İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3970
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :35
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3970
Şikayetçi:
 Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mahallesi Millet Cad. Efe Plaza Kat:5/501 35 Melikgazi/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Erbaa Devlet Hastanesi Baştabipliği Ahmet Yesevi Mah. 60500 Erbaa/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33408
Başvuruya konu ihale:
 2007/136869 İhale Kayıt Numaralı “2008 ve 2009 Yılları İçin (24 Ay) Özel Güvenlik Personeli(Silahsız) Çalıştırılması Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 08.20.91.0163/2007-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erbaa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 ve 2009 Yılları İçin (24 Ay) Özel Güvenlik Personeli(Silahsız) Çalıştırılması Hizmeti Alımıihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33408 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye en düşük teklifi vererek katıldıkları, tekliflerinin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ancak, yapılan açıklamanın yeterli olmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihaleye ait idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde söz konusu işin 10 Personel ile 24 Ay Silahsız Özel Güvenlik Personeli Çalıştırılması Hizmeti Alımı olduğunun belirtildiği, İdari ŞartnameninTeklif Fiyata Dahil Olan Masraflarbaşlıklı 26 ncı maddesinde;İşçilerin yemek ihtiyaçları hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

-İşçilere yol ücreti verilmeyecektir.

-Çalıştırılacak olan personel vasıflı personel olduğu için, 10 (on) personele brüt asgari ücretin % 20´si oranında  fazla ödeme verilecek teklife dahil edilecektir.

-Çalışacak personelin giyim ve teçhizatı idare tarafından karşılanacaktır.

- 2008 ve 2009 yılı için toplam 27 gün resmi-dini bayram ve yılbaşı günü tatili üzerinden her gün 2(iki) işçi nöbet tutacaktır.

- Çalışacak personele yaptırılacak "özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası " teklif fiyata dahil edilecektir.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.İhale konusu işte çalışacak  olan 10(on) personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, % l,5dir.”

 

49.2 ncu maddesinde; “İş 01/01/2008 tarihinde başlar 31/12/2009  tarihinde sona erer.  İşin süresi 730 takvim günüdür.” ”, düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun maddesinde; İhale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinde; “ işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği ,

 

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacağı, giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamaların  kabul edilmeyeceği,

 

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekeceği,

 

Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyeceği” hususları açıklanmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede; (yemek, yol ve giyeceklerin idarece karşılanacağı göz önüne alınarak ) asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme gideri toplamının (özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç) 210.844,30 YTL olmaktadır. 2 özel güvenlik görevlisi için genel tatil ücreti olan 1.581,28.-YTL asgari işçilik maliyetine ilave edildiğinde elde edilen 212.425,58.-YTL  incelemeye konu ihaleye ait asgari maliyettir.

.

İdarenin 10.10.2007 tarih ve 2310 sayılı yazısı ile şikayetçi, YNR Güv., Ser Güv., Sugem Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nden tekliflerinin KİK İşçilik Hesaplama Modülüne göre asgari işçilik maliyeti ve % 3 lük genel giderleri karşılamadığı bildirilerek, 17/10/2007 tarihine kadar açıklama yapılması istenilmiştir.

 

a) İhale üzerinde kalan firmanın 213.000,00.-YTL tutarlı teklifi hakkında ihale komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada;

 

Giyim ve yemek idarece karşılandığından hesaplara dahil edilmemiş, mali sorumluluk sigortası için Ankara Sigorta Müdürlüğünden alınmış 18/10/2007 tarihli 10 kişi için poliçe teklifi brüt 280,00 YTL bilgisini içeren tekliften yola çıkılarak kişi başına 28 YTL den 2 yıl için 560,00 YTL öngörüldüğü ancak, belgeye ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan herhangi bir teyit belgesinin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

24 aylık 10 kişi için asgari işçilik maliyeti (mali sorumluluk sigortası hariç) 212.425,58,-YTL olan ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; Mali sorumluluk sigortası bedeli 560,00 YTL olup asgari işçilik maliyetine (212.425,58,-YTL) ilave edildiğinde 212.985,58 YTL na ulaşıldığı, adı geçen istekliye ait teklifin kâr dahil 213.000,00 YTL olduğu, yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit ettiği,

 

Öte yandan, anılan mevzuat hükümlerinden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmakta olup yazılı açıklamada yer alan sigorta maliyetinin salt sigorta şirketinden alınan yazı ile belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekeceği, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında sigorta bedeline ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmemesi ve yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit etmemesi sebebiyle anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale kararının bu yönüyle de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ihale dokümanına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın açıklaması incelendiğinde;

 

212.845,57.-YTL teklif veren Ser Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; mali sorumluluk sigortası bedeli 420,00 YTL olup, adı geçen istekli tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyeti (204.703,20-YTL+1.535,22.-YTL=206.238,42.-YTL) ve % 3 sözleşme giderine (6.187,15.-YTL) ilave edildiğinde 212.845,57.-YTL na ulaşıldığı, yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit ettiği, sigorta bedeline ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit belgesinin de sunulduğu görülmüştür.

 

24 aylık 10 kişi için asgari işçilik maliyeti (mali sorumluluk sigortası hariç) 212.425,58.-YTL olan ihalede, 212.845,57- YTL teklif veren isteklinin yaptığı yazılı açıklamanın yeterli bulunmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

c) Şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

212.740,57.-YTL teklif veren şikayetçi tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; mali sorumluluk sigortası bedeli 315,00 YTL olup, adı geçen istekli tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyeti (204.703,20-YTL+1.535,22.-YTL=206.238,42.-YTL) ve % 3 sözleşme giderine (6.187,15.-YTL) ilave edildiğinde 212.740,57.-YTL na ulaşıldığı, yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit ettiği ancak, sigorta bedeline ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit belgesinin sunulmadığı görüldüğünden, şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve dolayısıyla “ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği” ne dair iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

d) YNR Grup Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

212.825,57.-YTL teklif veren YNR Grup Ltd. Şti. tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; mali sorumluluk sigortası bedeli 1.140,00 YTL olup, adı geçen istekli tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 212.825,57.-YTL na ulaşıldığı, yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit ettiği ancak, sigorta bedeline ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit belgesinin sunulmadığı görüldüğünden, adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İdarece yukarıda ayrıntıları yazılı olan açıklamalar değerlendirilmiş ve ihale Sivas Özel Güvenlik Eğ. Hiz. Ltd. Şti. nin üzerinde bırakılmış, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise ihale üzerinde bırakılan tekliften daha düşük tutarda teklif veren (212.845,57.-YTL) Ser Özel Güvenlik Ltd. Şti. nin teklifi belirlenmiştir.

Diğer yanda, incelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 36 ncı maddesinde ve ihale ilanının 5 inci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği hususu düzenlendiği halde, idarece şartname hükmüne uyulmadığı zira, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 213.000,00.-YTL, ikinci teklifin ise 212.845,57.-YTL olduğu dolayısıyla, ihale komisyonunca verilen ihale kararının bu yönüyle de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ihale dokümanına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hususunda 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul