İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3982
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :53
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3982
Şikayetçi:
 Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 43.Sokak Nu 8/c Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Zübeydehanım Doğumevi Baştabipliği Hat Cad. Nu:2 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33481
Başvuruya konu ihale:
 2007/151872 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.20.98.0097/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Zübeydehanım Doğumevi’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Ay Süreli Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33481 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.4.1. maddesinde TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin istenildiği, ancak bu belgenin mahiyeti anlaşılamadığından ihaleye teklif veremedikleri, bu belgenin hizmet yeri yeterlik belgesi mi yoksa TS ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi mi olduğu hususunda tereddüt bulunduğu, eğer hizmet yeri yeterlik belgesi ise bu belgenin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, kalite yönetim sistem belgesi ise ihale konusu işle ilgisi olmayan ve rekabeti engelleyecek nitelikte istenen bu belgenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu belgenin ihaleye teklif vermek isteyen isteklileri tereddüte düşürdüğü,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin istenildiği görülmüştür.

 

          İdari Şartnamenin 7.5.6. maddesinde ise; “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

          Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz." açıklamasına yer verildiği görülmüştür.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler”  başlıklı 45 inci maddesinde;  “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar başlığı altında;

 

          Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

          İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

         

          .....

 

          Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.”

 

          şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale dokümanında yapılan düzenleme değerlendirildiğinde, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin öngörüldüğü, belgenin Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olduğu hususunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı, dolayısıyla belgenin hizmet yeri yeterlik belgesi olmadığı, isteklilerin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni teklifleri kapsamında idareye sundukları, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli olmadığı, isteklilerin İdari Şartnamenin 7.5.6. maddesine uygun olarak ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen kalite belgelerini teklifleri kapsamında sundukları,  idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uygun olarak ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistem belgesi isteyebileceği hususları dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

    Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul