İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3973
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :41
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3973
Şikayetçi:
 Toluy Bilg. Otomasyonu Danş. Temz. Gıda Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırcaali Mahallesi Özen Sokak Tuğcu Plaza 2 1 K: 3 D: 35 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası D Blok Kat 2 16190 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 32253
Başvuruya konu ihale:
 2007/141058 İhale Kayıt Numaralı “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne Ait Otobüslerin İç Aksamları ve Dış Yüzeylerinin Temizliğinin Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 08.2046.0148/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne Ait Otobüslerin İç Aksamları ve Dış Yüzeylerinin Temizliğinin Yaptırılması’’ ihalesine ilişkin olarak Toluy Bilg. Otomasyonu Danş. Temz. Gıda Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 25.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32253 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede yapılan benzer iş tanımının, işin adının tekrarından ibaret olduğu, işin niteliği ile benzer iş tanımının aynı olmasının mevzuata aykırı bulunduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; teklif fiyata dahil olan masraflar arasında yerel gazete ilanının eklenmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

             3) Giyecek malzemelerinin özelliklerinin belirtilmesi gerekirken belirtilmediği,

           

            4) Giyecek malzemesinin özelliği belirtilmeden maddi ödeme yapılacakmış gibi aylık bedelin teklif cetveli ekinde belirtildiği ve ayrıca İdari şartnamenin diğer hususlar bölümünde giyime ilişkin yine cezalandırmanın nakdi yapılacağı düzenlemesinin mevzuata aykırı bulunduğu,

 

            5) Resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personel sayısının idari şartnamede gösterilmeyerek tereddüde yol açıldığı,

 

            6) 48 inci maddenin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,

 

            7) Yıllık izne ayrılan işçilere yol ve yemek bedelinin ödenmeyeceğine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin tereddüt yaratıcı nitelikte olduğu,

 

            8) Yemek ve yolun nakdi mi yoksa ayni mi olacağı  hususunda çelişkili düzenleme yapıldığı,

 

            9) İşyeri sigortalama ile ilgili olarak yapılan düzenlemede, teminat limitinin belirlenmediği ve bu hususun tereddüde yol açtığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; ihaleye çıkartılmış bulunan iç ve dış temizlik hizmetleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren temizlik hizmetlerinin benzer iş sayılacağı belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; işin adının toplu taşıma şube müdürlüğüne ait otobüslerin iç aksamları ve dış yüzeylerinin temizliğinin yaptırılması, fiziki miktar ve türünün ise toplam 15 kişi ile otobüslerin iç aksamları ve dış yüzeylerinin temizliğinin yaptırılması olarak düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; benzer iş: ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade edeceği belirtilmiştir.

 

            Yapılacak olan işin niteliği, miktarı dikkate alındığında benzer iş tanımı mevzuata aykırı olmamakla birlikte benzer iş tanımının tereddüde yer vermeyecek şekilde ve daha açık olarak ifade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde; isteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harçlar, yerel gazete ilan bedeli, KİK ilan bedeli, sözleşme bedelinin on binde beşi oranındaki Kamu İhale Kurumu payı teklif fiyata dahildir. düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Yerel gazete ilan bedeli ile KİK ilan bedelinin teklif fiyata dahil edilmesinin istenilmesi mevzuata uygun bulunmadığı gibi isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte de olduğundan iddia yerinde bulunmuştur.

           

             3) Başvuru sahibinin üç ve dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde, yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki kez iş elbisesi, yılda bir kez iş ayakkabısı verileceği, ilgili şartnamenin diğer hususlar bölümündeki 3 üncü maddesinde ise giyim eşyalarının rengi ve modelinin idare tarafından belirleneceği öngörülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin yüklenici firmanın sorumlulukları başlıklı 3 üncü maddesinde; temizlik personeline 1 takım yazlık, 1 takım kışlık iş elbisesi ile bir çift iş ayakkabısı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar bölümündeki 13 üncü bendinde giyeceğin özellikleri ve sayısının ihale dokümanında belirtileceği düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Giyecek malzemesi özellikleri belirtilmesi gerekirken belirtilmemiştir. Teknik şartnameden genel nitelikler anlaşılabilmekte ise de daha açık olarak tanımlama yapılmasının tereddütleri gidereceği sonucuna varılmıştır. İdari şartnamenin diğer hususlar bölümünde şartnamede belirtilen adet ve özellikte dağıtımın yapılmadığı tespit edildiği takdirde giyim kuşam bedelinin dağıtılmayan %30 fazlası ile birlikte istihkakından kesileceğine ilişkin düzenlemenin nasıl uygulanacağı hususunda da tereddüt oluşacağından başvuru sahibinin üç ve dördüncü iddiaları yerinde bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; “2008 takvim yılı içerisinde toplam 13,5 gün resmi bayram tatili mevcut olup, yüklenicinin personeline bu günlerde de çalışma yaptırılacak olup fazla mesaisi ödenecektir. Fazla mesai ise çalışılan her gün için bir günlük ücret şeklinde hesaplanarak ödenecektir.’’, 

 

            Teknik Şartnamenin D- Personel Sayısı başlıklı maddesinde ise “…15 personelin her birine haftada bir gün hafta tatili kullandırmak kaydıyla, haftanın beş günü asgari 13 personel, iki günü ise 9 personel çalıştırılacaktır…’’

 

            düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar bölümünde işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtileceği hüküm altına alınmış olup idarece yapılan düzenlemede personel sayısının açıkça belirtilmediği görülmüştür.

 

            Mevcut düzenlemeler ışığında, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için kaç personel çalıştırılacağı ihale dokümanında belirtilmesi gerekirken açıkça belirtilmediği, kaç kişinin çalışacağı ihale dokümanından da anlaşılamadığı için eksikliğin tekliflerin esasını etkileyecek, isteklileri tereddüde düşürecek önemli bir eksiklik olduğu anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin;

           

            İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde, fiyat farkı verileceği belirtildikten sonra 48.2 nci maddede fiyat farkına ilişkin olarak a1+a2+b1+b2+c+d = 1 olmak üzere fiyat farkı verileceği a1(asgari ücrete dayalı işçilik) = 0.70, a2 nitelikli işçilik = 0.30, b1 (akaryakıt) = 0.00, b2 (akaryakıt dışı malzeme) = 0.00, c (mühendislik- müşavirlik) = 0.00, d (makine ekipman amortisman) = 0.10 olmak üzere 0.70+0.30+0.00+0.00+0.00+0.00 = 1.00 şeklinde belirleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Fiyat farkı verileceği belirtilen sabit katsayılar ile sonuç formülün birbiri ile tutarlı bulunmadığı, makine ekipman ve amortismana fiyat farkı verilip verilmeyeceği tereddüdü bulunduğu görülmüştür.

 

            İdare, başvuru sahibinin şikayetine verdiği 31.10.2007 tarihli cevabında İdari şartnamedeki düzenlemeden farklı olarak formülün 0.70+0.20+0.00+0.00+0.00+0.10 = 1.00 esas alınacağını belirtmiştir.

 

            İhale dokümanındaki düzenlemeler ve idarenin cevabı dikkate alındığında, fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu ve uygulamanın nasıl yapılacağı hususunun da belirsiz bulunduğu görülmüştür. 

 

            6) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin;

 

            Teknik Şartnamenin D. Personel Çalıştırılması başlıklı maddesi ile İdari şartnamenin diğer hususlar bölümünde izne çıkarılan personelin yol ve yemek bedelinin ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; yol ücretinin brüt tutarının 5,67 YTL., yemek ücretinin 6,00 YTL. olup hesaplamanın 26 gün üzerinden yapılacağı,

 

            İdari Şartnamenin diğer hususlar bölümünde; yemek ve yol ücretlerinin brüt tutarlar olup, tutarların nakdi olarak ödeneceği,

 

            Teknik şartnamenin yüklenici firmanın sorumluluğu başlıklı düzenlemesinde ise yüklenicinin çalıştırdığı personelin işe gidiş gelişini sağlamak ve günlük 1 öğün yemek vermek zorunda olduğu,

           

             Düzenlemeleri yapıldığından düzenlemelerin birbirini tamamladığı, iddianın uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.      

 

            8) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin;

           

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında Sözleşme tasarısına rastlanılmamakla birlikte idarenin şikayete vermiş olduğu cevapta; sigorta ile ilgili özel bir düzenleme yapılmayıp bir teminat da belirlenmediği bildirildiğinden, iddia  yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemlerle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul