İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3958
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :22
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3958
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu 69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Konya Yolu Üzeri No:66 06330 Etiler ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31702
Başvuruya konu ihale:
 2007/123983 İhale Kayıt Numaralı “5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu Kapsamında 200 Personelle GAP Havaalanı İçin Özel Güv. Hiz.Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 08.20.06.0177/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu Kapsamında 200 Personelle GAP Havaalanı İçin Özel Güv. Hiz.Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31702 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Benzer iş tanımında ihale konusu iş ile aynı nitelikteki işin tarif edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamakta olup ihaleye katılımı daraltmakla birlikte rekabeti engellediği,

 

            2) İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde personel ücretlerinin geç ödenmesi durumuna ilişkin olarak belirlenen cezai müeyyideler arasında çelişki bulunduğu,

 

            3) İşçiye ücretinin zamanında ödenmemesi durumuna ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanununda düzenleme bulunduğundan, idari şartnamede bu hususa ilişkin olarak ayrı bir cezai müeyyidenin konulmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Birim fiyat teklif cetvelinde mali sorumluluk sigortası, resmi ve dini bayramlar ile tatil günleri ve diğer giderleri içeren sütunlar bulunmadığından, cetvelin mevzuata aykırı olarak hazırlandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesindeki; “Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik gösteren ve 5188  sayılı Kanun kapsamında (silahlı) Özel Güvenlik Hizmetleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi ile benzer iş tanımı,

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesindeki; “5188  sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında 01.01.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasında 200 personelle Şanlıurfa GAP Havaalanı Müdürlüğüne Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi.” düzenlemesi ile işin tanımı yapılmıştır.

 

            Benzer iş tanımında yapılan düzenleme ile işin tanımı arasında yapılan düzenleme arasında çelişki bulunmaktadır. Zira işin tanımında “silahlı” ibaresi yer almazken benzer iş tanımında “silahlı” ibaresine yer verilerek ihaleye katılım sınırlanmıştır. Kaldıki silahlı özel güvenlik hizmetleri içinde benzer iş tanımının özel güvenlik hizmeti olarak yapılması gerekmektedir. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 52.a. maddesinde; “…Söz konusu personel ücretlerinin (Ücret, Yol, Yemek, Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücretleri dahil), toplam miktarların altında olmayacak ve hak ediş evraklarının düzenlenmesinde Müdürlükçe gerekli kontroller yapılacaktır. Personel ücretlerinin bu sürede ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda, aylık ihale bedelinin %1 tutarında cezai müeyyide uygulanır…” düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin 52.e. maddesinde; “Yüklenici bu sözleşme kapsamında istihdam ettiği personelin ücret, yol, yemek, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini belirlenen süre içerisinde ödemekle yükümlü olup, bu yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi halinde, bu durum giderilinceye kadar her bir personel için, her bir gün; günlük brüt asgari ücretin % 20 si tutarında ceza uygulanır…” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin son fıkrasında; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede personel ücretlerinin geç ödenmesi durumuna ilişkin olarak yapılan ve yukarıda belirtilen iki ayrı düzenlemenin birbiri ile çelişir nitelikte olduğu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen hükme aykırılık taşıdığı görülmüştür.  

 

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “ Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

             Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İş Kanununda işçi ücretlerinin ödenmemesi ile ilgili düzenleme işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemekte iken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre akdedilen sözleşmeler işveren ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. İş Kanunundaki belirtilen hüküm işçinin ücretinin geç ödenmesi halinde işverenine karşı haklarını ve işverenin yükümlülüklerini belirlemektedir. Kamu İhale Sözleşmelerinde ise işveren idarenin, diğer işveren yükleniciye karşı işin gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklanan cezai şart uygulama hakkı bulunmaktadır.

 

İşverenin işçisine ücretini geç ödemesi işin gereği gibi yapılmaması kapsamında değerlendirileceğinden ve bu hususa ilişkin olarak şartnamelerde ve sözleşme tasarılarında 4857 sayılı İş Kanunundan farklı fakat bu Kanuna aykırı olmamak üzere hükümlere yer verilmesini engelleyen herhangi bir hukuki engel bulunmadığından, şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “….36,5 tatil gününde çalıştırılacak gün sayısı 5.448 olup…” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde; “…sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya İdare yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Kişi Sayısı, Süre, Teklif Edilen 1 Aylık Birim Fiyat ve Toplam Fiyat sütunlarını içeren tek satır bulunmaktadır.  İstekliler tekliflerini verirken Birim Fiyat’a tatil günlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerini de yansıtacaklardır. İş artışı ya da eksilişi olması durumunda Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerinin ücretini gösteren ayrı bir satır bulunmaması sebebiyle iş artışı ya da eksilişinin uygulanması problemlere sebep olacak niteliktedir.

 

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) ve (ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (o) alt bendinin ikinci paragrafında; “İstekliler istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini aracılığıyla, 5188 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırdığına dair belge veya poliçeyi idareye ibraz edeceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. hükmü yer almaktadır.

 

            Sözleşmenin uygulanması aşamasında istenilmesi gereken söz konusu belge ya da poliçenin yeterlik kriteri olarak istenilmesi rekabeti kısıtlayıcı niteliktedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 10.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3957 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul