• Karar No: 2007/UH.Z-3955
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :16
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3955
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sur Mahallesi Banecırf Mevkii 73200 Cizre/ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32475
Başvuruya konu ihale:
 2007/119861 İhale Kayıt Numaralı “60 Personelle, 12 Ay Süreyle Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 08.20.59.0182/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 08.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “60 Personelle, 12 Ay Süreyle Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32475 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teklif zarfına işin adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari maliyeti karşılamadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

22.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında; “60 personelle, 12 ay süreyle hastane genel temizlik hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale edileceği” düzenlemesi,

 

“İhale konusu hizmetin a) Niteliği, Türü ve Miktarı” başlıklı bölümünde, işin 60 personelle, 12 ay süre ile hastane genel temizlik hizmeti alımı olduğu düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “a) İşin adı: 60 personelle, 12 ay süreyle hastane genel temizlik hizmeti alımı” olduğu düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

28.09.2007 tarih ve 2230 sayılı zeyilname ile idari şartnamenin 26.3 maddesi değiştirilerek çalıştırılacak personel sayısı 60’dan 61’e çıkartılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı bölümün son fıkrasında, “Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarenin ilana yansıyan işin miktarını zeyilname ile değiştirdiği tespit edilmiştir. Yine ihale konusu işin adı idari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan zeyilname ile idari şartnamenin 2 nci maddesi değil, sadece 26 ncı maddesi değiştirilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde;

            Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.”  hükmü,

           “Tekliflerin Alınması ve Açıklanması” başlıklı 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise;

           Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin teklif zarfı  üzerindeki işin adı “60 personelle, 12 ay süreyle hastane genel temizlik hizmeti alımı işi” şeklinde ilandaki haliyle yazılmıştır.

 

İdarenin teklif zarfı üzerine işin adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklif zarfını açmadan iade ettiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin teklif zarfı incelendiğinde idari şartnamenin 2 nci maddesindeki işin adını doğru olarak yazdığı tespit edilmiştir.

 

Buna göre, ilana yansıyan bir hususun ancak düzeltme ilanı ile değiştirilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, idarenin ilana yansıyan bir hususu zeyilname ile değiştirmesinin mevzuata uygun olmadığı, yine teklif zarfına işin adını doğru yazan başvuru sahibinin teklif zarfının iade edilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna karşılık, idarenin söz konusu teklif zarfını başvuru sahibi istekliye iade etmesi düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte bir hukuka aykırılıktır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

         

          İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “a) İşin adı: 60 personelle, 12 ay süreyle hastane genel temizlik hizmeti alımı” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Resmi ve dini bayram tatillerinde çalışacak gün sayısı 13.5 gün x 12 işçi = 162 gün dikkate alınacak ve idare tarafından ödeme bu şekilde yapılacaktır. Resmi ve dini bayram tatili günlerinde 12 işçi çalıştırılacaktır. Verilecek kıyafetlerin özellikleri teknik şartnamede belirtilmiştir. Resmi ve dini bayram tatillerinde vasıfsız personel çalıştırılacaktır.

 


 

26.3. Personelin yol gideri günlük brüt (1 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (Yirmialtı) gün esas alınacaktır.

 

Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

Sıra İşçinin Pozisyonu   

 

Asgari Ücretten Fazlası %

Mes. Yük. Ok. veya End. Mes. Lisesi Mzn. (Oksj. Üretm. Belg. Sahibi olmalı)

2 kişi

60.00

Mes. Yük. Ok. veya End. Mes. Lisesi Mzn.

(Merk. Isıt. Soğ. Eğt. Belg. Sahip Olmalı)

3 kişi

60.00

Mes. Yük. Ok. Veya end. Mes. Lisesi mzn.

(Tlf. Sant. Eğt. Belg. Sahip Olmalı)

2 kişi

60.00


26.5. Personelin is kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (İki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,


            “Fiyat farkı ödenmesi ve şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, fiyat farkı verileceği,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “İşin süresi 366 (üçyüzatmışaltı) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.01.2008-işi bitirme tarihi 31.12.2008’ dir.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Buna göre “giyim hariç” asgari işçilik maliyeti,

 

Vasıflı eleman

Asgari ücretin %60 fazlası

7 kişi

101.543,33

YTL

Vasıfsız eleman

Asgari ücret

54 kişi

501.492,72

YTL

TOPLAM

 

 

603.036,05

YTL

 

olarak belirlenmiştir.

 

Giysilerin nitelik ve nicelikleri teknik şartnamenin “C-İşçilerin nitelik ve sayıları” başlıklı maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre işçilere yazlık ve kışlık olmak üzere kişi başı iki adet iş önlüğü verileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 640.000 YTL olduğu, giyim hariç asgari işçilik maliyetinin ise 603.036,05 YTL olduğu dikkate alındığında giyim ve firma karı olarak geriye 36.963,95 YTL kaldığı ve asgari maliyetin üzerinde olduğu, kalan tutarın ise giyim giderini karşılayabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul