İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3960
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :24
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3960
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. Atatürk Caddesi No: 380 K.7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Atatürk Mah. Hastane Cad. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.11.2007 / 32846
Başvuruya konu ihale:
 2007/152209 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.20.71.0171/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri  Tic A.Ş.’nin 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.11.2007 tarih ve 32846 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Çalıştırılacak personelde farklı ücretlendirmeler olduğu halde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalıştırılacak personelin hangi ücreti alacak olan personel olduğu belirlenmediğinden, fazla çalışmayla ilgili ödenecek ücretin hesaplanmasında belirsizliğe yol açıldığı,

 

2) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında data yüklü bilgisayarlarla yaptırılacağı düzenlemesine yer verilen Teknik şartnamenin 2.1.3 üncü maddesinde ki DEMO nun hangi kriterlere göre yapılacağının belirtilmemesi Sağlık Bakanlığının 2007/82 sayılı Genelgesine aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamenin 2.2.3 üncü maddesinde, doğrudan ita amirine karşı sorumlu bir proje lideri ve onun önereceği en az 1 yazılım ve 1 donanım bakım personelinin çalıştırılması gerektiği düzenlemesine yer verilmesine rağmen, çalıştırılacak bu personelin hizmet alımı kapsamında belirtilen 50 kişinin içinde bulunup bulunmadığının, bu personelin ücretinin kim tarafından karşılanacağının, ücretinin nasıl ödeneceğinin belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, “”

 

4) Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde, web tabanlı programın artılarından bahsedilirken, eksikliklerinin göz ardı edilmesinin, idarenin, ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını engelleyici mahiyette olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin 3.1.15 inci maddesinde, endüstri standardı veri tabanı formatında açıklayıcı tablo yapılarını ayrıntılı olarak açıklamalı ve bununla ilgili  ayrıntılı belgelerin ihale dosyası ile birlikte sunulmasının istenildiği halde, bu ürünlerin başkasının eline geçmiyeceğinin garantisinin verilmemesinin ürünleri ve firmaları için tehlike arzettiği,

 

6) Teknik şartnamenin 5.8 inci maddesinde, ihalenin sonuçlandırılması ve işyerinin yükleniciye tesliminden itibaren 5 gün içinde yüklenicinin, Kurumun mevcut sistemini aksaksız çalışması için gerekli tüm donanımı sağlayacaktır, hükmünün getirilmesine  rağmen ihtiyaç duyulan ek donanımların neler olduğuna ilişkin bilgi bulunmaması maliyet hesaplamasında belirsizliğe yol açtığı,

 

7) Teknik şartnamenin Diğer Hususlar başlığının 3 üncü maddesinde ki, “Sağlık Bakanlığı’nca tek tip hastane yazılımı uygulamasına geçilmesi durumunda veya yüklenici firma teknik ve idari şartnamedeki yükümlülüklerini, şartname hükümlerine göre yerine getiremediği durumlarda hastane idaresinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklı olup, uyarıya gerek kalmadan kesin teminatı gelir olarak kaydedilir.” denilmesine karşın idari şartnamede gecikme cezası ve uyarı yapılacağı belirtildiğinden iki şartnamenin birbiri ile çelişki içinde olduğu,

 

8) Hastanede firma adına görev alacak tüm personelin başhekimlik onayından geçmesinin zorunlu olacağına yönelik düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde, “İşçi ücreti: 1 personele (genel sorumlu) asgari ücretin % 100 fazlası, 1 personele (satın alma çalışanı) asgari ücretin % 50 fazlası kalan 47 personele asgari ücret ödenecektir.” 5 inci bendinde de, “resmi ve dini bayram günlerinde toplam 27 yevmiye öngörülmüştür.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Şartname hükmü gereği 2008 yılında 13,5 gün resmi ve dini bayram günü olduğundan 2 personelin bu günlerde çalıştırılacağı öngörülmektedir. Ancak bu 2 kişinin asgari ücret ödenecek 2 kişi mi yoksa satınalma sorumlusu ile genel sorumlu personel mi çalıştırılacağına dair herhangi bir belirleme yapılmadığı görülmüştür. Her ne kadar genel sorumlu personelin haftalık çalışma saati belirlenebilirse de, hafta içine rastlayan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada bu personelin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı belirlenemediğinden teklif fiyatın oluşturulması aşamasında tereddüte yol açacaktır.  Dolayısıyla iddia yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Sağlık Bakanlığının 2007/82 sayılı genelgesinin  III – Diğer Hususlar, d) Demonstrasyon istenmesi başlığı altında, “Bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde yer alan “idare demo (demonstrasyon) isteyebilir” gibi kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyecektir. Şayet demonstrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. Demo neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir.” denilmektedir.

 

Teknik şartnamenin 2.1.3 üncü maddesinde ise; “İstekliler, ihale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile data yüklü bilgisayarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan yazılımın özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.  Demo esnasında idare sesli ve görüntülü kayıt yapabilecektir. Demonstrasyonun yapılacağı tarih ve saat istekliye bildirilecektir. İstekliler ihale tarihinden itibaren demo yapabilecek durumda olmalılardır.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenleme çerçevesinde DEMO’nun teknik şartnameye uygunluğunun arandığı, teknik şartnamede de istenilen hizmetin tarifi ve istenilen yazılımın özellikleri belirtilmiş olduğundan iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.2.3 üncü maddesinde, “proje başlangıcında ya da devam eden süreçlerde doğrudan ita amirine karşı sorumlu bir proje lideri ve onun önereceği en az bir yazılım ve bir donanım bakım personeli belirlenmelidir.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde de, “teknik şartnamede belirtilmiş iş ve hizmetler ile beraber, ihale konusu hizmet kapsamında 50 kişi çalıştırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Dolayısıyla idari şartnamenin söz konusu düzenlemesi teknik şartnamenin 2.2.3 üncü maddesini de kapsayacak şekilde düzenlendiği belirlendiğinden, 1 adet proje lideri ile 1 adet yazılım ve donanım bakım personelinin de teklif fiyata dahil 50 kişi içinde yer aldığının anlaşılması gerektiğinden iddia yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde idare talep etmekte olduğu uygulama yazılımının alt yapısına ilişkin özellikleri belirtmiştir. Hangi yazılım programının kendi ihtiyaçlarını karşılayacağına karar vermek de yine idarenin takdirindedir. Kaynakların verimli kullanılmadığına yönelik iddia ise yerindelik denetimi kapsamına girdiğinden, söz konusu iddianın hukuki dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmaktadır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin Diğer Hususlar başlığı altında yer verilen 56 ncı maddesinde; “Bu idari şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine ve bunlara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu  tarafından yayımlanan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi  ile diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak üzere, işin özelliğine göre mevzuata çerçevesinde hareket edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme ile demo yapılması istenilen ürünün fikri ve mülkiyet hakkının da muhafaza edileceği açık olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5.8 inci maddesinde, “hizmet alımı ihalesi sonuçlanıp yükleniciye  işyeri teslimi yapılmasından başlayarak yüklenici, kurumun mevcut  sisteminin aksaksız çalışması için gerekli tüm donanımı sağlayacak….” düzenlemesine yer verildiği, bu maddenin başlığında da “donanım ve yazılımın kurulması” ifadesinin bulunduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 13 üncü maddesinde ise, “işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. ….İdare isteklilerin işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya girmesi için gerekli izni verecektir…..tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” denildiği görülmüştür.

 

Her ne kadar teknik şartnamenin 5.8 inci maddesinde gerekli “tüm donanımı sağlayacak” ifadesinden mevcut verilerin eksiksiz olarak yeni kurulacak programa aktarımı için gerekli donanımdan bahsedildiği anlaşılır olmakla birlikte, isteklinin teklifini hazırlaması sırasında idare ile temasa geçilerek idari şartnamenin 13 üncü maddesi çerçevesinde bilgi alabileceği, gerekli görülmesi halinde inceleme yapılabileceği açıkça belirtilmiş olunduğundan bu hususta belirsizlik olmadığı anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Diğer Hususlar bölümünün 3 üncü maddesinde, “Sağlık Bakanlığı’nca tek tip hastane yazılımı uygulamasına geçilmesi durumunda veya yüklenici firma teknik ve idari şartnamedeki yükümlülüklerini, şartname hükümlerine göre yerine getiremediği durumlarda hastane idaresinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklı olup, uyarıya gerek kalmadan kesin teminatı gelir olarak kaydedilir.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde de bu fesih ve cezanın nasıl uygulanacağına ilişkin açıklama getirilmiştir. Dolayısıyla iki düzenleme arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Ancak, söz konusu madde içeriğinden, Sağlık Bakanlığı’nca tek tip hastane yazılımı uygulamasına geçilmesi durumunda, hastane idaresinin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek teminatın irad kaydedileceği şeklinde ifade edildiğinden, hiçbir sorumluluk atfedilemeyecek olan yükleniciye ceza öngörülmekte olduğundan, anılan maddede yer verilen düzenleme düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Diğer Hususlar bölümünün 6 ncı maddesinde, “hastanede firma adına  görev alacak tüm personelin başhekimlik onayından geçmesi zorunludur. Baş hekimlikçe onaylanmayan personel hastanede görev alamayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin ikinci maddesinde yer alan çalıştırılacak elemanların seçiminin doğrudan hastane idaresi tarafından yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte, baş hekimlik onayından geçmeyen personelin işe başlayamayacak olması dolaylı olarak personelin hastane idaresi tarafından seçileceği sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla söz konusu düzenlemenin  mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 3 isteklinin doküman aldığı 2 isteklinin teklif verdiği, ancak geçerli bir teklifin bulunduğu ihalede, gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı,  bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul