulun takdirine sunulmasına karar verildiği görülmüştür. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 25.10.2007 tarih ve 68 sayılı toplantısında alınan 5 no’lu karar ile, “…ihale komisyonu raporun incelenmesi sonucunda, gerekli rekabetin sağlanmadığı ve fiyatların yüksek olduğu gerekçesi ile ihalenin iptaline, ihalenin aynı usulle yeniden yapılmasına
   Oybirliği ile”
karar verildiği, anılan kararın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi üzerine, ihalenin iptaline ilişkin kararın 30.10.2007 tarihinde isteklilere gönderildiği anlaşılmıştır.

 

            Bu aşamada başvuru sahibinin 09.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu başvuru üzerine idarenin 13.11.2007 tarihli yazısı ile “1) Üst Kurulumuzun 25/10/2007 tarih 2007/68 sayılı toplantısında alınan 5 nolu karar kapsamında ihale komisyonu raporunun incelenmesi sonucunda, gerekli rekabetin sağlanmadığı ve fiyatların yüksek olduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline, ihalenin aynı usulle yeniden yapılmasına karar verilmiştir.
2 ) Üst Kurulun geçmiş yıllara nazaran yapılan personel taşıma (servis) ihalelerine göre katılımın daha az sayıda olması nedeniyle yeniden ihale yapılmasının kamu menfaati yararına olacağı öngörülmüştür.
3 ) İdaremizce yapılan yaklaşık maliyet çalışması sonuçlarına göre teklif fiyatlarının Üst Kurulumuzca yüksek olduğu tespit edilmiştir.
4 ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen … hükümleri doğrultusunda İdarece yeterli kanaat oluşmamıştır.”
hususlarına yer verilerek şikayete cevap verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında, “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü mevcuttur.

 

Yukarıda zikredilen hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye dört istekli tarafından teklif verildiği ve yaklaşık maliyetin altında tekliflerin bulunduğu görülmekle birlikte, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca idareler rekabeti ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olup, şikayet konusu ihale ile ilgili olarak, gerekli rekabetin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptali idarenin takdir yetkisi dahilinde yapılan bir işlem olduğundan, anılan işlemde 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında, “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki  mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Başvuru konusu ihaleye teklif veren 4 isteklinin teklifinin idare tarafından geçerli olarak kabul edilerek değerlendirmeye alındığı, istekliler tarafından teklif edilen fiyatlar incelendiğinde, 3 isteklinin teklifinin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmüştür. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede idare tarafından yeterli rekabet ortamının oluşmadığı belirtilmekle birlikte, buna ilişkin olarak herhangi bir somut bilgi ve belgenin ortaya konulamadığı, yalnızca şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında geçmiş yıllarda yapılan personel taşıma ihalelerine nazaran katılımın daha az sayıda olduğu belirtilmiştir. Her bir ihaleye ilişkin olarak verilen tekliflerin söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti ile bu ihaleye diğer istekliler tarafından verilen tekliflere göre değerlendirilmesi gerekmekte olup, idarece teklifi geçerli kabul edilen dört istekliden üçünün teklifinin yaklaşık maliyetin altında olması ve yaklaşık maliyetin piyasa koşullarına göre gerçekçi bir biçimde hazırlanmış olması gerektiği dikkate alındığında, ihalenin anılan gerekçelerle iptalinde mevzuata uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul