İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3981
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :52
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3981
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Necip Akar İş Merkezi Kat 5-6 Mete Caddesi Nu: 26 34437 Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 32055
Başvuruya konu ihale:
 2007/135117 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.20.33.0102/2007-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nce 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin 02.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.11.2007 tarih ve 32055 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; bu ihalede benzer iş olarak kamu ve özel sektörde yapılan halka açık kapalı mekanlarda, kültür ve spor komplekslerinde gerçekleştirilen temizlik işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir” düzenlemesinin yer aldığı, kültür ve spor komplekslerinde gerçekleştirilen temizlik işlerinin iş deneyim olarak istenilmesinin ihalede rekabeti ve katılımı azalttığı, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde, ihalenin teklif birim fiyat şeklinde yapılacağının belirtildiği, ancak idare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanı ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin yazılmadığı, boş olarak verildiği, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.(M) maddesine aykırı olduğu,

 

3- Kamu İhale Genel Tebliğinde teklif fiyata dahil olacak masrafların idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verileceği hükmü bulunduğu, işe ait teknik şartnamenin “ilaçlama ve haşeratla mücadele” başlıklı maddesinde ilaçlama yapılacağı düzenlemesine yer verilmesine karşın söz konusu işin nasıl gerçekleştirileceği hususunda açıklamalara ise yer verilmediği, bu nedenle gerçek maliyeti belirlemenin mümkün olmadığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            10.09.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”  düzenlemesine yer verilerek, teklif edilen bedelin % 50’si oranında iş deneyim belgesi istenilmiş bulunulmaktadır.

 

            Aynı düzenleme ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.3.2 maddesinde de yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin adı ihale ilanında ve idari şartnamede “malzemesiz ekipmanlı temizlik hizmet alımı” olarak belirtilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.4 maddesinde ve idari şartnamenin 7.4.1 maddesinde benzer iş tanımı; “Kamu ve Özel Sektörde Yapılan Halka Açık Kapalı Mekanlarda (Kültür Ve Spor Komplekslerinde) Gerçekleştirilen Temizlik İşleri Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir” şeklinde yapılmıştır.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamede yer alan benzer iş tanımı, bu haliyle ihale konusu işe göre dar, katılımı kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici niteliktedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almakta olup, rekabetin sağlanması hususu temel ilkeler arasında sayılmıştır.

 

            İdarece yapılan benzer iş tanımı, ihaleye katılım için “Kamu ve Özel Sektörde Yapılan Halka Açık Kapalı Mekanlarda (Kültür Ve Spor Komplekslerinde) Gerçekleştirilen Temizlik İşleri” konusunda iş deneyim belgesi sahibi olmayı gerektirici nitelikte ve bu haliyle katılımı kısıtlayıcı niteliktedir.

 

            Nitekim, ihale için 10 doküman satın alınmış olmasına karşın 1 adet teklif verildiği, ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin daha önce aynı idarenin aynı konudaki işinin yüklenicisi olduğu ve ihale konusu işin daha önce yürütülmesi sonucunda düzenlenen iş deneyim belgesini sunduğu belirlenmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “istekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdarece ihale dokümanı ekinde verilen teklif mektubu eki birim fiyat cetveli boş bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII M.2 maddesinde; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir” hükmü yer almakta olup, idarece yapılan düzenleme, bu haliyle mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.6 maddesinde; “ihale konusu işe ilaçlama hizmeti dahildir. Ve ayrıntıları teknik şartnamede mevcuttur” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “İlaçlama ve Haşaratla Mücadele” başlıklı 4 üncü maddenin (c) bendinde; “Kuruma kapalı alanlarda sözleşme süresince iki defa olmak üzere etkin şekilde ilaçlama yapılacaktır. Bu konuda sertifika sahibi yüklenici tarafından ilaçlama esnasında kullanılacak malzemelerin T.C. Sağlık Bakanlığı ve TSE uygun olması gerekmektedir. Sonuç alınmayan ilaçlamada idare tekrar ilaçlama teklif eder ve tekrar ilaçlamadan dolayı yükleniciye ayrıca ödeme yapılmaz” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII M. 4 maddesinde;  İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir” hükmü yer almakta olup, Tebliğ hükmü ile idari şartname ve teknik şartnamede yer alan ilaçlama yapılacağına ve sayısına ilişkin düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ihaleye katılımı ve teklif fiyatı belirlemeyi engelleyici nitelikte düzenleme olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 10.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3979 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 10.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3979 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul