İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3980
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :51
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3980
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Sancak Mah. A.Haydar F.Oğlu Sokak Nu: 16/1 Yıldız-Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği,Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı 01330 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.11.2007 / 32872
Başvuruya konu ihale:
 2007/115189 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.11.2007 tarih ve 08.20.67.0102/2007-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi’nce 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik  Gıda  İnş.  San Tic. Ltd. Şti.’nin 11.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.11.2007 tarih ve 32872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 7.3.1.1 maddesinde; “ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, ihale konusu hizmet ile ilgili ISO 9001-2000 kalite güvence sistem belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş fotokopisinin iş ortaklıklarında en az bir ortağın bu belgeleri  sağlaması ve bu belgeleri tekliflerinde sunması zorunludur” düzenlemesinin, 7.3.1.2 maddesinde; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış yetkili servisler-bilgisayar ve/veya çevre birimleri için kurallara ait TS-12498 belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini isteklilerin tekliflerinde sunması zorunludur” düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 7.3.1.3 maddesinde; “firma sağlık bilişimi alanında en az 3 yıl deneyimli olmalı ve bunu iş deneyim belgesi/belgeleri ile belgelemelidir” düzenlemesi, 7.3.2 maddesinde; “firmanın bünyesinde çalıştırılan teknik personelden en az birer kişinin üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış veri tabanı, ağ kontrol, server işletim sistemi ve network cihazları eğitim sertifikası olmalı ve aslı ya da suretleri teklif dosyasında sunulmalıdır” düzenlemesi, 7.3.4 maddesinde; “teklif edilen HBYS ve LBYS aynı firmanın ürünü olmalı ve bu durumu belgelendirilmelidir” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde belirtildiği üzere rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

3- İdari Şartnamenin 26.3.4 maddesinde; “ l (Bir) Sistem Sorumlusu personelin maaşı asgari Ücretin % 100 fazlası, l sistem sorumlu yardımcısı, l personel sorumlusu ve 2 (iki) Teknik personelin maaşları asgari ücretin %75 fazlası, diğer 145 Veri Hazırlama personelin maaşı asgari ücret üzerinden verilecektir. Çalışanların maaş-yemek ve ulaşım bedelleri   için açılan banka hesap numaralarına yatırılıp  nakdi olarak belirtilecektir” düzenlemesi, idari şartnamenin 26.3.5 maddesinde; “Resmi ve Dini Bayram Tatil Günleri ve Yılbaşında çalıştırılan personel için ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda üç yıl içerisinde toplam 693 gün olarak çalışma karşılığı hesaplanarak ücretleri ödenecektir. Dolayısıyla ihale konusu hizmetin ifası için gerekli görülen personele ödenecek ücretin, personelin pozisyonuna göre 2 ayrı gruba göre belirlendiği anlaşılmıştır”  düzenlemesi bulunduğu, ödenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanda açıkça belirtilmesi gerektiği, Birim Fiyat Teklif Cetveline göre toplam 4950 tatil günü çalışılacağı anlaşılmakla birlikte, resmi tatil günlerinde çalışacak personelden kaçının asgari ücretten  fazla ücret ödenecek vasıflı personel olduğunun belirli olmadığı,

 

4- İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; “İlanda yer almayan hususlarda Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği, İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin hükümleri geçerli olacaktır” düzenlemesi bulunduğu, teknik şartnamenin 2.1.21 maddesinde; “İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabam Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunmalıdır” düzenlemesi yer aldığı, bu düzenlemelerin Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin "İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir" hükmüne aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2 maddesinde; “ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TSE 12498 belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kalite ve standarda yönelik aynı düzenleme, idari şartnamenin 7.3.1.1 maddesinde; “ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, ihale konusu hizmet ile ilgili ISO 9001-2000 kalite güvence sistem belgesi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş fotokopisinin, iş ortaklıklarında en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması ve bu belgeleri tekliflerinde sunması zorunludur.” şeklinde yer almaktadır.

 

 İdari şartnamenin 7.3.1.2 maddesinde; “ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, yetkili servisler-bilgisayar ve/veya çevre birimleri için kurallara ait TS-12498 belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini isteklilerin tekliflerinde sunması zorunludur” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

TSE 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri İçin Kurallar standardının kapsamı Türk Standartları Enstitüsü tarafından; “Bu standart, bilgisayar ve çevre birimleri yetkili servislerinin, yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsar” şeklinde tanımlanmıştır. TSE 12498 standardı bu haliyle, bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını kapsayan bir standart niteliği taşımaktadır.

 

İhale konusu iş, ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtildiği üzere; Bilgi Sistemleri Yazılım ve Personel Hizmet alımıdır.  Diğer taraftan ihale teknik şartnamesinin 2.1.14, 2.1.29, 2.1.30, 12, 14, 16 ve 17 nci maddelerinde, donanım bakım hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Dolayısıyla, ihaleye ilişkin ilan, idari ve teknik şartnamenin incelenmesi neticesinde ihale konusu işin yazılım ve bilgisayarların bakımını da kapsadığı ortaya çıkmaktadır.

 

İhale dokümanında işin yürütüleceği bilgisayarların bakım ve onarımının da yapılacağına ilişkin düzenlemeler bulunduğu anlaşıldığından, başvuruya konu bu ihale açısından TSE 12498 belgesi ve ihale konusu hizmet ile ilgili ISO 9001-2000 kalite güvence sistem belgesi istenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, ihale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 (c) maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1.1 maddesinde; “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamesinde yapılan “TSE Hizmet Yeterlilik” belgesi şeklindeki düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine uygunluk taşımadığı değerlendirilmiştir.

 

            2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin mesleki ve teknik kriterlere ilişkin 7.3.1.3 maddesinde; “firma sağlık bilişimi alanında en az 3 yıl deneyimli olmalı ve bunu iş deneyim belgesi/belgeleri ile belgelemelidir” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “firmanın bünyesinde çalıştırılan teknik personelden en az birer kişinin üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış veri tabanı, ağ kontrol, server işletim sistemi ve network cihazları eğitim sertifikası olmalı ve aslı ya da tasdikli suretleri teklif dosyasında sunulmalıdır.” düzenlemesi,

 

7.3.4 maddesinde; “teklif edilen HBYS ve LBYS aynı firmanın ürünü olmalı ve bu durumu belgelendirilmelidir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale ilanında yer almamakla birlikte idari şartnamenin mesleki ve teknik kriterlere ilişkin 7.3.1.3 maddesinde; “firma sağlık bilişimi alanında en az 3 yıl deneyimli olmalı ve bunu iş deneyim belgesi/belgeleri ile belgelemelidir” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme ile “teklif edilen bedel” ile orantılı olarak parasal bir tutar ihtiva eden iş deneyim belgesine ek olarak, süre içeren yeni bir yeterlik kriteri istenilmiş olmaktadır. Düzenlemenin bu haliyle ihaleye katılımı daraltıcı, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu değerlendirildiğinden, ihalenin iptalini gerektirdiği açıktır.

 

Diğer taraftan, idarece ihale konusu işin yürütülmesinde çalışacak 150 personelden bir kısmının belirli bir eğitime sahip olmasına ve bunun belgelenmesine ilişkin düzenleme yapılmasında, ayrıca ihale konusu işin hastane bilgi yönetim sistemi olduğu, içerisinde çeşitli çalışma modülleri yer aldığı ve modüllerin uyumlu çalışması gerektiği hususları ile başvuru sahibinin bu hususların rekabeti engelleyici olduğuna ilişkin bir belge veya bilgi sunmadığı da dikkate alındığında mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.3.4 maddesinde; “1(Bir) sistem sorumlusu personelin maaşı asgari ücretin % 100 fazlası, 1 sistem sorumlu yardımcısı, 1 personel sorumlusu ve 2 (iki) teknik personelin maaşları asgari ücretin %75 fazlası, diğer 145 veri hazırlama personelin maaşı asgari ücret üzerinden verilecektir. Çalışanların maaş-yemek ve ulaşım bedelleri  için açılan banka hesap numaralarına yatırılıp  nakdi olarak belirtilecektir” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 26.3.5 maddesinde; “Resmi ve Dini Bayram Tatil Günleri ve Yılbaşında çalıştırılan personel için ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda üç yıl içerisinde toplam 693 gün olarak çalışma karşılığı hesaplanarak ücretleri ödenecektir.” düzenlemesi bulunmakta olup, birden fazla ücret grubu belirlenmiş olan başvuruya konu ihalede, bayram ve resmi tatil çalışmasına ilişkin düzenlemenin bu ayrım dikkate alınmadan yapılması nedeniyle asgari işçilik maliyetinin belirlenmesinin mümkün olmayacağı değerlendirildiğinden, anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4- Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; “İlanda yer almayan hususlarda Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği, İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin Hükümleri geçerli olacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 2.1.21 maddesinde; “İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunmalıdır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemelerin idari şartname ve ihale ilanında belirtilmesi esas olmakla birlikte, idari ve teknik şartnamenin ihale dokümanının iki asli unsuru olarak birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden, başvuruya konu ihale için ihaleye katılımı engelleyici olmadığı, dolayısıyla bu yöndeki iddianın yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 10.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3978 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 10.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3978 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Teknik şartnamenin 2.1.21 maddesinde; “İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunmalıdır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye teklif verme aşamasında, mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak belgelerin mutlaka idari şartnamede yer alması gerekmektedir. Teknik şartnameler, sözleşmenin uygulanmasına yönelik ve işin yerine getirilmesi sırasında uyulması gereken ilkeleri  kapsaması gerekmektedir. Teknik şartname ile mesleki ve teknik yeterlik kriteri belirlenemez. Teknik şartname ile getirilen yeterlik kriteri ihaleye teklif verme aşamasında aranmaması gerekmektedir. Lakin sözleşmenin uygulanması ve yerine getirilmesi aşamasında aranması/istenmesi mevzuat gereğidir.

 

Bu sebeple; söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul