İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3986
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :57
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3986
Şikayetçi:
 Adem Yemek Üretim Tesisleri San ve Tic. Ltd. Şti., Gündoğan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Söğütlü SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Hendek Devlet Hastanesi Baştabibliği, Başpınar Mah. Hastane Sok. 54300 Hendek/SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32532
Başvuruya konu ihale:
 2007/141421 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.11.2007 tarih ve 08.20.54.0078/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hendek Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adem Yemek Üretim Tesisleri  San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32532 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

 1) İlan metni ve idari şartnamede işin adının yemek olarak belirtildiği, işin özünün taşımalı yemek sunumu mu yoksa yerinde üretim mi olduğunun idari şartnamede ve ihale kapsamında açıkça belirtilmediği,

 

            2) İhale komisyonunun tekliflerin açılması ve değerlendirmesi aşamasında usul hatası yaparak teklif dosyalarını açtıktan ve eksik belge olup olmadığını kontrol ettikten sonra teklif fiyatlarını açıklamadan oturumu kapatarak istekli ve hazır bulunanları dışarı çıkardığı, 45 dakika sonra tekrar istekli ve hazır bulunanları komisyon odasına alarak teklif fiyatlarını açıkladığı, bu durumun Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesindeki saydamlık ilkesi ve yine aynı Kanunun 36 ncı maddesi ikinci paragrafı hükmü ile uyuşmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamede ihale konusu hizmetin adı “Yemek Hizmeti” olarak belirtilmiştir.

 

            Diğer yandan; ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin Hendek Devlet Hastanesinde yapılacağının belirtildiği, ayrıca aynı maddede ihale konusu işin niteliği türü ve miktarı bölümünün; 140.000 öğün yemek ile 60.000 öğün kahvaltı ve ara öğün olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı A-(1) maddesinde; “Her türlü girdisi müteahhit firmaya ait olmak üzere, haftanın yedi günü sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin Hendek Devlet Hastanesi’nin mutfağında pişirilmesi, pişmiş yemeğin sipariş adedine göre Hastanenin çeşitli dağıtım yerlerine nakli, mutfaklardaki sıhhi koşullarda muhafazası, hasta ve refakatçilere yataklarına kadar nakli, bunun haricinde kalan personele ise yemek salonundaki self-servis düzeninde dağıtımı, ekmek su servisi, bulaşıkların yıkanması, self-servis bölümünün ve mutfağın temizliği Hastane tarafından teslim edilen malzeme veya kendisinin temin ettiği teçhizat ve ekipmanın sağlam ve çalışır halde bulundurulması, arızalarının giderilmesi müteahhide ait olacaktır…” düzenlemesi yer almıştır.

 

            İhaleye ait idari ve teknik şartnamenin bir arada değerlendirilmesi sonucunda; ihale konusu yemeğin Hendek Devlet Hastanesi mutfağında pişirileceği ve Hastane içerisinde dağıtılacağı ihale dokümanında açık bir şekilde belirtildiğinden, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

            İdari şartnamenin 3 üncü maddesi uyarınca 10.10.2007 tarihinde ve saat 10:00’da yapılacağı anlaşılan söz konusu ihalede; 10.10.2007 tarih ve saat; 09:59 itibariyle 5 adet ihale teklif zarfının İhale Komisyonunca teslim alındığı,

 

            10.10.2007 tarih, saat;10:28 itibariyle “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın ve saat; 11:00 itibariyle “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı”nın İhale Komisyonu tarafından düzenlendiği,

 

            Daha sonraki bir tarih olan 17.10.2007 tarihinde İhale Komisyonunca düzenlenen tutanak ile Yavuz Selim Taşımacılık İnş. Yemekçilik Petrol Ürünleri Temizlik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin teklif mektubu eki teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğunun tespit edildiği ve İhale Komisyonunca aritmetik hatanın re’sen düzeltilmesi üzerine anılan istekli tarafından aynı tarihte düzeltilmiş teklifin kabul edildiği,

 

            18.10.2007 tarihinde “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmamalarına Gerekçelerine İlişkin Tutanağın” düzenlendiği, söz konusu tutanakta; DYE-SA AŞ ve Gıda Hizm. San. Tic.Ltd.Şti.’nin tutanakta belirtilen yeterlik belgelerini sunmaması nedeniyle ve Çelikler Temizlik İnş.Tekstil Gıda Taah. Tic. ve San.Ltd.Şti.’nin ise idari şartnamenin 7.1.m maddesinde istenen belgeyi aynı şartnamenin 7.5.1 maddesi hükmüne uygun sunmadığı gerekçesi ile tekliflerin uygun bulunmadığının belirtildiği ve 18.10.2007 tarihinde düzenlenen “Teklif Zarfı Değerlendirme Sonucu Tutanağı”nda DYE-SA Aş ve Gıda Hizm. San. Tic.Ltd.Şti. ve Çelikler Temizlik İnş.Tekstil Gıda Taah. Tic. ve San.Ltd.Şti.’ne ait tekliflerin yeterli bulunmadığının, ihaleye teklif veren diğer teklifler olan Yavuz Selim Taşımacılık İnş. Yemekçilik Petrol Ürünleri Temizlik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti., Adem Yemek Üretim Tes.San.ve Tic.Ltd.Şti. ve Nur Yemek Turizm Gıda ve İth.Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne ait tekliflerin ise yeterli bulunduğunun belirtildiği,

 

            18.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; ihaleye 5 adet isteklinin iştirak ettiği, DYE-SA AŞ ve Gıda Hizm. San. Tic.Ltd.Şti.’nin teklif dosyasında yeterlik için istenen belgeler bulunmadığından, Çelikler Temizlik İnş.Tekstil Gıda Taah. Tic. ve San.Ltd.Şti.’nin teklif dosyasında idari şartnamenin 7.1.m maddesinde istenen belgenin şartnamenin 7.5.1 maddesine uygun olmadığından (belgenin fotokopi olması) tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, yeterlik için istenen belgeleri tam olan diğer isteklilerin tekliflerinden Yavuz Selim Taşımacılık, İnş. Yemekçilik Petrol Ürünleri Temizlik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin teklifinde aritmetik hatalar tespit edildiği ve 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca yapılan düzeltmeyi ilgili isteklinin kabul ettiğini bildirmesi üzerine yapılan değerlendirme sonucunda  Yavuz Selim Taşımacılık, İnş. Yemekçilik Petrol Ürünleri Temizlik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmesine karar verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 30.10.2007 tarih ve1668 sayılı kararda; teklif dosyaları açıldıktan ve eksik belge olup olmadığı kontrol edildikten sonra teklif fiyatları açıklanmadan oturumun kapatılmadığı ve hiçbir komisyon üyesinin ihale odasını terk etmediği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği hükmü gereğince tutanakların hazırlanıp komisyon üyelerince imzalanması ve komisyon üyelerince ihtilafa düşülen bir belge sebebi ile ve yapılan tüm mülahaza ve konuşmalarda isteklilerin menfaati gereği yerli yersiz müdahalelerini önlemek ve muallakta kalınan konunun hızlı bir şekilde sonuçlanması ve ihale işlemlerinin daha sağlıklı devamı için ihaleye katılan isteklilerin kısa bir süre için ihale odasından çıkarıldığı, fakat oturumun kapatılmadığı ve bu arada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne ilişkin bir açıklama yapılmadığı ve komisyon üyelerinin ihale odasını terk etmediği, komisyon üyelerince ihtilafa düşülen konu çözümlenince istekliler tekrar ihale odasına alınarak tekliflerin okunduğu ve ihalenin birinci bölümünün kapatıldığı ifade edilmiştir.

 

   4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;      Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

            İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde; “…Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz…” hükmü,

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Tekliflerin Alınması ve Açılmasına” ilişkin 31 inci maddesinde; “31.1.Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

 

31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında  aşağıda yer alan usul uygulanır:

 

31.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar  kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

 

31.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

 

31.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

 

31.2.4. 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

 

31.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almıştır.

 

            İdarenin 30.10.2007 tarih ve 1668 sayılı kararı incelendiğinde; ihale komisyonunca teklif dosyaları açıldıktan ve isteklilerce sunulan belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra istekliler ve teklif fiyatları henüz açıklanmadan ve tutanağa bağlanmadan ihale komisyonunun bulunduğu odada hazır bulunanların odadan çıkarıldığı ve bir süre sonra hazır bulunanlar tekrar ihale odasına alınarak tekliflerin açıklandığı anlaşılmaktadır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde; tekliflerin ihale komisyonu tarafından açılmasına ilişkin yapılan ilk oturumda; teklif zarflarının ihale komisyonu tarafından hazır bulunanlar önünde açıldıktan ve isteklilerce sunulan belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra istekliler ve teklif fiyatlarının yine hazır bulunanlar önünde açıklanması ve tutanağa bağlanmasından sonra oturumun kapatılacağı belirtilmek suretiyle, söz konusu tutanakların düzenlenmesine ve isteyenlere imza karşılığı verilmesine kadar yapılması mevzuatta öngörülen tüm işlemlerin ihale komisyonu tarafından hazır bulunanlar önünde gerçekleştirilmesi, dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan işlemler tamamlanmadan ihale komisyonunca toplantıya ara verilmemesi ve hazır bulunanların ihale komisyonu odasından dışarıya çıkarılmamasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu ihalede ihale komisyonunca yapılan ilk oturumda teklif zarfları açılıp belge kontrolü yapıldıktan sonra henüz teklif fiyatları açıklanmadan hazır bulunanların ihale komisyonu odasından çıkartılması ve daha sonra ihale komisyonu odasına tekrar alınarak teklif fiyatlarının açıklanması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul