İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3964
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :28
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3964
Şikayetçi:
 Zengi Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Atatürk Bulvarı Şube Sokak Kilim İş Merkezi Nu:1 Kat.1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, İrfan Baştuğ Caddesi Nu:10 Dışkapı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33432
Başvuruya konu ihale:
 2007/137608 İhale Kayıt Numaralı “Hast.ve Bağlı Semt Polk.2 Yıl(731 Gün)300 Pers.ile Tem.Hiz.ve Yer. Alan. Zarar. ile Mücadele Hiz.Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.20.95.0168/2007-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hast. ve Bağlı Semt Polk. 2 Yıl (731 Gün)300 Pers. ile Tem. Hiz. ve Yer. Alan. Zarar. ile Mücadele Hiz. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengi Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.11.2007 tarih ve 33432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İdari ve Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde giyime ilişkin miktar belirlenmiş olmakla birlikte iş kıyafetinin özelliklerinin belirtilmemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            3)Teknik Şartnamenin 6.11. maddesinde, personele eğitim verilmesinin yükleniciye ait olması düzenlemesinin idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde belirtilmemesinin bahse konu giderin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususunda belirsizliğe yol açtığı,

 

4) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında sigortaya ilişkin düzenleme yapıldığı, yine Hizmet Alımları Sözleşmesinin 22 nci maddesinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmesi gerektiği, Tip Sözleşme ve Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinin birlikte değerlendirilmesinde işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği düşünüldüğünde idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği

 

            5) Teknik Şartnamenin 16.3 üncü maddesinde ilave ilaçlamaya ilişkin düzenleme yapıldığı ve bu durumun mevzuata uygun olmadığı,

 

            6) İhale dokümanı satın alan firma sayısıyla ihaleye teklif veren firma sayısı birlikte değerlendirildiğinde satılan doküman sayısının çok altında teklif verildiği ve geçerli teklif sayısının da rekabeti oluşturmadığı göz önüne alındığında ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Hastanemiz ve bağlı semt polikliniklerinin 2 yıl (731 gün) süreyle(yıllara sari) 300 kişi ile genel, günlük, haftalık, aylık ve yıllık temizliği, bahçenin otoparkın  temizliği, bahçe düzenlemesi ve bakımı ile yerleşim alanları zararlıları ile mücadele hizmeti” olarak belirtilmiştir.

 

            7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımının; “ Kamu veya özel sektör hastanelerinde yapılan genel temizlik işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer İş” tanımının; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat,ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

            Hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların, ameliyathanelerin ve diğer bölümlerin hijyene uygun şekilde temizliği ve karşılaşılacak riskler göz önüne alındığında hastane temizliği diğer temizlik alanlarından çok farklı ve ayrıcalıklı olduğundan, hastane hizmetinin niteliğinden kaynaklanan bu ayrıcalığın gerçekleştirilmesi için benzer iş kavramının hastane temizlik hizmetleri ile sınırlı tutulmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

           

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “..Her bir personele verilecek giyecek türü ve miktarı aşağıdadır; giyecekler isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir ve ayni olarak verilecektir.

Temizlik personelinin kıyafeti (her bir personel için); Pantolon (yazlık+kışlık) (2 yıllık) 4 adet, forma (yazlık+kışlık) (2 yıllık) 4 adet, ayakkabı (kapalı-siyah) (2 yıllık) 2 çift,

 

Bahçe İşlerinde Çalışacak Personelin Kıyafeti (5 personel için); Bahçıvan tulumu(2 yıllık) 10 adet, gömlek (2 yıllık) 10 adet, tişört (2 yıllık) 10 adet, deri eldiven (2 yıllık) 10 çift, ayakkabı(2 yıllık) 10 çift, çizme(kış için) (2 yıllık) 10 çift, kaban(kış için) (2 yıllık), 10 adet, şapka (kış için) (2 yıllık) 10 adet, bere(kış için) (2 yıllık) 10 adet

 

Tıbbi Atık Taşıma Personelinin Kıyafeti (4 personel); özel eldiven(2 yıllık) 8 çift, gözlük(2 yıllık) 8 adet, maske(2 yıllık) 8 adet, çizme(2 yıllık) 8 çift, özel tulum (2 yıllık) 8 adet” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Giyime ilişkin aynı düzenlemeye teknik şartnamede de yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nin 5 inci maddesinde; “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde öngörülen düzenlemelerin yukarıda belirtilen tebliğ hükmü doğrultusunda değerlendirilmesinde; giyime ilişkin sayı belirlenmiş olmakla birlikte, giyeceğin özelliklerinin belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı hususları da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetler fazla özellik gerektirmediğinden ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceğinden, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olmakla birlikte, bu durumun isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Temizlik Personelinin Eğitimi” başlıklı  6.11 inci maddesinde; “Hastane binası ve bahçelerinin temizliğinin hastanenin özellikleri dikkate alınarak yapılması gerektiğinden; hastanedeki kirli malzemelerden çalışanların enfekte olması ya da temizlik biçimi ile hastaların enfekte olmasının önlenmesi amacıyla personel sürekli ve yeterli biçimde eğitilecektir. Personellere eğitim verilmesi yükleniciye aittir. Yüklenici, elemanlarına yılda dört defa genel hastane temizliği konusunda, (3 ayda bir, bir hafta boyunca yoğun kurs şeklinde her personele 2 saat süre ile) eğitim verecektir. Bu eğitim, idarenin ve enfeksiyon kontrol komitesinin denetimi ve kontrolü ile ev ekonomisi yüksekokulu mezunları tarafından verilecektir. Eğitim verecek bu personel yüklenici tarafından sürekli olarak çalıştırılacak, yapılacak toplu eğitimlerin içeriği rapor şeklinde idareye ve hastane enfeksiyon kontrol komitesine sunulacaktır. Bu eğitimlere gözlemci statüsü ile idarenin görevlendireceği bir eleman davet edilecektir. Hastane enfeksiyon kontrol komitesi gerekli gördüğü zaman eğitimlerin ne şekilde verildiğini denetleyecektir.İdarece eksik görülen hususlar yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Gerekli gördüğü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi ek eğitimler verecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdarece eğitime ilişkin olarak yapılan söz konusu düzenlemede yer alan eğitim gideri genel giderler içerisinde kabul edilebileceğinden, isteklileri tereddüde düşürecek ve tekliflerin sağlıklı verilmesini engelleyecek bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

           

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik  ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmektedir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesinde sigorta teminat ve limitlerinin belirtilmesinin sigortanın gerektiği durumlarla sınırlı olduğu ve her ihale konusu iş için sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmasının mecburiyet taşımadığı, kaldı ki incelenen ihalede sigortanın gerektiği bir durum olsaydı yukarıda belirtilen sözleşme maddesinde bu durumun ayrıntılarının düzenleneceği anlaşılmış olup, sigortayı gerektirir bir husus olmadığından idarece yapılan düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Haşerelerle Mücadele İşi İle İlgili Diğer Hususlar” başlıklı 16.3 üncü maddesinin son bendinde; “Hastane müdürlüğünün talebine veya yapılacak kontrollere bağlı olarak ilave ilaçlama ücret talep edilmeksizin derhal spot ilaçlama yapılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Yapılacak olan ilaçlamanın ihale konusu hizmetin bir parçası olduğu dikkate alındığında idarece yapılan düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bir içerik taşımadığı anlaşılmış olup, mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale işlem dosyasından; 34 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve 6 firmanın ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı yönündeki iddiası haklı ve yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan ihaleye teklif veren isteklilerin teklif fiyatlarının incelenmesinden; tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu halde dosyadaki bilgi ve belgelerden aşağıda yer alan Tebliğ hükmünde yer alan açıklama uyarınca sorgulama yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi bölümünün “C.Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı maddesinde; “ İhale komisyonu;

 

a)      Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b)      Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c)      Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Söz konusu tebliğ hükmünde yapılan açıklamalar doğrultusunda ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “Hast.ve Bağlı Semt Polk. 2 Yıl (731 Gün) 300 Pers.İle Tem. Hiz. ve Yer.Alan.Zarar. ile Mücadele Hiz. Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 34(otuzdört) adet ihale dokümanının satın alındığı, 25.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye 6 (altı) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 7.216.384,60 YTL olan ihalede;

 

 

İhaleye katılan isteklilerden 2’sinin teklifinin geçerli olmadığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli olduğu ve ihaleye katılan isteklilerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verdiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif ettiği bedelin ise 7.270.000,00 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İtiraza konu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. idareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde yukarıda zikredilen Kanunun 5. maddesinde; “idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde.…rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde ifade edilen “temel ilkeye” uygun bir şekilde ihaleleri sonuçlandırması gerekmektedir. Söz konusu ihalede Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul