İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3966
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :31
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3966
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.Vedat Dalokay Cad. No:62/3 Gaziosmanpaşa ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya-Ereğli Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No: 54 Ereğli / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34412
Başvuruya konu ihale:
 2007/136967 İKN|li “Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.11.2007 tarih ve 08.21.61.0167/2007-85E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve  Nakli Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.11.2007 tarih ve 34412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde belirtilen 5 adet araç için isteklinin kendi malı olması şartı arandığı, belirtilen araçların hizmet esnasında, hizmetin yerinde bulundurulacağına ve hizmetin aksatılmadan yürütüleceğine dair taahhütname istenilmesinin yeterli olacağı, söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Makine Ekipmana İlişkin Belge” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde;

“İsteklinin ihale konusu işi yürütebilmesi için gerekli araçlar;

 

ADI

ADET

MODELİ

KENDİ MALI

TAAHHÜT

SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 13+1,5 m3

9

2004 VE ÜZERİ

3

6

SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 7 m3

1

2000 VE ÜZERİ

1

 

TIBBİ ATIK ARACI

1

2002 VE ÜZERİ

1

 

KONTROL ARACI

1

2002 VE ÜZERİ

 

1

ÇEKİCİ+3 DİN.YARI RÖM.DAMP.ARAÇ

2

2000 VE ÜZERİ

 

2

 

            İstekliler kendi malı olan veya kendi malı sayılan araçlar için “Yapı Araçları Bildirisi” belgesi vereceklerdir. Bu bildirinin ekine mülkiyeti tevsik edici nitelik taşıyan belgeleri ekleyeceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece ilan ve idari şartnamede yapılan, araçların bir kısmının isteklinin kendi malı olmasının yanında, ayrıca kapasiteleri farklı olan sıkıştırmalı çöp kamyonlarında birbirinden farklı model şartı arandığı görülmüştür. 13+1,5 m3’lük kapasiteli sıkıştırmalı çöp kamyonunda kendi malı olma şartının yanında 2004 model ve üzeri gibi bir yaş sınırı aranması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Söz konusu ihalede, doküman satın alan firma sayısı ile ihaleye katılan istekli sayısı birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu düzenleme ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale dokümanında isteklilerin götürü bedel üzerinden teklif verecekleri belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işe ait teknik şartnamenin 1.1 inci maddesinde; Ereğli İlçe Belediyesi sınırları içerisinde cadde ve sokakların ayrıca TOKİ konutları ve Orhaniye Köyü ile muhtelif pazar yerleri, yeşil alanlar, parklar, resmi daireleri okullar ve sanayilerin katı atıklarının toplanması, nakli ve muhtelif Pazar yerlerinde pazarcılara çöp poşeti dağıtılması bu ihale kapsamında olup, yerin görülmesi yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2.2 maddesinde; “Belediyemizce çöp toplama ve naklinde çalışması uygun görülen çöp kamyonu sayısı, ortalama bir değer olup belirtilen bu araçlarla az veya çok çalışma yapılması gerekebilir. Yüklenici her durumda çöp toplamayı kabul eder. Belirtilen araç sayısının altında veya üstünde araç çalıştırıldığı veya çöp toplama programının gerçekleştirilmesi için ilave çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu beyan ederek ek para talep edemeyeceği gibi eksik ödeme yapılamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından düzenlenen işe ait ihale dokümanında; ihale konusu işin gerçekleştirileceği Ereğli Belediyesi’ne ait şehir planının yer almadığı, ihale konusu işte çalıştırılacak olan makine ve ekipmanın çalışma şartlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmediği görülmüştür.

 

Götürü bedel teklif almak suretiyle gerçekleştirilen kent temizliği işlerinde, ihaleye sağlıklı teklif verilebilmesi için ihale dokümanlarında isteklileri tereddüde düşürmeyecek şekilde ayrıntılı açıklamalara yer verilmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanında yapılan eksik düzenlemelerin ihaleye sağlıklı teklif verilmesini engelleyeceği gibi tekliflerin değerlendirilmesinde de sonucu etkileyebilecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ise sorunlara neden olabilecektir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul