İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3969
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :34
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3969
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic.Ltd.Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Alaplı Devlet Hastanesi Baştabipliği 1050 Evler Üstü Çamlık Sk. Alaplı/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33746
Başvuruya konu ihale:
 2007/148591 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.21.23.0163/2007-83E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alaplı Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic.Ltd.Şti.’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.11.2007 tarih ve 33746 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7 nci maddesinde iş deneyim oranı olarak % 25, ihale ilanında ise % 30 oranının belirlendiği, ihalenin iptalinin gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait ilanın 2 nci maddesinde işin “27 (Yirmiyedi) İşçi ile 24 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” işi olduğu, işe ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde götürü bedel üzerinden teklif verileceği, 49 uncu maddesinde işin 01.01.2008 tarihinde başlayıp  31.12.2009 tarihinde sona ereceği hususları belirlenmiştir.

İhale ilanının 4 üncü maddesinde; “İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”

 

          İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde; “.İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 25 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler üzerinden tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi …

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70´ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10´unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30´undan az olamaz” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri “ başlıklı 42 nci maddesinde;Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece ihale ilanında iş deneyim oranı olarak teklif edilen bedelin % 30 u oranının belirlendiği ancak, idari şartnamenin 7 nci maddesinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak yapılan düzenleme içerisinde iş deneyim oranı kısmının boş bırakıldığı görülmüştür. Söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve isteklilerin mesleki ve teknik kapasitelerinin tespitiyle söz konusu ihaleye katılıp katılamayacakları ve sunacakları iş deneyim belgelerini belirlenmesi hususunda en önemli düzenleme olduğu kabul edilmekle beraber, somut olayda idarece mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında düzenleme yapılmaması/eksik yapılması hususunun herhangi bir isteklinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmadığından esasa etkili olmadığı dolayısıyla, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdarece ihale ilanında iş deneyim oranı olarak teklif edilen bedelin % 30 u oranının belirlendiği ancak, idari şartnamenin 7 nci maddesinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak yapılan düzenleme içerisinde iş deneyim oranı kısmının boş bırakıldığı görülmüştür. İsteklilerin mesleki ve teknik kapasitelerinin tespitiyle söz konusu ihaleye katılıp katılamayacakları hususu ile sunacakları iş deneyim belgelerini belirlenmesi hususunda en önemli düzenlemenin idarece yapılmaması ayrıca bu hususta ihale ilanında iş deneyim belgesi oranının % 30 olarak belirlenmesine rağmen idari şartnamede istenilen iş deneyim belgesinin oranına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, ihale ilanının daraltıcı idari şartnamenin ise genişletici olduğu, idarenin hangi şekilde uygulama yapacağı hususunda ihaleye teklif veren isteklileri tereddüte düşürdüğü kaldı ki ihale ilanı ile idari şartnamedeki mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin düzenlemelerin birbirine tezat olmaması ayrıca İstenilen iş deneyim belgesi oranının mutlaka idari şartnamede yer alması gerekmektedir. “ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemeyeceği prensibi” gereğince idari şartnamede düzenlenmeyen bir hususun ilanda yer almaması gerekmektedir. Bu husus 4734 sayılı Kanunun 24. maddesinde emredici bir şekilde düzenlenmiştir. Kanundaki bu emredici düzenlemeye aykırı işlem tesisi ihale işlemlerinin iptalini gerektiren bir aykırılıktır. İdarece tesis edilen idari işlemin mevzuata aykırı olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin, ihaleye teklif veren isteklilerin hak ve menfaat kaybı sonucuna bakılarak değerlendirilmesi hatalı bir işlem tesisidir. Bu sebeple; Kurul tarafından verilen şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin karara, ihale ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle katılmıyorum.

           

 

İdarece hazırlanan ihale ilanının iş deneyim belgelerini düzenleyen 4.3.1. maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesine,

İdari şartnamenin iş deneyim belgelerini düzenleyen7 nci maddesinde;“İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %25 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler üzerinden tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesine, yer verilmiştir.

 

4734 saylı Kanunun 12 nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı, aynı Kanunun 10. maddesinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde, iş deneyimi oranının teklif edilecek bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamayacağı, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerindeki hükümlere uygun olmayan ilânların geçersiz olduğu, bu durumda ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterliğin yapılamayacağı, ancak idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilebileceği, anılan Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde İhale ilanlarının, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanacağı, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerektiği, ihale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükümleri yer almaktadır.

 

İhale ilanında isteklilerden teklif edilen bedelin %30 oranında iş deneyim belgesi istendiği halde, idari şartnamede herhangi bir orandan bahsedilmemesi,  hem yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekte, hem ihaleye teklif vermek isteyen firmaların tereddüde düşmesine neden olacak, hem de yeterlik kriteri belirlenemeyeceğinden ihale komisyonunun değerlendirmesini imkansız hale getirecektir. Bu nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 


  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul