İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3971
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :38
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3971
Şikayetçi:
 Yılmazlar Turizm ve Otobüs İşlt. Ltd. Şti. VEKİLİ :Av. Eser ÖCAL Şili Meydanı Nu:23/4 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31087
Başvuruya konu ihale:
 2007/131453 İhale Kayıt Numaralı “DHMİ (Merkez) Personel Taşıma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.19.71.0163/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan DHMİ (Merkez) Personel Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak, Yılmazlar Turizm ve Otobüs İşl. Ltd. Şti. Vekili Av. Eser Öcal’ın 05.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.10.2007 tarih ve 31087 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde; taahhüt edilen midibüs ve minibüslerin motor gücünün asgari 115 beygir gücü olacağının, 7.3.2.2 maddesinde; ihaleye katılacak isteklilerin ihale tarihi itibariyle en az 5 adet midibüs ve 6 adet minibüsün kendi öz malı olacağının, 7.3.3.3 maddesinin 2 nci paragrafında ise, ortak girişimlerde 7.3.2 maddede istenen belgelerin her ortağın hissesi oranında ayrı ayrı sağlaması gerektiğinin hüküm altına alındığı, sayılan belirlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine açıkça aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “DHMİ Genel Müdürlüğü (Merkez) Personel Taşıma” hizmeti olduğu, birim fiyat teklif cetvelinden 20 adet minibüs ve 17 adet midibüs (toplam 37 adet) ile işin yürütüleceği belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “Midibüsler en az 2004 model şoför hariç en az 27 personel koltuk kapasiteli, Minibüsler ise en az 2004 model şoför hariç en az 18 personel koltuk kapasiteli araçlar olacaktır. Teklif/Taahhüt edilen bütün araçlar okul taşıtı olarak kullanılan koltuk sayısı arttırılmış araçlar olmayacaktır. Teklif/Taahhüt edilen midibüs ve minibüslerin motor gücü asgari 115 HP (beygir gücü) olacaktır. Teklif/Taahhüt edilen bütün araçlar klimalı olacaktır.

 

İhaleye katılacak isteklinin ihale tarihi itibariyle en az 5 adet midibüs ve 6 adet minibüs araçları isteklinin kendi öz malı olacaktır. İstekli teklif ile birlikte öz malı olarak teklif ettiği araçların motorlu araç tescil ve motorlu araç tescil belgeleri ile bu araçlara ait 25 Şubat 2004 gün ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmetleri Yönetmeliği gereği ilgili Kuruluşlardan alınacak özel servis aracı uygunluk tespit belgeleri (EK-1) ve özel servis aracı uygunluk belgeleri (EK-l/A) aslı ve aslına uygunluğunu noterce onaylanmış suretlerini vereceklerdir. İsteklinin teklif ve taahhüt ettiği araçların tamamı İl Trafik Komisyonunun belirlediği “C” plakalı araçlar olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Konuya ilişkin olarak ilanın 4.3.2 nci maddesinde de aynı doğrultuda düzenleme yapılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde ;

 

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü gereğince iş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilmesi esas olmakla beraber, iddia edilenin aksine idarelerce ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapılabileceği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi ihale konusu işte ihtiyaç duyulan araçlarla ilgili olarak isteklinin kendi malı olması şartının getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiası ile idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idarece söz konusu başvuruya verilen cevap yazısında; “…..bu kapsamda DHMİ Genel Müdürlüğünün, Hava Alanları İşletmesi ve Hava Seyrüseferi gibi kritik öneme haiz konularda Kurumsal kimliğiyle kesintisiz olarak vermeye çalıştığı uluslar arası hizmetlerde çalışan personelin taşınması ihalesinin Kurul kararında derc edildiği gibi önemi değerlendirildiğinde, idari şartnamenin 7.3.2.2 maddesi gereğince taşıma hizmetinde kullanılacak toplam 37 araç içerisinden 5 adet midibüs ve 6 adet minibüsün isteklinin kendi öz malı olma zorunluluğunun getirilmesinin yönetmeliğin ilgili hükmüne aykırılık taşımadığı” belirtilmiştir.

 

Başvuru konusu teknik şartnamenin 5.4 ve idari şartnamenin 7.3.2.1 maddelerinde belirtilen midibüs ve minibüs araçlarının motor güçlerinin asgari 115 HP (beygir gücü) olarak istenildiği, idarece şikayet başvurusuna verilen cevaptan anlaşıldığı üzere idarece yapılan araştırma sonucunda şartnamelerde asgari 115 HP olması istenilen motor tipinin, midibüs ve minibüs üretimini gerçekleştiren bir çok üretici firmanın üretim portföyü içinde bulunduğu anlaşıldığından söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler “ başlıklı 24 üncü maddesinde yer alan; “teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması” gerekliliğine aykırı olduğuna yönelik iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde rekabet ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ihale konusu işte kullanılacak makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine anılan madde gereğince isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceği belirlenmiş olmasına rağmen idarece yapılan düzenlemede söz konusu belgelerden bahsedilmeyerek “İstekli teklif ile birlikte öz malı olarak teklif ettiği araçların motorlu araç tescil ve motorlu araç tescil belgeleri ile bu araçlara ait 25 Şubat 2004 gün ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmetleri Yönetmeliği gereği ilgili Kuruluşlardan alınacak özel servis aracı uygunluk tespit belgeleri (EK-1) ve özel servis aracı uygunluk belgeleri (EK-l/A) aslı ve aslına uygunluğunu noterce onaylanmış suretlerini vereceklerdir.” denilmiş olmasının ve ihaleye katılım aşamasında istekliler tarafından 37 araçtan 11 adedinin yukarıda belirtildiği şekliyle kendi malı olduğu hususunun tevsik edilmesinin katılım şartlarını zorlaştırıcı ve sınırlayıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi ile, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esası getirilmiştir. Bu düzenleme rekabet ve fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kural olarak makine ve ekipmanın taahhüt yoluyla temin edilmesini öngörmekte ise de, ihale konusu işin süresi, önemi ve özelliği ya da kullanılacak makine ve ekipmanın sayısı, niteliği ve temin güçlüğü gibi unsurlar göz önüne alınarak isteklinin yeterliğini ölçmeye yönelik biçimde ve işin kesintisiz olarak devamını sağlamak amacıyla sınırlı kalmak üzere orantılılık ilkesi çerçevesinde bir kısım makine, tesis ve ekipman için isteklinin kendi malı olma şartının aranmasına engel teşkil etmemektedir. Bu durumda, İdari şartnamenin 7.3.3.2 maddesi gereğince taşıma hizmetinde kullanılacak toplam 37 araç içerisinden 5 adet midibüs ile 6 adet minibüsün isteklinin kendi öz malı olma zorunluluğunun getirilmesi yukarıda açıklanan nedenlerle yönetmeliğin ilgili hükmüne aykırılık taşımamaktadır.

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2005 yılında yaptığı “Genel Müdürlük Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesinde de aynı şikayet söz konusu olmuş; Kurul, 2005/UH.Z-2385 sayılı kararı ile şikayetin bu kısmını uygun görmeyerek şikayeti red etmiştir.

 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihale işleminin iptali yönünde alınan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 10 adet ihale dokümanı satın alındığı, 7 isteklinin teklif verdiği ve iki teklifin geçerli kabul edildiği, bu tekliflerden de birisinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ayrıca teknik ve idari şartnamede isteklilerden istenen araçlarının 115 HP gücünde olması gerektiğine ilişkin düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı göz önüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığı, ihalenin bu gerekçelerle de iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul