En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3984
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :55
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3984
Şikayetçi:
 Efa Turz. ve Seyahat Acentesi Ltd. Şti. - Tureks Turz. Taş. İnş. Akaryakıt İst. Tem. Hiz. İşl. Tic. ve San. A.Ş. Ortak Girişimi Mehmet Akif Mahallesi Aşıkveysel Cad. Akarsu Sok. No: 4 İkitelli Küçükçekmece/ İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediyesi Başkanlığı Kartaltepe Mahallesi Süvari Caddesi Nu:16 Küçükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.11.2007 / 32791
Başvuruya konu ihale:
 2007/100745 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Aracı Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.20.74.0097/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediyesi’nce 20.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hizmet Aracı Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Efa Turz. ve Seyahat Acentesi Ltd. Şti. - Tureks Turz. Taş. İnş. Akaryakıt İst. Tem. Hiz. İşl. Tic. ve San. A.Ş.’nin 02.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.11.2007 tarih ve 32791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin kesinleşen ihale kararını bildiren yazısında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin gerekçelerin imza sirkülerinin usulüne uygun olmadığı, iş hacmine ilişkin belgeleri sunmadıkları ve anahtar teknik personelin meslek odasına kayıtlı olduğuna ilişkin belgeyi eklemedikleri şeklinde olduğu, oysa sundukları imza sirkülerinin usulüne uygun olduğu, iş hacmine ilişkin belgelerden gelir tablosunu ve ayrıca bilançoyu sundukları, anahtar teknik personele ilişkin oda kayıt belgesinin ise 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği tamamlatılması gereken eksik belge veya bilgi niteliğinde olduğu, idarenin tekliflerini değerlendirme dışı bırakma işleminin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle kesinleşen ihale kararının iptalinin gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında İdari Şartnamenin 7.1.b.2 maddesinde; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” nin sunulmasının istendiği,

 

            İdari Şartnamenin 7.1.h. maddesinde ise; “Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi” nin sunulmasının istenildiği görülmüştür.

 

            Ortak girişimin ortaklarından Tureks Tur. Taş. İnş. Akaryakıt İst. Tem. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 18 Temmuz 2002 tarih ve 5594 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 147. sayfasında şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili olarak;      “-Şirketi mahkemeler, hakem heyetleri ve icra daireleri ve resmi daireler ile gerçek ve tüzel kişiler önünde temsil ve ilzam edecek kişilere verilecek genel/özel vekaletnameler ile bunların tevkil ve azil işleri,tahkim ve sulh,akdi feragat ve kabul, sigorta şirketlerine verilenler dışındaki ibra işlemlerini yürütmeye  Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ersan veya Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ümüt Kiler ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Celal Kalkan’ın müşterek imzalarının bulunması şarttır” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Bununla birlikte, şirket adına ihaleye teklif vermeye yetkili kılınan Özgür Kalkan’ın vekil tayin edilmesine ilişkin İstanbul 20. Noterliği tarafından düzenlenen 15.09.2006 tarih ve 19393 sayılı vekâletnamede, şirketi temsil ve ilzama ilişkin verilecek vekaletnamelerde Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ersan veya Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ümüt Kiler ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Celal Kalkan’ın müşterek imzalarının bulunması gerekmekte iken, Özgür Kalkan’ın münferiden Celal Kalkan’ın imzası ile vekil tayin edildiği görülmüştür. Bu açıdan münferiden imza yetkisi olmadığı halde tek başına vekil tayin ettiği kişinin de yetkisiz temsilci olduğu, bu nedenle yetkisiz temsilci tarafından yapılan işlemlerin de şirketi bağlamayacağı ve yetkisiz temsilcinin imzası nedeniyle şirketin taahhüt altına girmeyeceği açıktır.

 

            Bu nedenle, yetkisiz temsilci tarafından Tureks Tur. Taş. İnş. Akaryakıt İst. Tem. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. adına yapılan işlemler hukuken geçersiz olduğundan, ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İş hacmine ilişkin belgeler kapsamında Tureks Tur. Taş. İnş. Akaryakıt İst. Tem. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2005 ve 2006  yılına ait bilanço ile 2005 ve 2006 yılına ait gelir tablosunun, Efa Turz. ve Seyahat Acentesi Ltd. Şti. tarafından ise 2006 yılına ait bilançonun ve gelir tablosunun sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

              “Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak  öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

            İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

 

            “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile  üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar J. Bilanço ve İş Hacmine İlişkin Belgeler başlığı altında ise;

“…

2- İş Hacmini Gösteren Belgeler

          İstekliler iş hacmine ilişkin yeterliklerini, gelir tablosu veya taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin hakediş gibi belgeler ile eki belgeleri sunarak tevsik edeceklerdir. İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği işler; mal alımlarında toplam satış geliri, hizmet alımlarında toplam hizmet geliri, yapım işlerinde ise yapım işleri geliri olarak alınacaktır.

          Yeterlik belgeleri arasında sunulan iş bitirme veya iş durum belgeleri, sunulması gerekecek iş hacmini gösteren belgelerle aynı dönemi içeriyor olsalar bile, iş hacmini gösteren belgeler olarak kabul edilmeyecek, iş hacmi için hakediş gibi belgeler ve eki belgeler sunulacaktır.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin iş hacmini tevsik için, hakediş gibi belgeler ile 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri ya da bu örneklerin noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı örnekleri de sunulabilir. Özel sektöre taahhüt edilen işlerde hakediş belgeleri düzenlenmemişse fatura vb. belgeler ile iş hacmi tevsik edilecektir. 

Uygulama Yönetmeliklerinde 22/6/2005 tarihinde yapılan değişiklikle; ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yılın gelir tablosunu sunamayan isteklilerle ilgili olarak getirilen düzenlemeler çerçevesinde gelir tablosu sunulabilecektir.

Diğer taraftan, toplam cirodan anlaşılması gereken; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

213 sayılı Kanunun 174 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklilerde gelir tablosu için Maliye Bakanlığınca belirlenen hesap dönemi esas alınacaktır.”  düzenlemesinin yer aldığı da görülmüştür.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ve ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu, ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler sunulmakta ise hakediş gibi belgeler ile 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri ya da bu örneklerin noter onaylı suretlerinin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

             Efa Turz. ve Sey. Acentesi Ltd. Şti. ile Tureks Tur. Taş. İnş. Akaryakıt İst. Tem. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise iş hacmini gösteren belgeler kapsamında yeminli mali müşavir onaylı toplam cirosunu gösterir gelir tablosunun örneğinin sunulduğu görülmüştür.

 

            İhale komisyon kararında ise sözkonusu isteklinin iş hacmini gösteren hakediş, fatura ve sözleşme gibi belgelerin sunulmamasının isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayıldığı belirlenmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 7.2.3 maddesi ile yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde; iş hacmini gösteren belgeler kapsamında,  isteklilerce gelir tablosunun sunulmasının yeterli olduğu, gelir tablosunun sunulması durumunda hakediş belgeleri, fatura veya sözleşme niteliğinde belgelerin sunulmasının gerekli olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı  7.3.2 maddesinde;

 

“b) Asgari yeterlik kriteri anahtar teknik personel 5 yıl deneyimli olarak 1 adet makine mühendisi, 1 adet araç işletme şefi( işletmeci, iktisatçı vb.) anahtar teknik personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir...” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale dosyasının incelenmesinden başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personel olarak bulundurulacak makine mühendisi Feyzi OĞUZ’un meslek odasına kayıt belgesinin sunulmadığı, anahtar teknik personelin deneyimine ilişkin 21.02.2006 tarihli lisans diplomasının ve işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumuna ait belgenin ibraz edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin sunulmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Başvuru sahibinin, anahtar teknik personele ilişkin belgelerin eksik belge ve bilgi kapsamında değerlendirilerek idarece sonradan tamamlatılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak ise;

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması başlığı altında;

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu hükümler çerçevesinde bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin eksik belgenin tamamlatılmasına ilişkin talebinin yukarıda yer verilen Tebliğ hükmü kapsamına girmediği anlaşıldığından, idarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 

03.10.2007 tarihli ihale komisyon kararından, Ateştur Otobüs İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının üzerinde ihaleyi yapan idarenin adresinin yazılı olmadığı gerekçesiyle İdari Şartnamenin 31 inci maddesine uygun olmayan teklif zarfının açılmadan istekliye iade edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan isteklinin teklif zarfının sözkonusu gerekçeyle anılan istekliye iade edilerek  teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan;“Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmüne aykırı olup, düzeltici işlemle giderilemeyecek niteliktedir.

Anılan Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında da, 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı düzenlenmiş olup, bu zarfların isteklilere iade edilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Buna karşılık, idarenin teklif zarfını sözkonusu istekliye iade etmesi düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte bir hukuka aykırılıktır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1) İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı  7.3.2 maddesinde; “İsteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için; a) isteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen 140 adet E sınıfı şoför personelin sürücü belgeleri, trafik sicil belgeleri ve adli sicil belgelerini sözleşmeden önce ibraz etmek zorundadır...” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

İdari Şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak çalıştırılacak personelin sürücü belgeleri, trafik sicil belgeleri ile adli sicil belgelerinin istenilmesinin personel çalıştırıldığına dair belge niteliğinde olduğu,

 

2) İhaleye ait ihale dokümanının incelenmesinden, İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde ve  “Kiralık Araçlara Ait Özel İdari Şartname” adı altında yapılan düzenlemenin 34 üncü maddesinde; idarenin talep ettiği toplam 140 aracın % 30 unun yüklenicinin kendi malı olma şartı aranacağı yönünde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde öngörülen isteklinin kendi malı olma şartının aranmayacağı yönündeki hükme aykırı olduğu, söz konusu düzenleme nedeniyle

 

Yukarıda zikredilen düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve bu düzenlemeler sebebiyle  ihaleye katılımın kısıtlandığı ve rekabet ortamının sağlanamadığı, anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, söz konusu ihalede; yaklaşık maliyetin 4.645.850 YTL olduğu ve tek geçerli teklifin bulunduğu dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihalede; idareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde yukarıda zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edilmesi sebebiyle bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği ek gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılıyorum.

EK GEREKÇE

 

1) 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 9 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği ve geçerli tek teklif bulunduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmamıştır.

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısının ihale dokümanında belirtileceği, anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde yer verilen; “İsteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için; a) isteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen 140 adet E sınıfı şoför personelin sürücü belgeleri, trafik sicil belgeleri ve adli sicil belgelerini sözleşmeden önce ibraz etmek zorundadır.” düzenlemesi personel çalıştırıldığına dair belge niteliğinde olduğundan, bu düzenleme nedeniyle de ihaleye katılım ve ihalede rekabetin oluşması engellenmiştir.

 

3) İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde ve “Kiralık Araçlara Ait Özel İdari Şartname” adı altında yapılan düzenlemenin 34 üncü maddesinde yer alan; idarenin talep ettiği toplam 140 aracın % 30 unun yüklenicinin kendi malı olma şartı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde öngörülen isteklinin kendi malı olma şartının aranmayacağı yönündeki hükmüne aykırı olduğundan, söz konusu düzenleme nedeniyle de ihaleye katılım ve ihalede rekabetin oluşması engellenmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat aykırılıkları nedenleriyle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul