• Karar No: 2007/UH.Z-3978
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :49
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3978
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hiz. Gıda San.Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu: 62/3 G.O.P. /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği, Seyhan Mh.Hasan Şaş Bul. Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29815
Başvuruya konu ihale:
 2007/115189 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.11.2007 tarih ve 08.19.00.0102/2007-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.10.2007 tarih ve 29815 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-İdari şartnamenin 7.3.1.2 maddesinde ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış yetkili servisler-bilgisayar ve/veya çevre birimleri için kurallara ait TS-12498 belgesi istendiği, bu standardın bilgisayar ve çevre birimleri yetkili servislerinin yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsadığı, ihale konusu işin bilgi sistemleri yazılım ve personel hizmet alımı olduğu, buna rağmen  işin bilgisayar tamiri ve bakımı imiş gibi TS-12498 belgesi istenmesinin Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 7.3.1.3 maddesinde firmanın sağlık bilişimi alanında en az 3 yıl deneyimli olması ve bunu iş deneyim belgesi/belgeleri ile belgelemesinin istendiği, bu tarz bir kısıtlamanın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine ve Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu, sağlık bilişim alanında 3 yıl deneyimli olma şartının tamamen belirli isteklilerin ihaleye katılmasına yönelik olduğu, sürekli aynı isteklinin ihaleyi alacağı,

 

3- İhale konusu işin adının bilgi sistemleri yazılım ve personel hizmet alımı olarak tanımlandığı, ancak ihale dokümanı incelendiğinde hizmet alımı kapsamında ihaleye çıkılmasına rağmen işin büyük kısmının HBYS ve LBYS yazılım alımı olduğu, teknik şartnamenin tamamının HBYS teminine yönelik olduğu, sadece son bölümünde birkaç maddede personel konusuna değinildiği, Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez hükmüne yer verildiği, HBYS alımı ve işletilmesi ile veri giriş arasında doğal bir bağ olmadığı, bu iki işin birbirinden tamamen farklı olduğu,yazılım temini ile hizmet temininin aynı şartname ile hizmet alımı gibi ihale edilmesinin Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-İhale ilanının 4.3.2 (b) maddesinde; “TSE 12498 belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kalite ve standarda yönelik aynı düzenleme, idari şartnamenin 7.3.1.2 maddesinde; “ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, yetkili servisler-bilgisayar ve/veya çevre birimleri için kurallara ait TS-12498 belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini isteklilerin tekliflerinde sunması zorunludur” şeklinde yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

TSE 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri İçin Kurallar standardının kapsamı Türk Standartları Enstitüsü tarafından; “Bu standart, bilgisayar ve çevre birimleri yetkili servislerinin, yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsar” şeklinde tanımlanmıştır. TSE 12498 standardı bu haliyle, bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını kapsayan bir standart niteliği taşımaktadır.

 

İhale konusu iş, ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtildiği üzere; Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet alımıdır.  Diğer taraftan ihale teknik şartnamesinin 2.1.14, 2.1.29, 2.1.30, 12, 14, 16 ve 17 nci maddelerinde bakım hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Dolayısıyla, ihaleye ilişkin ilan, idari ve teknik şartnamenin incelenmesi neticesinde ihale konusu işin yazılımı ve bilgisayarların bakımını da kapsadığı ortaya çıkmaktadır.

 

İhale dokümanında işin yürütüleceği bilgisayarların bakım ve onarımının da yapılacağına ilişkin düzenlemeler bulunduğu anlaşıldığından, başvuruya konu bu ihale açısından TSE 12498 belgesi istenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2- İhale ilanının 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yapılarak, mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak teklif edilen bedelin % 25’i oranında iş deneyim belgesi istenilmiş bulunmaktadır.

 

İhale ilanında yer almamakla birlikte idari şartnamenin mesleki ve teknik kriterlere ilişkin 7.3.1.3 maddesinde; “firma sağlık bilişimi alanında en az 3 yıl deneyimli olmalı ve bunu iş deneyim belgesi/belgeleri ile belgelemelidir” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme ile “teklif edilen bedel” ile orantılı olarak belirli bir tutar ile ifade edilen iş deneyim belgesine ek olarak, süre içeren yeni bir yeterlik kriteri istenilmiş olmaktadır. Düzenlemenin bu haliyle ihaleye katılımı daraltıcı, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, dolayısıyla ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan söz konusu yeterlik kriterine ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yer almasına rağmen ihale ilanında yer verilmemesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (A) maddesinde; “…isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu belirlemenin ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmemesi durumunda da istenilen yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler belli olmadığından ihalede yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün olamayacaktır” hükmüne aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

3- İhale konusu iş ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “3 Yıl Süre ile (Yıllara Sari) 150 Üstü Kullanıcılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı ve 150 Personel Hizmeti Alımı” olarak tanımlanmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari ve teknik şartname incelendiğinde hastane hizmetlerinin yürütümü için gerekli yazılımlar ile bu yazılımların kapsadığı işlerin yürütümü için personel alımını kapsadığı görülmekte olup, ihale konusu işin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmüne aykırılık olmadığı değerlendirilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 (c) maddesinde; “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı düzenleme ihale idari şartnamesinin 7.3.1.1 maddesinde de yer almaktadır. 

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamesinde yapılan “TSE Hizmet Yeterlilik” belgesi şeklindeki düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine uygunluk taşımadığı değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği ve geçerli tek teklif bulunduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkelerin inceleme konusu ihalede oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu gerekçeyle de iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul