• Karar No: 2007/UH.Z-397
  • Toplantı No: 2007/05
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-397 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3970 olmuştur.
Toplantı No :2007/05
Gündem No :58
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-397
Şikayetçi:
 Ad Turizm İnş. Oto. Kir. ve San. Tic. Ltd. Şti., 7.Cadde Nu 11/a Öveçler/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.M.O. Ankara Şube Müdürlüğü, İstanbul Yolu 9.Km. 06370 Güvercinlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 494
Başvuruya konu ihale:
 2006/173665 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servis Taşıma İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.00.66.0102/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.M.O. Ankara Şube Müdürlüğü’nce 19.12.2006 tarihinde  ile yapılan “Personel Servis Taşıma İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Ad Turizm  inş. Oto. Kir. ve San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 494 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 19.12.2006 tarihinde yapılan 2006/173665 ihale kayıt numaralı personel taşıma işine ait ihalenin Aysem Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale mevzuatına göre ihaleye katılacak olanların ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin taahhütname vermesi gerektiği,  ihale üzerinde bırakılan Aysem Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin de 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ilişkin taahhütname verdiği, ancak Başkent Vergi Dairesinden aldıkları yazıdan Aysem Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibariyle 26.10.2006 tarihine ait 1.557,48YTL vergi borcu bulunduğu, dolayısıyla Aysem Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yalan beyanda bulunduğu, bu nedenle ihale dışı bırakılması gerektiği, şikayetleri üzerine İdarenin Başkent Vergi Dairesinden yazı aldığını ve yazıda Aysem Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin vergi borcunun olmadığının bildirildiğini beyan ettiği, Başkent Vergi Dairesince mahsup işlemi yapılsa bile Aysem Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibariyle borçlu olduğu, gerekli araştırmanın yapılarak Aysem Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin borçlu olduğunun tespit edilmesi durumunda sözleşme yapmaya davet edilmelerini iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

T.M.O. Ankara Şube Müdürlüğü tarafından Personel Servis Taşıma İhalesi işinin  ile ihaleye çıkarıldığı, 6 isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, 19.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 21.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Aysem Turizm Ltd. Şti.-Bölükküçük Turizm Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı,

 

Çetinkaya Turizm Ltd. Şti.-Aydoğdu Turizm Ltd. Şti. Ortak girişiminin ilanın 4.3.3 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde istenen araç ruhsatlarının tam sunulmaması, ilanın 4.3.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde istenilen “Araç Uygunluk Belgesi”nin tam sunulmaması ve ilanın 4.3.2 nci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesi uyarınca istenilen TS EN ISO 14001-1996 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin TURKAK’tan alınmış akredite belgesi olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı,

 

Ertaç Turizm Ltd. Şti.’nin ilanın 4.3.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde istenilen “Araç Uygunluk Belgesi”nin olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan Aysem Turizm Ltd. Şti.’nin Başkent Vergi Dairesine 1.557,48YTL borcu olduğunu, dolayısıyla ihaleye katılamayacağını ileri sürmektedir.  Başvuru sahibi iddiasına delil olarak dilekçesi ekinde tarih, sayı, imza, mühür ve kaşe taşımayan bir bilgisayar çıktısı sunmuştur.

 

Aysem Turizm Ltd. Şti. teklif mektubunda bağlı olduğu Vergi Dairesi olarak Başkent Vergi Dairesini ve vergi numarası olarak da 1230176577 numaralı vergi numarasını beyan etmiştir.

 

Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası üzerine İdarece Aysem Turizm Ltd. Şti.’nin bağlı olduğu Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğünden Aysem Turizm Ltd. Şti.’nin borcu bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi talep etmiştir.

 

Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü 27.12.2006 tarih ve 63447 sayılı yazısında; “Aysem Turizm Ltd. Şti.’nin 19.12.2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş borcunun bulunmadığını” bildirmiştir.

 

Sözleşme imzalanması aşamasında Aysem Turizm Ltd. Şti. tarafından ibraz edilen  belgelerin incelenmesi neticesinde; Aysem Turizm Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 19.12.2006 tarihi itibari ile vergi borcu olmadığı bildirilmiş bulunmaktadır.

 

Başkent Vergi Dairesinin yazılarından ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin pilot ortağı olan Aysem Turizm Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibari ile vergi borcu bulunduğuna ilişkin bir bilgi veya belgeye ulaşılamadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının teyit edilmediği ortaya çıkmaktadır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1-İhaleye 4 adet teklif verilmiştir. Çetinkaya Turizm Ltd. Şti.-Aydoğdu Turizm Ltd. Şti. Ortak girişimi; ilanın 4.3.3 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde istenen araç ruhsatlarını ve ilanın 4.3.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde istenilen “Araç Uygunluk Belgesi”ni tam sunmaması, ayrıca ilanın 4.3.2 nci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde düzenlenen TS EN ISO 14001-1996 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin TURKAK’tan alınmış akredite belgesi olmadığı gerekçesiyle, Ertaç Turizm Ltd. Şti.; ilanın 4.3.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde istenilen “Araç Uygunluk Belgesi”nin olmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca ihale dışı bırakıldığından ihalede geçerli iki teklif kalmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihale üzerinde bırakılan Aysem Turizm Ltd. Şti.-Bölükküçük Turizm Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklif mektubunun sadece pilot ortak tarafından imzalandığı, Kurum tarafından hazırlanan standart teklif mektubu formunun 3 nolu dipnotunda; “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır” açıklaması bulunmasına rağmen teklif mektubunun sadece pilot ortak tarafından imzalanmasının aynı zamanda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi ile belirlenen mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla teklif mektubu mevzuata uygun olmayan Aysem Turizm Ltd. Şti.-Bölükküçük Turizm Ltd. Şti. Ortak Girişiminin ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

2-Aysem Turizm Ltd. Şti.-Bölükküçük Turizm Ltd. Şti. Ortak Girişiminin her iki ortağının da ihale teklif zarfı içerisinde sunduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamesinin ihale tarihi itibariyle olmadığı, dolayısıyla KİK.027.0/H numaralı standart forma uygun olmadığı, bu nedenle ortak girişimin ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

3-İhale üzerinde bırakılan Aysem Turizm Ltd. Şti.-Bölükküçük Turizm Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı Aysem Turizm Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinde belge tutarının olmadığı, iş deneyim belgesinin uygun olmadığı, küçük ortak Bölükküçük Turizm Ltd. Şti.’nin özel sektörde gerçekleştirilmiş işlere ilişkin iş deneyim belgesi sunduğu, ancak Bölükküçük Turizm Ltd. Şti. ile Aydoğdu Turizm Ltd. Şti. arasında personel taşımasına yönelik olarak yapılan sözleşmede sözleşme tutarının ve iş bitim tarihinin bulunmadığı, bu haliyle iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine uygun olmadığı,

 

4-Aysem Turizm Ltd. Şti.-Bölükküçük Turizm Ltd. Şti. Ortak Girişiminin her iki ortağının da ihale teklif zarfı içerisinde sunduğu “İhaleye Katılacak olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklıkve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname” nin KİK 027.3/H standart forma uygun olmadığı, firmaların kendi ortaklık durumlarına ilişkin bilgiler yazıldığı,

 

5-Başvuru sahibi Ad Turizm Ltd. Şti.’nin ihale teklif zarfı içerisinde sunduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamesinin ihale tarihi itibariyle olmadığı, dolayısıyla KİK.027.0/H numaralı standart forma uygun olmadığı, bu nedenle ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

6-Başvuru sahibi Ad Turizm Ltd. Şti.’nin ihale teklif zarfı içerisinde sunduğu“İhaleye Katılacak olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklıkve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname” nin KİK 027.3/H standart forma uygun olmadığı, firmanın kendi ortaklık durumlarına ilişkin bilgiler yazıldığı,

 

Belirlendiğinden, ihalede geçerli teklif kalmadığı, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

 

Diğer taraftan idarece 29.12.2006 tarihinde ihale üzerinde bırakılan Aysem Turizm Ltd. Şti.-Bölükküçük Turizm Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile sözleşme imzalandığı görülmüştür. Başvuru sahibi Ad Turizm Ltd. Şti. 25.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idarece şikayet üzerine 28.12.2006 tarihli şikayetin uygun bulunmadığı kararı alınmıştır. Karar aynı tarihte başvuru sahibine bildirilmiş ve idarece ertesi gün 29.12.2006 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İdarece Kamu İhale Kurumuna 4734 sayılı Kanun 56 ncı maddesi ile belirlenen 15 günlük şikayet sürecini ve Kamu İhale Kurulunun Kararını beklemeden sözleşme imzalanması, 4734 sayılı Kanun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A-4 üncü maddesinde belirtilen; “İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir. Ayrıca, şikayet sunulduktan sonra ihale yetkilisince ihale konusu işin ivediliği ve gerçekleşmesinde kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecinin devamına karar verildiği hallerde, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi günlük sürenin dolmasını müteakip sözleşme imzalanabilecektir. Ancak, bu karara karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurumca itiraz sonuçlandırılıp karar bildirilinceye kadar sözleşme imzalanamayacaktır” hükmü ile belirlenen mevzuata uygun olmadığından sözleşme hükümsüz bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kararda, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/H) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması ve ortaklık hisse beyanının (Standart Form- KİK027.3/H) hatalı düzenlenmesi değerlendirme dışı bırakılma nedeni sayılmıştır.

KİK027.0/H no’lu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

KİK027.3/H no’lu form kapsamında ise, taahhütnamenin düzenleniş amacında düşülen hata dolayısıyla istekliler tarafından kendi şirketlerinin hisse durumuna ilişkin bilgiler verilmiştir.

Söz konusu hata ve eksiklikler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamenin 32 nci maddesi uyarınca isteklilere tamamlattırılması gereken bilgi eksiklikleri niteliğinde bulunduğundan, değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak kabul edilmesi yerinde görülmemektedir.

Öte yandan, ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibi istekli söz konusu eksiklikler bakımından aynı durumda bulunmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubu mevzuata uygun şekilde sunulmadığından bu sebeple değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, bahse konu bilgi eksiklikleri tamamlattırılarak ihale sürecine devam edilmesi yönünde başvuru sahibi lehine düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

KARŞI OY

 

           

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

            Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

            Bu gibi durumlarda;

            1.Yöntem        : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

            2.Yöntem        : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede imza tarihi yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

            Kurul Kararı ile; yukarıda belirtilen taahhütnamede “İhale tarihi” ibaresinin bulunmaması ve ayrıca şikayetçinin sunduğu “Ortaklık hisse beyanının” standart forma uygun olmadığı ve bu forma firmanın kendi ortaklık durumuna ilişkin bilgileri yazdığı gerekçeleriyle şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmuştur.

            Şikayetçinin sunduğu bu belgeler  incelendiğinde; “İhale Dışı Bırakılacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname” konusunda, yukarıda belirtilen yöntemlerle bu belgenin geçerli hale getirilmesi mümkündür.

            Diğer belge yönünden ise; bu belgenin istenilme amacının doğrudan ya da dolaylı olarak birden fazla teklif verilip verilmediğinin tahkikine yönelik olduğu, bu itibarla belgedeki uygunsuzluğun giderilmesinin mümkün olduğu, kaldı ki şikayetçinin bu ihaleye doğrudan ya da dolaylı olarak birden fazla teklif vermemiş olduğu da dikkate alındığında şikayetçinin teklifinin geçerli olduğu görüşüne varılmıştır. Bu itibarla ihalede geçerli teklif bulunmaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( a ) bendi uyarınca “Düzeltici işlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                                        Bilal KARACA                              

                            Kurul Üyesi                                                             Kurul Üyesi                                                                               

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul