• Karar No: 2007/UH.Z-3983
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :54
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3983
Şikayetçi:
 Afra Temz. Özel Güv. Hizm. Kimy. ve Tıbbi Med. İnş. Yemkç. Gübre Tar. Ürn. Elkt. Panoları İml. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti. Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Cad. Gün Apt. B Blok Nu 10 K.2/4 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği Y.Baraj Mah.H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 32401
Başvuruya konu ihale:
 2007/90542 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.20.53.0097/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliğince 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Afra Temz. Özel Güv. Hizm. Kimy. ve Tıbbi Med. İnş. Yemkç. Gübre Tar. Ürn. Elkt. Panoları İml. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32401 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren isteklilerden Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş. ile İlhan Sos. Hiz. Tur. Tem. Hiz. Gıda. Ltd. Şti. & SRS Hiz. Org. İnş. Taah. Gıda San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifleri aşırı düşük bulunarak idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ancak ihalenin asgari işçilik maliyetini karşılamayan İlhan Sos. Hiz. Tur. Tem. Hiz. Gıda. Ltd. Şti. & SRS Hiz. Org. İnş. Taah. Gıda San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, bu durumun ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde, ihale konusu işin adının “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” olduğu,

 

            İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde, ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün “215 Personel İle 24 ay Süreli Hizmet Alımı” olduğu,

 

            İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde, ihale konusu işin süresinin 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında 24 ay olarak belirlendiği,

 

            Görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 nci maddesinde;

 

            “26.3. Çalışan personele yemek, ayni olarak hastanemizce karşılanacak olup bu bedel istekli tarafından teklif fiyata eklenmeyecektir. Çalışan Personele ait yol bedelleri ve işbaşı giysileri istekli tarafından ayni olarak verilecektir. Yol bedeli çalışan işçilere toplu taşıma araçlarından sağlanacak 52 binişlik biletler şeklinde verilecektir... Çalışan Personele 4 (dört) yazlık ve 4(dört) kışlık olmak üzere toplam 8 (sekiz) takım alt üst forma şeklinde işbaşı giysisi istekli tarafından verilecektir... Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince, toplam 27 (yirmiyedi) günlük Resmi ve Dini Bayram ile yılbaşı günü bulunmakta olup, günlük 184 (yüzseksendört) Personel çalıştırılmak üzere toplam 4.968 (dörtbindokuzyüz altmışsekiz) personel çalıştırılacaktır. Ayrıca çalıştırılacak 215 personelden 3’ü sorumlu sıfatıyla görev yapacak olup, bu 3 (üç) personele brüt asgari ücretin % 50 fazlası kadar fark verilecek olduğundan bu tutarlar da teklif fiyata dahil edilecektir.

           26.4....

           26.5. İş Kazası Meslek Hastalıkları sigorta prim oranı % 2 olarak belirlenmiştir.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale konusu işe ait Teknik Şartnamenin “Tanım” başlıklı 1 inci maddesinde; ihale konusu işin malzemesiz temizlik işi olduğu, ihale konusu işin kapsamında temizlik, bahçe bakımı, çamaşır yıkama ve ütülüme hizmetlerinin bulunduğu ve ihale konusu işin vasıflı ve vasıfsız olmak üzere toplam 215 personelle yapılacağı düzenlenmiştir. Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde ise, ihale konusu iş için istenilen araç ve gereçler ile bunların sayılarına yer verildiği görülmüştür.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada ;

 

- 212 kişinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan (yol ve giyim hariç, 4968 gün üzerinden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşına ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 3.861.979,15 YTL’ye karşılık geldiği,

 

- Brüt asgari ücretin % 50 fazlası ödenecek 3 sorumlu personel için aylık 877,50 YTL üzerinden hesaplanan (yol ve giyim hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 79.391,99 YTL’ye karşılık geldiği,

 

- İhale konusu işte (yol ve giyim hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 3.941.371,14 YTL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

İdarece ihaleye teklif veren SRS Org. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.& İlhan Sosyal Hiz. Tur. Tem. Hiz. Pet. Ltd. Şti.  Ortak Girişimi ile Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunarak, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği firmalara gönderilen 04.09.2007 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunmalarının istenildiği görülmüştür.

 

   İhale üzerinde bırakılan SRS Org. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.& İlhan Sosyal Hiz. Tur. Tem. Hiz. Pet. Ltd. Şti.  Ortak Girişimin 4.088.414,16 YTL’lik teklif bedeline ilişkin olarak idareye11.09.2007 tarihli yazı ile yaptığı aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

   212 kişinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan (yol, giyim ve resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı gününe ilişkin çalışma hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına ilişkin maliyet hesabının, ayrıca 3 kişinin brüt asgari ücretin % 50 fazlası üzerinden (yol ve giyim hariç) hesaplanan asgari işçilik maliyetini tevsik eden belgenin teklif açıklamasına eklendiği, yol ve giyim giderinin ne şekilde karşılanacağına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı ve bu hususu tevsik eden herhangi bir belge sunulmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi                       G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında;

“10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.  

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır…”  açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin ise idari şartnamede ayni olarak karşılanacağı düzenlenen yol bedeline ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında herhangi bir açıklamada bulunmadığı ve tevsik edici herhangi bir belge sunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin  XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde: başlığı altında ise;

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

         

     İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda yer verilen Tebliğ hükümlerine uygun olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, geçerli kabul edilerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Öte yandan, ihalede tek geçerli teklif sahibi istekli olan Emin Müteahhitlik Tem. Yem. Post. Dal. Med. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen 4.758.000,00 YTL’lik teklif bedelinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,  idarenin ödeneğinin ise yaklaşık maliyet tutarına eşit olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler başlıklı düzenlemesinde;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdarece, ihalede tek geçerli teklif kaldığı, bu teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve idarenin ödeneğinin yaklaşık maliyet tutarına eşit olduğu hususlarını göz önünde bulundurularak, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Adana Çukurova Devlet Hastanesi tarafından yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alım” ihalesinde 22 adet ihale dokümanını satın alınmasına rağmen ihaleye 4 isteklini teklif verdiği, 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin ise aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin bilgi ve belgeleri sunmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı kaldığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede; yaklaşık maliyetin 4.736.091,10 YTL olduğu,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin 4.088.414,16 YTL bedeli teklif ettiği (Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, aşırı düşük teklif açıklamasını mevzuata uygun yapmadığından teklifi değerlendirme dışı),

 

Edessa Yemekhanecilik San. Ve Tic. A.Ş. ise 4.135.713,36 YTL bedeli teklif ettiği ve idarece yapılan aşırı düşük teklif açıklamasına cevap vermemesi üzerine teklifi değerlendirme dışı bırakıldığı dolayısıyla ihalede tek geçerli teklifin kaldığı bu isteklinin ( Emin Müteahhitlik San. Tic. Ltd. Şti.) teklif ettiği bedelin ise 4.758.000 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılıyorum.

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 22 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, iki teklifin geçerli kabul edildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkelerin inceleme konusu ihalede oluşmadığı, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul