İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3974
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :42
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3974
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No: 69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimliği Yıldırım Mah. Alankuyu Sok. No: 36 45400 Turgutlu/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32472
Başvuruya konu ihale:
 2007/123425 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 28 Kişi İle 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.11.2007 tarih ve 08.2057.0148/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı 28 Kişi İle 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketinin 24.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32472 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 Yapılan açıklamalar doğrultusunda, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en uygun teklifi sundukları halde idarece tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği, yapılan açıklamanın idarece uygun görülmeyerek ihalenin başka firma üzerinde bırakıldığı, gerekçe olarak özel güvenlik mali sorumluk sigortası proforma faturasının uygun bulunmamasının gösterildiği, sunulan proforma faturanın mevzuata uygun bulunduğu, ihaleye ilişkin kararın iptal edilerek firma teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği, iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; “ İhale konusu işe ilişkin bilgiler’’ başlığı altında;

a)      Adı : 2008 yılı 28 kişi ile 12 aylık özel güvenlik hizmet alım ihalesi

b)      Fiziki miktarı ve türü:  28 kişilik 12 aylık özel güvenlik hizmeti’’ düzenlemesine,

           

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesi teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında;

 

“26.1 İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, ve harç giderleri yükleniciye aittir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.a) İşçilerin yemek ihtiyacı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyecektir.

 

 Bir işçiye  (a)Gömlek  (2 adet)

(b)    Pantolon  ( 2 adet)

(c)     Ayakkabı, (l adet)

d) Kışlık Mont 1 (adet) ayni olarak verilecektir,

c)  Yol parası ödenmeyecektir,

d)        Bir İşçinin aylık brüt asgari ücreti : 585,00- YTL

e) Resmi-Dini Bayram ücreti( 13,5 gün X 4 kişi) toplam 54 gün olarak hesaplanacaktır.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5, İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı; % 1,5 (yüzde birbuçuk)’’ düzenlemesine, kıyafete ilişkin olarak ise, Teknik Şartnamenin 4.1.2 nci maddesi ile devamında ayrıntılı olarak düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Mevcut düzenlemeler çerçevesinde giyim, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 247.304,38 YTL. olacağı hesaplanmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı b) Hizmet Alımı İhalelerinde ilişkin bölümde; “Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde mali sorumluluk sigortası giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince özel güvenlik mali sorumluluk sigortası prim tutarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili şirketin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir.’’ hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi firmanın değerlendirme dışı bırakılma sebebinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verilmiş olan cevabi yazı ekinde sunulan özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına teyit yazısının eklenmediği ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşımadığı  ve kim tarafından imzalandığının belli olmadığı şeklinde bildirildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin belgenin Avıva Sigorta Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünden alındığı ve imzalı olduğu tespit edilmiştir. Belgedeki imzanın kime ait olduğu yönünde bir bilgi yer alması zorunluluğu bulunmadığı gibi, imza sahibinin yetkili bulunup bulunmadığı hususunda oluşabilecek tereddüdün istendiği takdirde idarece  giderilebileceği, Bölge Müdürlüğünden alınan belge için teyit yazısına gerek olmadığından firmanın bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında, mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibi firma teklifinin asgari maliyetin üzerinde bulunması ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin belgenin uygun olması sebeplerinden dolayı idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma işleminin mevzuata uygun olmadığı, firma teklifinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul