• Karar No: 2007/UH.Z-3985
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :56
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3985
Şikayetçi:
 Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak No:11/6 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Belediye Başkanlığı, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32925
Başvuruya konu ihale:
 2007/136338 İhale Kayıt Numaralı “Çöplerin ve Tıbbi Atıkların 52 İşçi ve 13 Araçla Toplanması ve Nakli Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.20.78.0078/2007-89 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Belediye Başkanlığı tarafından 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöplerin ve Tıbbi Atıkların 52 İşçi ve 13 Araçla Toplanması ve Nakli Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 14.11.2007 tarih ve 32925 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihinin eksik olduğu, Kamu İhale Kanununun 27 nci maddesinde idari şartnamelerde ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihinin belirtilmesinin zorunlu hususlar arasında sayıldığı,

 

            2) Benzer iş tanımının idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Çöp taşıma, tıbbi atık toplama ve taşıma, makine ile yol süpürme işi ile birlikte değerlendirileceği gibi ayrı ayrı olarak da değerlendirmeye alınacaktır.” olarak ifade edildiği, işin adına bakıldığında benzer iş tanımı rekabeti engelleyici unsurlar taşıdığından mevzuata aykırı olduğu, benzer iş tanımında istenen yeterlilik kavramlarının işin adındaki vasıflarla bağdaşmayan mahiyette olduğu, ayrıca idari şartnamenin 7.4 üncü maddesindeki açıklamada benzer işin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde gösterilen teferruatlı açıklamasının yapılmadığı,

 

            3)İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde anahtar teknik personele ilişkin düzenleme yapıldığı, bu düzenlemede teknik personelin yeterliliğine ilişkin istenen belgelerin kesin ve net olmadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde anahtar teknik personelin asgari deneyim süresinin en fazla 5 (beş) yıl olarak öngörüleceği, bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile, anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kayıt olması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresinin mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edileceği ve anahtar personel olarak gösterilen personelin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği hükmünün yer aldığı, idarece bu konuda yapılan düzenlemede tevsik edici belgeler ve teknik elemanların asgari yeterlik sürelerinin tereddüde yer verici şekilde düzenlendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

            19.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye Çevre İnşaat Temizlik Tic.Ltd.Şti. ve İrtem Temizlik Hizm.ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere toplam iki istekli tarafından teklif verildiği, 19.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalede en düşük fiyat teklifinde bulunan Çevre İnşaat Temizlik Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı, diğer isteklinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 19.10.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının aynı tarihte her iki istekliye de elden tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin 24.10.2007 tarih ve 275 sayılı yazı ile sözleşme imzalamaya davet edildiği, sözleşmeye davet yazısı 24.10.2007 tarihinde elden tebliğ edildikten sonra aynı tarihte Çevre İnşaat Temizlik Tic. Ltd. Şti. ile idare arasında ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

  Şikayetçi Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye teklif verilmediği, ihale dokümanını 18.10.2007 tarihinde satın almış olan Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 3 ve 5 inci maddeleri uyarınca istekli olabilecek sıfatı ile ihale dokümanına yönelik olarak 02.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; şikayetçinin ihaleye teklif vermediği, söz konusu ihaleye 2 isteklinin katıldığı ve bu isteklilerin bir tanesinin ekonomik açıdan birinci ve diğerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen teklif sahibi bulunmadığı anlaşıldığından, kesinleşen ihale kararının hem ihale üzerinde kalan istekliye hem de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen istekliye 19.10.2007 tarihinde bildirilmesini takiben ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 24.10.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen 15 günlük süre içerisinde ancak sözleşme imzalandıktan sonra 02.11.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru sahibi Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarih ve 32925 sayılı dilekçe ile Kuruma yaptığı şikayet başvurusu üzerine 15.11.2007 tarihinde esasın incelenmesine geçilmiştir.

 

Bununla birlikte idarece gönderilen ihale işlem dosyasının Kurum kayıtlarına alınmasını takiben yapılan inceleme sonucunda; idare tarafından 24.10.2007 tarihinde sözleşme imzalandıktan sonra 02.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından Ek Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

  Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır...” hükmü yer almıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 1 inci bendinde de; idareye yapılan şikayetlerin süresinde yapılmış ve sözleşmenin imzalanmamış olması halinde idare tarafından dikkate alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

19.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye Çevre İnşaat Temizlik Tic.Ltd.Şti. ve İrtem Temizlik Hizm.ve Oto.San.Tic.Ltd. Şti. olmak üzere iki istekli tarafından teklif verildiği, 19.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalede en düşük fiyat teklifinde bulunan Çevre İnşaat Temizlik Tic.Ltd.Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı, diğer isteklinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 19.10.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının aynı tarihte her iki istekliye de elden tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin 24.10.2007 tarih ve 275 sayılı yazı ile sözleşme imzalamaya davet edildiği, sözleşmeye davet yazısı 24.10.2007 tarihinde elden tebliğ edildikten sonra aynı tarihte Çevre İnşaat Temizlik Tic.Ltd.Şti. ile idare arasında ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Şikayetçi Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye teklif verilmediği, ihale dokümanını 18.10.2007 tarihinde satın almış olan Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 3 ve 5 inci maddeleri uyarınca istekli olabilecekler sıfatı ile ihale dokümanına yönelik olarak 02.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almıştır.

 

İncelenen ihalede; ihale üzerinde kalan istekli ile idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 02.11.2007 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde kalan istekliye bildiriminden itibaren ihale üzerinde kalmayan isteklilerin 5 gün içinde yazılı açıklama talebinde bulunma hakları bulunduğu olduğu için idarelerin bu süre içerisinde kesinlikle sözleşme imzalanmaması ve bu sürenin bitim tarihine kadar beklemesi gerekmektedir. Bu sürenin mutlaka beklenmesi gerekmektedir. 19.10.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararı isteklilere tebliğ edildikten sonra 5 günlük süre beklenmeden 24.10.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmıştır. 5 günlük sürenin bitim tarihinin son günü 24.10.2007 tarihi olması sebebiyle ancak sözleşmenin 25.10.2007 tarihinde imzalanması durumunda, 4734 sayılı Kanunun 41. maddesine uygun olarak imzalanmış bir sözleşmeden bahsedilmesi kanunen mümkün olabilecektir. Aksi durumda 41. maddeye uygun olarak imzalanmış bir sözleşmeden bahsedilmesi hukuken mümkün değildir.

 

15.11.2007 tarihinde ilgili daire tarafından esas incelemesine geçilen itirazen şikayet başvurusunun incelemesine devam edilerek başvurunun esastan sonuçlandırılması gerekirken 4734 sayılı Kanunun 41. maddesine uygun bir şekilde imzalanmayan sözleşme sebebiyle, şikayet başvurusunun Kurul tarafından iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilerek “başvurunun uygun bulunmadığına” ilişkin karar verilmesi mevzuata aykırılık taşımaktadır. İtirazen şikayet başvurusunun esastan sonuçlandırılması gerekçesiyle Kurul Kararına katılmıyorum.

 

KARŞIOY

 

            Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  


  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul