En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3968
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :33
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3968
Şikayetçi:
 Gökkuşağı Sosyal Hizmet Sağlık Yatırımları Bilgisayar Sis. Gıda Tem. Hiz. San. ve Dış Tic. A.Ş., Tem Otoyolu Mahmutbey Mah. Ü Blok 40.Ada No:17 İstoç Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Kazımkarabekir Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 Ümraniye / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33655
Başvuruya konu ihale:
 2007/138067 İKN|li “2008 Mali Yılı Bilgi Yönetim Otomasyon Sistemi Veri Giriş ve Kontrol Elemanı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.11.2007 tarih ve 08.21.07.0167/2007-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

                                                                      

            Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı Bilgi Yönetim Otomasyon Sistemi Veri Giriş ve Kontrol Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gökkuşağı Sosyal Hizmet Sağlık Yatırımları Bilgisayar Sis. Gıda Tem. Hiz. San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 24.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 23.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin VI- DİĞER HUSUSLAR başlıklı 56 ncı maddesinde; “Yüklenicinin, çalışan elemanların ücretlerini idare tarafından hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 3 (üç) içerisinde çalışan elemanların hesaplarına aktarılmasının sağlanması gerekmekte olup, herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemlerinde bir gecikme olması durumunda, hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden yüklenici çalışan elemanlarının ücretlerini 5 (beş) gün içerisinde ödemekle yükümlüdür.” şeklinde yapmış olduğu düzenlemenin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “İlkeler” başlıklı 4 ncü maddesine aykırı olduğu gibi, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerine de aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 57 nci maddesinden de anlaşılacağı üzere hastanenin sağlık kuruluşu olduğu, 7 gün 24 saat hizmet vermesi gerektiği, bu durumun gerek teknik şartnameden gerekse ihale konusu işin adından anlaşıldığı, idare tarafından idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar içerisinde resmi tatil ve bayram günleri için personel çalıştırılacak ve ya çalıştırılmayacak, çalıştırılacak ise kaç kişi çalıştırılacağı konusunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, bu durumun ihaleye sağlıklı teklif vermelerine engel olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Proser Yapı Tem. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idare tarafından yapılan başvuru üzerine; teknik şartnamenin 14 üncü ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hususların, 4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen; “a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklarına bırakılması, b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönüne hükümler konulamaz” hükmüne açıkça aykırılık teşkil ettiğinden, 20.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 20.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul