İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3976
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :46
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3976
Şikayetçi:
 ARC Özel Güvenlik ve Özel Güvenlik Eğitimi San. ve Tic. Ltd. Şti., Ulubatlı Hasan Bulvarı Doğancı İşhanı 21 Kat:2/3 Nu:21 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Ertuğrulgazi Mah. Ülkü Sok. Nu:1 Yıldırım / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32426
Başvuruya konu ihale:
 2007/145146 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı (12 Aylık) Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı (10 Kişi İle)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.20.55.0141/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı (12 Aylık) Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı (10 Kişi İle)” ihalesine ilişkin olarak ARC Özel Güvenlik ve Özel Güvenlik Eğitimi San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32426 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgelerinin idarece aslı görüldüğüne dair onaylı nüshasının tekliflerinin ekinde sunulmasına karşın idarece kabul edilmediği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın giyecek bedeline verdiği tutarın yeterli olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinde “İsteklilerin özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesine sahip olmaları ve bu belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisini vermeleri zorunludur.” düzenlemesi,

 

7.5. maddesinde ise; “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır…. İstekliler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” ifadesi  yer almaktadır.

 

İdare de idari şartnamenin 7.3.1. maddesindeki söz konusu düzenlemeye dayanarak başvuru sahibini, anılan belgenin noter onaylı örneğini sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmıştır. Ancak yapılan incelemede başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan belgenin idare tarafından onaylandığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesinde Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.” hükmü  bulunmaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü gereğince idarelerin; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri açık olup idarece, söz konusu belgenin aslının veya noter onaylı suretinin getirilmesinin zorunlu tutulmasına ilişkin olarak yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve idari şartnamenin hükümleri arasında çelişki olduğu, ayrıca başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin üzerinde  “aslı gibidir”  kaşesi  ile “hastane müdür yardımcısı” “Ayşe Keysan SAKACI’ nın imzasının bulunduğu, buna rağmen başvuru sahibinin teklifinin “belgenin noter tasdikli suretini verilmemesi sebebiyledeğerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Truva Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında; ihale konusu işte çalışacak 10 işçinin giyim ücreti için toplam 85,00 YTL bedel öngördüğü ve İbraz ettiği proforma faturanın Kobra Özel Güvenlik Sistemleri Tekstil ve Konf. San. Tic. Ltd. Şti.’nden alındığı, bu firmanın “yapılan sözleşme gereğince 2007 ve 2008 yılı kıyafetlerini promosyon amaçlı düşük ücretle karşılayacağını” taahhüt ettiğine dair aşırı düşük teklif açıklamasında bulunduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklif Başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu; 

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, idari şartnamede ihale konusu işte çalışacak 10 özel güvenlik personeli için istenilen giyim ücreti olarak toplam 85,00 YTL bedel öngördüğü, söz konusu bedelin idari şartnamede istenilen çalışacak tüm personelin giyim ücretini karşılamaktan uzak olduğu, ayrıca ihale dokümanında istenilen giyime ilişkin bedelin “promosyon amaçlı düşük fiyata alınan proforma faturalarla” karşılanacağına dair açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklamasında özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak 210,00 YTL öngördüğü, ancak bunun belgelendirilmediği görülmüştür.

 

Bu itibarla, ihale komisyonunca anılan firmanın teklifine ilişkin olarak verdiği açıklamasının 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca kabul edilmeyerek, değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olarak söz konusu firma üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

          B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ı) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) Yapılan incelemede, MAR-DAN Koruma ve Güvenlik Ltd. Şti., Ceysan Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve Bayrak Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin de teklif dosyalarında sundukları özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu belgelerin idarece, hastane müdür yardımcısı Ayşe Keysan SAKACI tarafından, onaylandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, anılan firmaların bu nedenden dolayı değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) ARC Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında yer alan iş deneyim belgesinin Bursa Et ve Et Ürünleri A.Ş. tarafından düzenlenen güvenlik hizmetine ilişkin iş bitirme belgesi olduğu, A&B Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin tekif dosyasında sunduğu iş deneyim belgesinin ise Nilüfer Hasanağa Konutları Geçici Site Yönetimi tarafından düzenlenen site güvenliği işine ilişkin iş bitirme belgesi olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde; “Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir. düzenlemesi,

 

Anılan Yönetmeliğin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde ise; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz. düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıdaki tespitler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,

 

Anılan isteklilerden ARC Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin, Bursa Et ve Et Ürünleri A.Ş. tesislerinde yaptığı güvenlik hizmeti için aldığı belgeyi iş deneyimini tevsik için kullanamayacağı, Bursa Et ve Et Ürünleri A.Ş’ nin iş deneyim belgesi düzenleyemeyeceği,

 

Söz konusu iş deneyimini tevsik etmek için sunması gereken; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve sözkonusu işte çalıştırılan personele ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin teklif dosyasında yer almadığı,

 

Yine, A&B Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında ise Nilüfer Hasanağa Konutları Geçici Site Yönetimi tarafından düzenlenen site güvenliği işine ilişkin olarak aldığı iş bitirme belgesini iş deneyimini tevsik için kullanamayacağı, Nilüfer Hasanağa Konutları Geçici Site Yönetiminin iş deneyim belgesi düzenleyemeyeceği,

 

Ayrıca söz konusu işe ait faturaların teklif dosyasında yer aldığı anlaşılmakla birlikte, sözkonusu iş deneyimini tevsik için sözleşmenin, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin ve sözkonusu işte çalıştırılan personele ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerinin bulunmadığı, anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla ARC Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve A&B Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde;  Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin (standart form KİK027.3/H) istenilmesi zorunludur.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bayrak Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde sunulan 01.08.2007 tarih ve 6864 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, söz konusu firmanın yapılan devir sonucunda %90’nının Basri Filicioğlu’na ait olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Bayrak Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nce ihaleye sunulan “Ortaklık/Hisse Beyanında”, anılan firmanın ortaklıklarına ilişkin bir bilgi bulunmazken, Basri Filicioğlu’nun sahibi olduğu ticari işletmedeki durumunu gösterir belge sunulmuştur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini gösteren beyannamenin sunulması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, Bayrak Özel Güvenlik Ltd. Şti.’ne ilişkin Ortaklık/Hisse Beyanı yerine şirketin en büyük ortağı Basri Filicioğlu’na ait Ortaklık/Hisse Beyanının verilmesinin geçerli kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Benzer şekilde, ihale üzerinde kalan isteklinin ihaleye sunduğu “Ortaklık/Hisse Beyanında”, anılan firmanın ortaklıklarına ilişkin bir bilgi bulunmazken, bu belgeyi tek tek ortakları adına düzenleyerek, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde teklifinin ekinde sunduğu anlaşılmıştır.

 

Tüm bunlara ilaveten, başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan “Ortaklık/Hisse Beyanında”, anılan firmanın ortaklıklarına ilişkin bir bilgi bulunmazken, başvuru sahibi firmanın ortaklık oranını gösteren belge sunduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, Truva Özel Güvenlik Ltd. Şti., ARC Özel Güvenlik Ltd. Şti., A&B Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve Bayrak Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin yukarıda tespit edilen nedenlerden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihale komisyon kararı ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul