İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3951
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :13
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3951
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic A. Ş., Atatürk Caddesi Nu 380 K 7 Alsancak İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi BaştabipliğiKazlıçeşme Mah. Belgradkapı Yolu Cad. No: 1 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL (Avr.),
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30967
Başvuruya konu ihale:
 2007/145668 İhale Kayıt Numaralı “HBYS Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.19.62.0188/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “HBYS Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic A. Ş.’nin 15.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30967 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşin süresinin 365 gün olmasına rağmen teknik şartnamenin 2.1.3 maddesinde en az 2 yıllık süreli garanti süresi istenilmesinin çelişki yarattığı,

 

            2) İdare tarafından istenen VTYS’nin en az 8 (sekiz) işlemci destekleyecek şekilde 225 kullanıcılı lisanslandırılmasının istendiği, ancak hastanenin mevcut durumu düşünüldüğünde VTYS için gereksiz bir bedel ödeneceği,

 

            3) Teknik şartnamenin 2.1.9 maddesinde 5 yıllık bakım sözleşmesi taahhüdü istendiği, ancak bakım sözleşmesinin sadece mal alımında olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 2.1.17. maddesinde LIS, RIS, PACS sistemlerine HBYS’e entegrasyonun nasıl yapılacağının gösterilmesinin net olmadığı, 2.1.17 maddesi yerine getirilmesi gereken maddeler tablosunda bulunmadığı,

 

            5) Teknik şartnamenin 2.1.18 maddesinde, “HBYS, LIS, RIS, PACS, SMS Randevu, vb. tüm yazılım ve sistemler yüklenici firmanın ürünü olmalı ve firma bünyesinde geliştiriyor olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı , ancak tüm yazılım sistemlerinin firmanın kendi ürünü olmasının teknik olarak mümkün olmadığı,

 

            6)İdarenin ivedilik ve kamu yararı aldığı, işe başlama tarihinin 01.01.2008 olarak belirttiği ihale işlemlerinin tamamlanması için 2 aydan fazla zaman bulunduğu, dolayısıyla ivedilik ve kamu yararına ilişkin herhangi bir koşul oluşmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde ihalenin fiziki miktarı ve türü: HBYS, LIS, RIS donanım, bakım ve destek hizmetleri alımı (225 kullanıcılı),

 

            2008 yılı (225 kullanıcılı) HBYS, LIS, RIS Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Alımı Teknik Şartnamesi” başlıklı Teknik Şartnamenin 1. Giriş bölümünde “Hastanemizin 427 yatağı, 5 ameliyathanesi vardır. Bilgi Yönetim Sistemleri Bakım ve Destek Hizmetlerinin kapsamında çalışmaktadır.” düzenlemesinin yer aldığı, diğer bölümlerin ise sırasıyla, 2. Hastane Bilgi Sistemi İçin Genel Koşullar,3.Uygulama Yazılımları, 4.Firma Çalışanları, 5.Eğitim Hizmetleri, 6.Demonstrasyon, 7.Kontrol ve Muayene Metodları, 8.Bakım Onarım Hizmetleri, 9.Garanti Koşulları, 10.Ek Lisanslar ve Yazılımın Güncellemesi, 11.Olağanüstü Durumlar, 12.Yazılım Lisans ve Kullanım Hakları, 13. HBYS Uygulama Yazılım Gerekleri olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi başlıklı 49.1 maddesinde; “İhale konusu hizmet; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 01.01.2008’de başlayıp 31.12.2008’de sona erecektir.” 49.2 maddesinde; “İşin süresi 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.” Teknik şartnamenin 2.1.3 maddesi; “Tedarik yöntemine (satın alma, kiralama, hibe vb.) bakılmaksızın yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar için garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Garanti süresinin idareler tarafından belirleneceği dikkate alındığında söz konusu ihalede idarece garanti süresinin 2 yıl olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarenin ihtiyacının kendisi tarafından belirlendiği ve bunun sonucunda, idarenin hizmet gerekliliklerini 8 işlemci destekleyecek VTYS tarafından yerine getirilebileceğini belirlediği ve bu  yönde teknik şartnameyi hazırladığı anlaşıldığından iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2.1.9 maddesinde; “HBYS uygulama yazılımı için bedeli ödenmek kaydıyla garanti sonrası 5 (beş) yıllık bakım sözleşmesi taahhüdü teklife eklenmelidir. Hastane idaresi bu hizmeti alıp almamakta serbesttir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet alımı yolu ile idare bünyesine alınan HBYS, LIS, RIS sistemi için bedeli ödenmek kaydıyla garanti sonrası 5 (beş) yıllık bakım sözleşmesi taahhüdü istenmesinin idarenin yetkisinde olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2.1.17. maddesinden “İsteklinin, hastaneye sonradan kazandırabilecek diğer yazılımlar ve veri tabanı yönetim sistemleri ile entegrasyon sağlanması konusunda yetenekli olmalıdır. Tıbbi sistemlerin kapsamının geniş olması (Laboratuar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve Radyolojik Görüntü Arşivleme ve İletim Sistemi (PACS) vb. büyük ve komplex sistemlerin hasta kayıtları ile eşleştirilmiş olarak tutulmasını gerektirmesi) nedeniyle entegrasyon önemlidir. Yüklenici geliştirmiş olduğu sistemleri HBYS ile ne kapsamda ve nasıl bir yöntemle entegre edeceğini teklifinde ayrıntılı olarak belirtmelidir. Ayrıca, istekliler, söz konusu uygulamayı Hastanemiz yönetimine tanıtmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            İdarece alınacak sistemlerin HBYS ile entegre olmasının istenmesinin idarenin vermiş olduğu sağlık hizmetinin kalitesini yükselteceği ve daha sağlıklı ve verimli bir hizmet sunabileceği anlaşıldığından söz konusu sistemlerin HBYS sistemi ile entegrasyonun idarece öngörülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, yerine getirilmesi gereken maddeler tablosunda yer almasa da entegrasyonun yapılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.18 maddesinde; “HBYS, LIS, RIS, PACS, SMS Randevu, vb. tüm yazılım ve sistemler yüklenici firmanın ürünü olmalı ve firma bünyesinde geliştiriyor olmalıdır. İhale konusu iş kapsamında hiçbir koşul altında alt yüklenicilere iş yaptırılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            HBYS, LIS, RIS, PACS, SMS Randevu, vb. tüm yazılım ve sistemlerin tek bir yüklenici tarafından karşılanması idarece belirlenmiştir. Gerek söz konusu sistemlerin HBYS ile entegrasyonu gerekse de idarenin kendi ihtiyacının tek bir yükleniciden karşılanması isteğinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından  başvuru sahibinin tüm yazılım sistemlerinin firmanın kendi ürünü olmasının teknik olarak mümkün olmadığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin ivedilik ve kamu yararı kararı aldığı, işe başlama tarihinin 01.01.2008 olarak belirttiği ihale işlemlerinin tamamlanması için 2 aydan fazla zaman bulunduğu, dolayısıyla ivedilik ve kamu yararına ilişkin herhangi bir koşul oluşmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararının 30.10.2007 tarih ve 2007/AK.H-1951.1 sayılı kurul karı ile kaldırıldığındın başvuru sahibinin iddiasına ilişkin değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul