İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3953
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :36
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3953
Şikayetçi:
 Ak-Nan Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Ak-Nan Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mahallesi Güvenç Sokak Nu: 28 Güngören/İSTANBUL (avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 / TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32437
Başvuruya konu ihale:
 2007/93955 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 08.20.56.0163/2007-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ak-Nan Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarece 30 günlük cevap verme süresi içerisinde sonuçlandırılmaması üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32437 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1) Başvuru konusu ihaleye ait ilan metninin 4.2.3.maddesinde, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve oranları belirtildiği halde tip idari şartnamenin ilgili bölümünde iş hacmi ile ilgili bir düzenlemenin bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu, aynı zamanda da tip idari şartnamede bulunmayan bir maddenin hiçbir şekil de ilan metninde yer alamayacağı,
2) İşin ifa şekli, demirbaş durumu ve işle ilgili yapılacak ödemelerin mevzuat gereği ihale dokümanında yer alması gerekirken bunlarla ilgili hiçbir açıklamaya ve sözleşme tasarısına rastlanılmadığı,
3) Tip İdari Şartnamenin 7.3.2.maddesinde, çalıştırılacak işçiler ve sayıları belirtildiği, işçilerle ilgili nitelendirme yapıldığı, bu durumun Yönetmeliğe aykırı olup çalıştırılacak işçi sayıları ve niteliklerinin taahhütname ile istenilmesi gerektiği,
4) İlan metninin 4.3.1.maddesinde, isteklinin son 5 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40’ ı oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği halde tip idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde bu hususla ilgili bir düzenlemenin olmadığı,
5) Söz konusu ihale hizmet işi ihalesi olmasına rağmen ihale dokümanındaki teklif mektubu örneğinin mal alımlarına ilişkin teklif mektubu örneği olduğu,
iddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;
İnceleme konusu ihalenin ilanının 2 nci maddesinde işin malzeme firmaya ait olmak üzere yemek pişirme ve sonrası hizmet alımı işi olduğu (Mutfak ve yemekhane hizmeti (malzeme dahil), 6 yemekhane 12 ay), idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı ve ihalede kısmi teklif verilebileceği, işin süresinin 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arası 12 ay olduğu hususları düzenlenmiştir.
Başvuru konusu ihaleye ait ilan metninin “ isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3 maddesinde; “ İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır” düzenlemesi yapılmıştır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.” hükmü,
“İstenecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde; “c) Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde ise (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;
1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,
2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin,
İdarelerce istenilmesi zorunludur.”hükmü,
“İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.
İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.
İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez yer almaktadır.” hükmü yer almaktadır.
İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlığı altında bankalardan temin edilecek belgeler ile isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerin istenildiği ancak, isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin istenilmediği, ihale ilanında ise sayılan tüm belgelerin istenildiği görülmüştür. Şikayete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin eşik değerin üzerinde olduğu dikkate alındığında; idari şartnamede isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin istenilmemesinin anılan Yönetmeliğin 36 ve 40 ıncı maddelerine aykırı olduğu, ayrıca söz konusu belgelerin ilanda istenilmesine rağmen, ihale dokümanında yer verilmemesi hususunun Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;
“İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinde; “İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, gerekli görüldüğü takdirde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.” hükmü,
“Sözleşme” başlıklı 25 inci maddesinde; “İdareler, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi”ni esas alır.
Tip Sözleşmede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.
Ayrıca, Tip Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde idarece hazırlanacak sözleşme tasarısında, Tip Sözleşme’ye, emredici hukuk kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı ile “Diğer Hususlar” bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.
Hizmet alımlarında, Tip Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.
İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan doküman satın alanlara ilişkin olarak doldurulan form incelendiğinde, istekli olabileceklere satılan ihale dokümanının;
1- İlan metni
2- İdari Şartname
3- Teknik şartname
4- Hizmet işleri genel şartnamesi ve
5- Standart formlardan oluştuğunun görüldüğü,
yukarıdaki Yönetmelik hükmü gereğince idareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısının bulunması gerektiği halde, incelemeye konu ihalede ihale dokümanı kapsamında sözleşme tasarısının bulunmamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;
İşe ait ihale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı 4.3.2. maddesinde;
“a) 6 yemekhane çalışacak personel sayıları
1-Kanuni Kampüsü Yemekhanesi:Sorumlu müdür 1 kişi, Diyetisyen veya gıda mühendisi 1 kişi, aşçı 2 kişi, kalfa 4 kişi, garson 14 kişi, temizlikçi 2 kişi, bulaşıkçı 4 kişi olmak üzere toplam 28 kişi
2-Fatih Eğt. Fak. Yemekhanesi, Sorumlu müdür 1 kişi, Diyetisyen veya gıda mühendisi 1 kişi, aşçı 2 kişi, kalfa 1 kişi, garson 6 kişi, bulaşıkçı 2 kişi, temizlikçi 1 kişi olmak üzere toplam 14 kişi
3-Gümüşhane MYO Yemekhanesi:Aşçı 1 kişi, garson 2 kişi, bulaşıkçı 1 kişi, temizlikçi 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi
4- Trabzon Sağlık Yüksekokulu Yemekhanesi:Aşçı 1 kişi, garson 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişi
5-Sürmene DBF Yemekhanesi:Aşçı 1 kişi, kalfa 1 kişi, garson 1 kişi, vasıfsız işçi 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi
6-Beşikdüzü MYO Yemekhanesi:Aşçı 1 kişi, garson 1 kişi, vasıfsız işçi 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi
b)Kanuni kampüsü yemekhanesi 1 kişi, Fatih Eğt. Fak. yemekhanesi 1 kişi Diyetisyen veya Gıda Mühendisi anahtar teknik personel olarak ön görülmüştür. Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına pirim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.
Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmü yer almaktadır.
İdarece yapılan düzenlemede işin yürütülmesi aşamasında kampüslerde çalışacak personelin sayı ve niteliklerine yer verildiği, bu hususta taahhütname istenilmediği, bu düzenlemenin yukarıdaki Yönetmelik hükmüne uygun olduğu dolayısıyla, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;
İhale ilanının 4.3.1 inci maddesinde ; “İş deneyim belgeleri:İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
Yine ilanın 4.4 üncü maddesinde de; “Bu ihalede benzer iş olarak ,her hangi kamu kurumu veya kuruluşu ile özel sektörden alınacak yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.
İdari şartnamenin 7 nci maddesinde ise; “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 ´i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az% 50 ´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer iş> erle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 40 ´sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70 ´ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10´unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30´undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir” düzenlemesi yapılmıştır.
İdarece gerek ihale ilanında gerek idari şartnamede yapılan düzenlemeden isteklilerden teklif bedelinin en az % 40 ını karşılayacak oranda iş deneyim belgesinin istenildiği açık ve net olarak anlaşıldığından, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;
İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan doküman satın alanlara ilişkin olarak doldurulan form incelendiğinde, istekli olabileceklere satılan ihale dokümanı arasında yer alan teklif mektubunun hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen standart form olmasına rağmen, mektup eki birim fiyat teklif cetvelinin mal alımı ihalesine ilişkin olarak düzenlenen Standart Form-KİK 019.0/H olduğu görüldüğünden, iddianın yerinde olduğu ancak, söz konusu aykırılığın esasa etkilili olmadığı anlaşılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
Söz konusu ihalede teklif türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı anlaşılmıştır.
Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir.
İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) nolu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim bu aykırılık nedeniyle, ihaleye teklif veren istekliler iş kalemlerini birbirinden farklı düzenlemiştir. Bu aşamada, birbirinden farklı iş kalemlerini içeren tekliflerin eşit çerçevede değerlendirilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı, ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle;
4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,
 
 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul