İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3990
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :63
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3990
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi No: 380 K. 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Suruç Devlet Hastanesi Başhekimliği, Ziyaret Yolu Üzeri Suruç/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33282
Başvuruya konu ihale:
 2007/152738 İhale Kayıt Numaralı “30 Kişi İle 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.20.88.0022/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Suruç Devlet Hastanesi’nce 26.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “30 Kişi İle 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 25.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.11.2007 tarih ve 33282 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 2.1.3 maddesinde; “İstekliler, ihale komisyonunun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunu teyit edilmesi amacı ile data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan yazılım özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo esnasında idare sesli ve görüntülü kayıt yapabilecektir. Demonstrasyonun yapılacağı tarih ve saat istekliye bildirilecektir. İstekliler ihale gününden itibaren demo yapabilecek durumda hazırlıklı olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu madde Sağlık Bakanlığının 18.09.2007 tarih ve 2037 sayılı 2007/82 nolu Genelgesine aykırı olduğu, ilgili Genelgede demonstrasyon istenmesine ilişkin olarak; “Şayet demostrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. Demo neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir.” hükmünün yer aldığı, ancak, şartnamede demonstrasyona ilişkin olarak Genelgeye uygun biçimde kontrol parametrelerinin açıkça belirtilmediği,

 

2) Teknik şartnamenin 2.2.3 maddesinde; “Proje başlagıcında ya da devam eden süreçlerde doğrudan ita amirine karşı sorumlu bir proje lideri ve onun önereceği en az 1 (bir) yazılım ve 1 (bir) donanım bakım personeli belirlenmelidir.” ifadesine yer verildiği, ancak istenen bu elemanlar maliyeti etkilemesine rağmen çalıştırılacak bu personelin hizmet kapsamında alınacak olan 30 kişiye dahil olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgiye ihale dokümanında yer verilmediği, bunun maliyet hesabı oluşturulmasını engellediği,

 

3) İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde belgelendirmelerin hastanelerden alınacak resmi yazılar ile kanıtlanmasının istenildiği, ancak söz konusu durumun Sağlık Bakanlığının 2007/82 sayılı Genelgesine aykırı olduğu, ilgili genelgede; “Bilgi sitemi alımlarında isteklilerde çözümlerine ait referanslar istenmeyecektir. Bunun yerine rekabeti engelleyici nitelikte olmayan, kurumun gerçek ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun “İş Deneyim Belgesi” istenebilir.” hükmünün yer aldığı,

 

4) Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde; “HBYS yazılımı hem lokal ağ (Lan) içinden istemci-sunucu uygulaması (Dekstop, Window uygulaması) olarak, hem de internet (WAN) üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışabilmelidir. İnternet üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışma yapısı n-katmanlı mimari şeklinde olacaktır. HBYS yazılımı, lokal ağ üzerinden mi yoksa internet üzerinden mi çalışacağı parametrik olarak ayarlanabilmeli ve kullanıcı tarafından seçilebilmelidir. HBYS yazılımı, hastane dışındaki birimler veya semt polikliniklerinden ya da internetin olduğu uzak bir yerden, herhangi bir ara yazılım (uzak masa üstü erişim programları vb.) gereksinimi olmaksızın internet üzerinden, hastanede bulunan ve üzerinden XML web servisleri çalışan sunucu aracılığı ile çalışacaktır. Bu çalışma şeklinde istemci bilgisayar VTYS sunucusuna direkt erişim yapmayacak, VTYS ile haberleşme XML web servislerinin çalıştığı sunucu tarafından yapılacaktır. Kendisine yetki verilen hekim ve idari personeller de hastane dışındaki internetin olduğu herhangi bir yerden, HBYS uygulama yazılımı kullanarak (XML web servisleri aracılığı ile) HBYS’nin herhangi bir modülüne erişebilmeli ve kullanabilmelidirler. Web tarayıcı üzerinde çalışan HBYS yazılımları, web tarayıcılardaki güvenlik açıkları, yama güncellemelerinin gereksinimi, mouse’a bağımlı kalınması ile kullanım zorluğu ve performans gibi sebeplerden dolayı tercih edilmeyecektir.” düzenlemesine yer verildiği, anılan madde uyarınca yazılımın web tabanlı istenildiğinin anlaşıldığı, ancak web tabanlı programın performans bakımından artılarından bahsedilmesine rağmen eksikliklerinin göz önüne alınmadığı, şartnamede yer alan düzenlemede Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 20 Temmuz 2007 tarihli yazısına tam olarak yer verilmediği, ilgili yazıda yazılımların esnekliklerini yitirmeleri ve browser da (arama motorunda) türlerine göre uyum sorunları yaşanmasına sebep olup kullanıcı dostu ara yüzlerin tasarlanmalarında da bir takım sıkıntılara sebep olduğu ve doğal mimarisi gereği veri göndermeden veri alınmasına engel olması ile birlikte listeleme gibi fonksiyonların engellenmesine yönelik dezavantajını da beraberinde getirdiği açık bir şekilde belirtilmekte ve uygulama yazılımlarının istemci/sunucu mimariye sahip olması önerildiği, dolayısıyla istemci sunucu mimarilere göre web tabanlı mimariler performans açısından avantaj sağlamadığı, ilgili talimatın da dikkate alınarak rekabeti engellemeyen bir düzenleme yapılarak istemci/sunucu mimarilerin de katılımına olanak sağlayan şartnamenin düzenlenmesi gerektiği,

 

5) Teknik şartnamenin 3.1.15 maddesinde; “Yüklenici endüstri standardı ve veri tabanı formatında açıklayıcı tablo yapılarını ayrıntılı olarak açıklamalı ve bununla ilgili ayrıntılı belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.” düzenlemesine  yer verildiği,  ancak veri tabanı açıklayıcı tablo yapılarının ayrıntılı olarak istenmesi, bilgi ve belgelerin başkasının eline geçmeyeceğinin garantisinin verilmemesi ürünleri ve firmaları açısından tehlike arz ettiği, eğer açıklayıcı tablo yapıları isteniyorsa bunun noter gibi yeddi emin niteliğinde bir yerde saklanması, hiçbir şekilde başkalarının eline geçmemesi gerektiği, bunun bir telif hakkı ve emek olduğu için emeğin başkalarının eline geçmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve bu hususun şartnamede belirtilmesi gerektiği,  idare tarafından tablo yapılarının sadece veri aktarımı için gerekli olduğu ve istenmiş olan tablo yapılarına ait bilginin yazılıma ait herhangi bir yazılım kodu olmadığı ve firmaları sıkıntıya sokabilecek nitelik taşımadığının belirtildiği,

 

6) Teknik şartnamenin 5.9 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalesi sonuçlanıp yükleniciye işyeri teslimi yapılmasından başlayarak yüklenici kurumun mevcut sistemin aksaksız çalışması için gerekli tüm donanımı sağlayacak ve HBYS yazılımını yapılandırarak mevcut dataları eksiksiz olarak programa aktarma işlemini gerçekleştirecektir. Bu süreç işe başlama tarihinden itibaren en çok 5 (beş) gün içinde gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak anılan maddede tüm donanımın sağlanması istenmesine rağmen şartnamede belirtilen mevcut donanımların dışında otomasyon sisteminin çalışması için ihtiyaç duyulan ek donanımlar hakkında herhangi bir listenin bulunmadığı, ayrıca teknik şartnamenin 2.4.17 nci maddesinde; “Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım ve parçalar, kurulum aşamasında belirlenip kullanıcıya bildirilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, bu nedenle söz konusu belirsizliğin maliyet hesaplarına engel teşkil ettiği, teknik şartnamede yer alan iki maddede birbiriyle çelişen ifadelere yer verildiği,

 

7) Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 3 üncü maddesinde; “Sağlık Bakanlığı’nca tek tip hastane yazılımı uygulamasına geçilmesi durumunda veya Yüklenici firma teknik ve idari şartnamedeki yükümlülüklerini, şartname hükümlerine göre yerine getirmediği durumlarda hastane idaresinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklı olup, uyarıya gerek kalmadan kesin teminatı gelir olarak kaydedilir.”  denildiği, ancak idari şartnamede cezalar ve kesintiler bölümünde gecikme cezası verileceği, dolayısıyla uyarı yapılacağının belirtildiği, bu maddelerin birbiriyle çeliştiği, 

 

8) Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 4 üncü maddesinde; “Sistemde tutulan tüm veriler hastanenin malıdır, sözleşme süresi sona erdiğinde verilen son halleri ile idareye teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu 2006/108 nolu Genelgesinde sözleşme süresi sona erdiğinde verilerin en son haliyle değil, Genelgeye uygun olarak teslim edilmesinin istendiği, bu düzenlemenin genelgeye aykırı olduğu,

 

9) Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 6 ncı maddesinde; “Hastane firma adına görev alacak tüm personelin başhekimlik onayından geçmesi zorunludur. Başhekimlikçe onaylanmayan personel hastanede görev almayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak 2007/UH.Z-378 sayılı Kurul Kararında, şartnamelerde, elemanların alımı ve çıkarılmasında idarenin onayının aranması şeklinde yapılan düzenlemelerin ihalenin iptal nedeni olduğunun belirtildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.3 maddesinde; “İstekliler, ihale komisyonunun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan yazılımın özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo esnasında idare sesli ve görüntülü kayıt yapabilecektir. Demostrasyonun yapılacağı tarih ve saat istekliye bildirilecektir. İstekliler ihale gününden itibaren demo yapabilecek durumda hazırlıklı olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından, demostrasyon işleminin isteklilerin tekliflerinde sunmuş oldukları yazılım özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda yapılacağı belirtilmiştir.

 

Bu nedenle, söz konusu ihalede demostrasyon işlemi ile ilgili tereddüt yaratacak bir durumun oluşmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2.2.3 maddesinde; “Proje başlangıcında ya da devam eden süreçlerde doğrudan ita amirine karşı sorumlu bir proje lideri ve onun önereceği en az 1 (bir) yazılım ve 1 (bir) donanım bakım personeli belirlenmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İşe ait idari şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde, ihale konusu işte 30 (otuz) personel çalıştırılacağı, personeller içerinde 1 (bir) kişinin genel sorumlu (Bilgi işlem sorumlusu), diğer 29 (yirmidokuz) personelin bilgi işlem personeli olduğu belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işte, sürekli olarak 1 bilgi işlem sorumlusu ve 29 bilgi işlem personeli olarak toplam 30 personel çalıştırılacağı, diğer personellerin işin yürütülmesi sırasında iletişim amacıyla istenilen firmanın bünyesinde çalışan personeller olduğu anlaşılmıştır.     

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

            “36.2.1 Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

36.2.2 Teknik Şartnameye uygunluğu ihale komisyonunca aşağıda belirtilen kriterlere bağlı kalınarak puanlanarak değerlendirilecektir. Değerlendirmede teklif edilen fiyat/toplam puan oranına göre en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif sayılacaktır. Çalışan personeller ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler tevsik edilecektir.

 

36.2.3    En düşük teklif = Fiyat / Toplam Puanı

 

İsteklilerin teknik puanı oluştururken kullanılacak olan yüzde oranları (her bir alt grubun toplam teknik puanındaki ağırlık yüzdesi) aşağıda belirtilmiştir.

 

1. Firmada çalışmakta olan Bilgisayar Mühendisi sayısı. 1 yıl ve üzeri çalışan her bir Bilgisayar Mühendisi için (nisbi ağırlık = 1 puan)  (asıl  veya noter onaylı diploma örneği ve firma bünyesinde 1 yıldır çalıştığını gösterir belgeler) (Toplam Nispi Ağırlık = 10 puan)

 

2. Firmada çalışmakta olan ve iki yıllık yüksekokullarının bilgisayar Programcılığı mezun olan eleman
sayısı, l Yıl ve üzeri çalışan her bir eleman için (Nisbi Ağırlık = l puan) ( Asıl veya Noter onaylı diploma
örneği ve firma bünyesinde l yıldır çalıştığını gösterir belgeler) (Toplam Nisbi Ağırlık = 10 puan )

3.Network ağ güvenliği ve sunucu işletim sistemleri konusunda milli eğitim bakanlığı onaylı eğitim
sertifikasına sahip en az l yıldır firma bünyesinde çalışan eleman sayısı. Her Bir eleman için (Nisbi Ağırlık=10 puan) ( Asıl veya Noter onaylı diploma örneği ve firma bünyesinde l yıldır çalıştığını gösterir belgeler ) (Toplam Nisbi Ağırlık= 20 puan )

4. Laboratuar Bilgi Sistemi uygulamasını HBYS ile entegre edip, tetkik sonuçlarını internet üzerinden
hastaneye ait web sayfası üzerinden alınabilmesini sağlamış halihazırda çalışan her bir Devlet Hastanesi için (Nisbi Ağırlık= 4 puan) ( Belgelendirmeler Hastanelerden alınacak resmi yazılar ile ilgili hastanenin laboratuar sonuçlarının alınabildiği web adresleri belirtilerek yapılacaktır, uygulama kontrol edilecektir. (Toplam Nisbi Ağırlık= 20 puan)

5.  Hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden otomatik olarak 112 acil otomasyon hizmetlerine hastane durum
bilgileri hakkında ( Yatak Sayısı,Yoğun bakım ünitesi v.b) otomatik veri akatarımı gerçekleştiriyor olması
durumunda her bir hastane için ( Nisbi Ağırlık=4 puan ( Belgelendirmeler hastanelerden alınacak resmi
yazılar ile kanıtlanacaktır. (Toplam Nisbi Ağırlık =20 puan)

6. Radyolojik görüntüleme sistemini (PACS) HBYS sistemine entegre edip hali hazırda en az bir devlet
hastanesinde   çalıştırıyor   olduğunu   belgelemesi   durumunda   (Toplam   Nisbi   Ağırlık      =20   puan)
(Belgelendirmeler hastanelerden resmi yazılar ile kanıtlanacaktır.)

Yukarıda yazılan puanlama kriterlerinde her bir madde için belirtilen nispi ağırlıklar, azami olarak her bir maddede belirtilen Toplam Nispi Ağırlık kadar verilecektir.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

 

  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

 

  İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmü ile,

 

Anılan Yönetmeliğinin “Fiyat Dışı Unsurlar” başlıklı 70 nci maddesinde;

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

 

           Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüş ise, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenecek ve yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyecek ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacaktır.

 

Söz konusu ihalede ön görülen fiyat dışı unsurların mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu görülmüştür. Ayrıca, belirlenen fiyat dışı unsurların 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri açısından ihaleye katılımı engelleyeceği nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde;

 

“HBYS yazılımı hem lokal ağ (Lan) içinden istemci-sunucu uygulaması (Dekstop, Window uygulaması) olarak, hem de internet (WAN) üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışabilmelidir. İnternet üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışma yapısı n-katmanlı mimari şeklinde olacaktır.

 

HBYS yazılımı, lokal ağ üzerinden mi yoksa internet üzerinden mi çalışacağı parametrik olarak ayarlanabilmeli ve kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

 

HBYS yazılımı, hastane dışındaki birimler veya semt polikliniklerinden ya da internetin olduğu uzak bir yerden, herhangi bir ara yazılım (uzak masa üstü erişim programları vb.) gereksinimi olmaksızın internet üzerinden, hastanede bulunan ve üzerinden XML web servisleri çalışan sunucu aracılığı ile çalışacaktır. Bu çalışma şeklinde istemci bilgisayar VTYS sunucusuna direkt erişim yapmayacak, VTYS ile haberleşme XML web servislerinin çalıştığı sunucu tarafından yapılacaktır.

 

Kendisine yetki verilen hekim ve idari personeller de hastane dışındaki internetin olduğu herhangi bir yerden, HBYS uygulama yazılımı kullanarak (XML web servisleri aracılığı ile) HBYS’nin herhangi bir modülüne erişebilmeli ve kullanabilmelidirler.

 

Web tarayıcı üzerinde çalışan HBYS yazılımları, web tarayıcılardaki güvenlik açıkları, yama güncellemelerinin gereksinimi, mouse’a bağımlı kalınması ile kullanım zorluğu ve performans gibi sebeplerden dolayı tercih edilmeyecektir.

 

Demostrasyon sırasında yazılımın çalışma sistemi ile altyapısı incelenecek olup, istenen yapıya uygun olmayan yazılıma sahip istekliler ihale dışı bırakılacaktır.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından, kullanılacak olan programın web tabanlı olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu hususla ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşünde (EK-3);

           

“Bu hususun, rekabet açısından değil, hizmet gereklikleri açından değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Aksi durumda rekabeti sağlamak amacıyla, idare işlevsellik ve verimlilik açısında hizmet gerekliliklerini tam olarak yerine getiremeyen bir sistemi temine yönlendirilmiş olabilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşü doğrultusunda, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenleme uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.1.15 maddesinde; “Yüklenici endüstri standardı veri tabanı formatında açıklayıcı tablo yapılarını ayrıntılı olarak açıklamalı ve bununla ilgili ayrıntılı belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.” düzenlemesine  yer verilmiştir.

 

Söz konusu hususla ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşünde;

 

“Bu maddede, idarenin teklif değerlendirmesi sırasında yardımcı olması amacıyla açıklayıcı veritabanı tablo yapılarına ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır. İstekli, teklif değerlendirme için yeterli detayda bilgiyi içerecek ancak sistemin başkaları tarafından kopyalanmasını engel olacak bilgiyi içermeyecek ayrıntıdaki bu bilgi ve belgeleri teklif dosyasına ekleyebilir. Ayrıca bu madde kapsamında istenen bilgi ve belgenin telif hakkını ihlal etmeyecek bir şekilde, teklif değerlendirmeye yardımcı olması amacıyla istenmesinin, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşü doğrultusunda, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenleme uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 5.9 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalesi sonuçlanıp yükleniciye işyeri teslimi yapılmasından başlayarak yüklenici kurumun mevcut sistemin aksaksız çalışması için gerekli tüm donanımı sağlayacak ve HBYS yazılımını yapılandırarak mevcut dataları eksiksiz olarak programa aktarma işlemini gerçekleştirecektir. Bu süreç işe başlama tarihinden itibaren en çok 5(beş) gün içinde gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2.4.17 maddesinde; “Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım ve parçalar, kurulum aşamasında belirlenip kullanıcıya bildirilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu hususla ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşünde;

 

Halen çalışmakta olan HBYS sisteminin yazılım donanım ve mevcut verilerinin 5 gün içinde yeni bir sisteme sağlıklı bir şekilde ve performansı düşürmeyecek şekilde aktarılması teknik olarak imkansızdır. Bu işlemi 5 gün içinde ancak mevcut sistemi temin eden ve halen yürüten mevcut yüklenici gerekli ön hazırlıkları yapmış olması şartıyla gerçekleştirebilir. Ön hazırlığı olmayan ve sistem değişikliği ile ilgili gerekli ayrıntıda bilgi sahibi olmayan bir isteklinin bu tür bir işi 5 gün içinde istenilen nitelikte gerçekleştirebilmesi teknik açıdan imkan dahilinde değildir. Söz konusu iş, bu madde ile belirsiz hale getirilerek, mevcut yüklenici dışındaki isteklilere fiilen kapatılmıştır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşü doğrultusunda, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenleme ihaleye katılımı engelleyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının uygun bulunmuştur.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 3 üncü maddesinde; “Sağlık Bakanlığı’nca tek tip hastane yazılımı uygulamasına geçilmesi durumunda veya Yüklenici firma teknik ve idari şartnamedeki yükümlülüklerini, şartname hükümlerine göre yerine getirmediği durumlarda hastane idaresinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklı olup, uyarıya gerek kalmadan kesin teminatı gelir olarak kaydedilir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin de “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde ise,

 

“52.1 Firma kendisine teslim edilen hastaneye ait teknik şartnamede sayılan her türlü demirbaş malzemeyi iş sonuna kadar korumak ve işin bitiminden aynen teslim etmek zorundadır. Aksi halde rayiç bedel üzerinden tazminle mükelleftir. Firma çalışanlarının hastanenin fiziki yapısına veya diğer sistemlere verdiği zararları özelliğine göre en kısa zamanda (en çok 3 gün) giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın firma elemanının vermiş olduğu zarar firma adına kurum tarafından yaptırılarak bedeli istihkakından düşülecektir. Teknik şartnamede öngörülen kuralların yerine getirilmemesi ya da sözleşme şartlarından herhangi birine uyulmaması halinde durum bir tutanakla belgelendirilir.

 

-  Birinci defada 2.000.-YTL

-  İkinci defada   3.000-YTL

-Üçüncü defada 4.500-YTL ceza uygulanır.

 

Ancak cezaya sebep kusurlu davranışın 20 (Yirmi) gün içerisinde idarenin ihtarına rağmen çözümlenmeme durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmadan kesin teminat gelir kaydedilir. Ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

52.1-Yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlamaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintiler, bu şartnamede ve teknik şartnamede detaylarıyla belirtildiği şekliyle uygulanacaktır.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde,

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü öngörülmektedir.

Bu hüküm ve idari şartnamedeki düzenleme dikkate alındığında, teknik şartnamede idarenin fesih hakkı bulunduğu ve uyarıya gerek kalmadan kesin teminatın gelir kaydedileceği yönündeki hükmün anılan düzenlemelerle çelişir nitelikte olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 4 üncü maddesinde;

 

“Sistemde tutulan tüm veriler hastanenin malıdır, sözleşme süresi sona erdiğinde veriler en son halleri ile idareye teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından yapılan söz konusu düzenlemenin, ihale konusu işin niteliği gereği yapılan bir düzenleme olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 6 ncı maddesinde;

 

“Hastane firma adına görev alacak tüm personelin başhekimlik onayından geçmesi zorunludur. Başhekimlikçe onaylanmayan personel hastanede görev almayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde hükümler konulmayacağı hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından sözleşmenin yürütülmesine yönelik teknik şartnamede yapılan düzenlemenin İş Kanununa aykırı olduğu, ancak, söz konusu hususun ihaleye katılım aşmasında isteklilerin teklif vermesine engel teşkil etmeyeceğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul