İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3954
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :15
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3954
Şikayetçi:
 Şan Telekomünikasyon Ltd. Şti. - Süpervizör İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Paris Caddesi No: 24/5 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şehitlik Mahallesi Anıttepe Caddesi Polatlı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34484
Başvuruya konu ihale:
 2007/123482 İhale Kayıt Numaralı “110 İşçi İle Bilgisayar Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 08.21.60.0182/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “110 İşçi İle Bilgisayar Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şan Telekomünikasyon Ltd. Şti.- Süpervizör İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 07.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.11.2007 tarih ve 34484 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olmasına rağmen ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin,

 

“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin miktarı ve türü olarak, “4 kişi bilgisayar teknisyeni veya teknikeri, 12 kişi veri hazırlama işletmeni ve 94 kişi veri girişi ve tıbbi sekreterlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplam 110 kişi vasıflı eleman çalıştırılarak bilgisayar sistemi hizmet alım işi” düzenlemesi,

           

“Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3. Ayrıca,

a) Ayda 26 gün çalışılacak, her bir işçi için günlük brüt 2,00 YTL (26 x 2,00= 52,00-YTL) yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

b) İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

c) Vasıflı işçi olarak öngörülen;

 

l.Grup 4 İşçi Bilgisayar teknisyeni veya teknikeri; brüt asgari ücretin % 75,

 

2. Grup 12 İşçi Veri Hazırlama İşletmeni; brüt asgari ücretin %50,

 

3. Grup 94 İşçi Veri Girişi  ve Tıbbi Sekreterlik; brüt asgari ücretin %25 fazlası ödenmesi öngörülmekte olup, teklif fiyata dahildir.

 

d) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında; çalışacak gün, personel sayısı ve ödenecek brüt asgari ücret fazlası aşağıda belirtilmiştir.

 

 


ASGARÎ ÜCRET FAZLASI

ÇALIŞACAK GÜN SAYISI

ÇALIŞACAK KIŞI SAYISI

Brüt Asgari Ücretin % 25 fazlası,

1

60

0,5

15

 


 

26.5.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Sigorta Müdürlüğünün 26/07/2007 tarih ve 78810 sayılı yazısında Bilgisayar Hizmet işinin işkolu kodu 8320, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1,5 olduğu ifade edilmiştir.” düzenlemesi,

 

            “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesine göre fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

            “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “İşin süresi 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası olup, 365 (üçyüzatmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

           

Buna göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti;

 

 

Bilgisayar teknisyeni veya teknikeri

Asgari ücretin %75 fazlası

4 kişi

64.620,06

YTL

Veri Hazırlama İşletmeni

Asgari ücretin %50 fazlası

12 kişi

167.503,71

YTL

Veri Girişi  ve Tıbbi Sekreterlik

Asgari ücretin %25 fazlası

94 kişi

1.107.724,37

YTL

TOPLAM

 

110 kişi

1.339.848,14

YTL

 

olmaktadır.

 

Bu hesaplamalar çerçevesinde ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 Başvuru konusu ihalenin Teknik şartnamesinin,

 

“Firma elamanlarının uyacağı kurallar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “a.Görevini, kendisine verilen iş elbisesini giyerek yapacaktır.” düzenlemesi ile,

 

“Firmanın yükümlülükleri” başlıklı 5 inci maddesinde, “C.Firma çalıştıracağı elemanlarına kendisinin belirlediği ve hastane yönetiminin uygun gördüğü kıyafeti giydirmekle yükümlüdür.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeden çalışan personele yüklenicinin kıyafet temini ile yükümlü olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ne var ki, idari ve teknik şartnamede kıyafetin nicelik ve nitelikleri belirtilmediği gibi, idarenin yaklaşık maliyet hesap cetvelinde de kıyafete ilişkin bir maliyet kalemi öngörülmediği tespit edilmiştir.  Ayrıca ihale üzerinde bırakılan Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 nci maddesi kapsamında idareye verdiği açıklama yazısında kıyafete ilişkin bir açıklamanın olmadığı görülmektedir.

 

Kıyafetin nitelik ve niceliğinin şartnamelerde belirlenmemesi nedeniyle tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği görüşüyle Kurulun itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına yönündeki kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul