• Karar No: 2007/UH.Z-399
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-399 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3990 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :60
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-399
Şikayetçi:
 EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti., Fabrikalar Mah. 3007. Sokak Nu 48/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi, Saraylar Mah. Karaoğlanoğlu Cad. 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42202
Başvuruya konu ihale:
 2006/152323 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 60 Kişilik 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 08.18.87.0130/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi’nce 21.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı 60 Kişilik 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 20.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42202 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Belirlenen aykırılıklar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu hususuna yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerce yapılan açıklamaların ihale komisyonunca uygun görülmeme gerekçelerine ilişkin olarak ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı,

 

Başvuru sahibinin açıklamasında; giyim gideri olarak sözleşme gideri dahil kişi başına 18,50 YTL, toplam 1.132,20 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri olarak kişi başına 20,83 YTL toplam 1.249,50 YTL, kar olarak da 1,85 YTL öngörüldüğü, söz konusu giderlere ilişkin olarak proforma fatura ve sigorta teklifinin de açıklama ekinde sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartname ve teknik şartname düzenlemeleri doğrultusunda, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerce yapılan açıklamalar ile isteklilerce ihaleye katılım ve yeterlik belgesi olarak teklifleri kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde;

 

PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim gideri olarak sözleşme gideri dahil kişi başına 37,077 YTL, toplam 2.224,62 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri olarak kişi başına 5 YTL toplam 300 YTL, kar olarak da 0,54 YTL öngörüldüğü, söz konusu giderlere ilişkin olarak proforma fatura ve sigorta teklifinin de açıklama ekinde sunulduğu, anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

Ulusal Güvenlik Ltd. Şti. ’nin açıklamasında; giyim gideri olarak sözleşme gideri dahil kişi başına 41,92 YTL, toplam 2.515,32 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri olarak kişi başına 16 YTL toplam 960 YTL, kar olarak da 21,02 YTL öngörüldüğü, söz konusu giderlere ilişkin olarak proforma fatura ve sigorta teklifinin de açıklama ekinde sunulduğu, anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu, bununla birlikte, aynı isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin idari şartname eki birim fiyat teklif cetveli standart formuna aykırı olarak düzenlenmiş olduğu, bu nedenle, sonuç olarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu,

 

EVMEN Öz. Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim gideri olarak sözleşme gideri dahil kişi başına 91,80 YTL, toplam 5.508 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri olarak kişi başına 21 YTL toplam 1.260 YTL, amortisman ve kar olarak da 567,22 YTL öngörüldüğü, söz konusu giderlere ilişkin olarak proforma fatura ve sigorta teklifinin de açıklama ekinde sunulduğu, söz konusu tutarlar dikkate alındığında, anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın uygun görülmesi gerektiği, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

ABS Risk Özel Güv. San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamada; stokta yeteri kadar giyim malzemesi bulunduğu gerekçesiyle giyim gideri öngörülmediği, hali hazırda devam eden bir sigorta poliçelerinin bulunduğu gerekçesiyle de özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri öngörülmediği, dolayısıyla, anılan isteklinin yaptığı açıklamaların uygun görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

İhale üzerinde bırakılan UGEM Özel Güv. Ltd. Şti.’nin sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin idari şartname eki birim fiyat teklif cetveli standart formuna aykırı olarak düzenlenmiş olduğu, bu nedenle, sonuç olarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Belirlenen aykırılıklar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul