En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3992
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :68
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3992
Şikayetçi:
 Bekard Gıda Taşm. İnş. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Turgut Özal Bulv. Pik Dökümcüler San. Sitesi A1 Blok No 5 İkitelli İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Babahasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. No: 3/2 34080 Fatih/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33991
Başvuruya konu ihale:
 2007/119613 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Dağıtım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.11.2007 tarih ve 08.21.43.0119/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Pişirme Dağıtım Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Bekard Gıda Taşm. İnş. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 33991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalede 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gerekçe gösterilerek teklif dosyalarının açılmadan değerlendirme dışı bırakıldıkları, idareye yaptıkları şikayet başvuru üzerine idarenin  verdiği cevapta, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldıklarının kendilerine bildirildiği, firmalarının “Yasak Fiil ve Davranışlar” başlıklı 17 nci maddeye aykırı bir davranışının tespit edilmediği, idarenin kendilerini ihalelere katılmaktan yasaklama yönünde  girişimde bulunduğu, ancak Mili Eğitim Bakanlığı’nın yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını durdurduğu, mevzuatta öngörülen 45 günlük sürenin dolması nedeniyle firmaları hakkında yasaklama kararının verilemeyeceği, idare tarafından teklif dosyalarını açılmadan değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalede, ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden 4734 sayılı Kanunun 30 ve 36 ncı maddelerine göre ihale komisyonunca  ilk oturumda şikayetçi dışındaki  istekliler tarafından  sunulan teklif zarflarının açılarak belge kontrol işlemlerinin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

           

 İhale komisyonunca 01.10.2007 tarihinde düzenlenen tutanakta ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün, ihaleyi yapan Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığını muhatap alan 12.09.2007 tarih ve 42640 sayılı yazısında; Bekard Gıda Taş. İnş. Tem. San. Ltd. Şti.’nin daha önce üstlendiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hasta ve Nöbetçi Personel Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti işinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri ile 26 ncı maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 20.03.2007 tarihli makam oluru alındığı ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca 17.04.2007 tarihli makam onayı ile yasaklama kararının yayınlanmasının durdurulduğu, yasaklama kararının yayınlanmasının durdurulması nedeniyle yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte, 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmeyeceği hükmü ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanların ihale dışı bırakılması gerektiğine ilişkin hükümlerine yer verildiğinden bahisle, 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca anılan firmanın ihaleye iştirak ettirilmemesine, teklif dosyasının açılmadan iadesine karar verildiği belirtilmiştir. Aynı tarihte düzenlenen teklif dosyasının ilgili firmaya iade edilmesine ilişkin bir diğer tutanakta ise ihaleye katılan firmanın temsilcisinin tutanağı imzalamaktan imtina ettiği ve teklif dosyasını iade almadığı yönünde not düşülmüştür.

 

Şikayetçinin yasaklanması sürecine ilişkin yukarıda özetlenen işlemler, şikayete konu ihaleye ilişkin işlemler olmadığından bu işlemlerin inceleme konusu edilmesi mümkün değildir. Ancak şikayete konu ihalede bu sürece dayalı olarak tesis edilen işlemlerin hukuki niteliğinin belirlenmesi için yasaklama işleminin ilgili mevzuatı karşısındaki hukuki durumunun tespiti zorunluluğu bulunduğundan bahse konu işlemlere ilişkin tespit ve değerlendirme bu çerçeveyle sınırlı tutulmuştur.

        

İncelenen ihalede, şikayetçinin ihaleye iştirak ettirilmemesi ilişkin olarak; 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun 26 ncı maddesinde, aynı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlere ilişkin olarak; “ ... Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. …” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde “Yasaklama Kararının Verilmesi Gereken Sürenin Başlangıcı” başlıklı XV.C maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 58  ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinde; yasaklama kararlarının ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği,  ihaleyi yapan idarelerin, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları, yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilmesi gerektiği hükümleri yer almaktadır.

 

Söz konusu maddelerde geçen kırkbeş günlük sürenin başlangıcı olarak, yasaklamaya esas bilgi ve belgelerin yasaklama kararını verecek mercie ulaştığı tarihin değil, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın idarece tespit edildiği tarihin esas alınması gerekecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Anılan Tebliğde yer alan ve yukarıda aktarılan açıklamanın devamı olan “Yasaklamaya İlişkin Sürenin Hukuki Niteliği” başlıklı XV.D maddesinde ise, yasaklama işlemine ilişkin usul ve sürelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan sürelerin “disipliner niteliği aşan ve yetki süresini belirleyen nitelikte” olduğu; buna göre, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışların tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 günlük süre içinde yasaklama kararı verilmesinin zorunlu olduğu, bu süre geçirildikten sonra yasaklama kararı verilmesinin mümkün olmadığı, idarelerin yasaklama kararı verilmesini gerektiren bir fiil veya davranışı tespit ettikleri tarihten itibaren en geç 45 gün içinde yetkili merci tarafından yasaklama kararı verilebilmesi için gerekli düzenleme ve işlemleri yaparak yasaklama kararı almaları gerektiği, yasaklama işlemlerinin 45 günlük sürede tamamlanamaması ve yürürlüğe girmemesi halinde ilgili ve görevli kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanabileceği yönünde açıklama yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde; 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen sürede yasaklama kararı alınamaması halinde, bu süre aşıldıktan sonra yasaklama kararı alınması mümkün olmadığından, anılan Kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ihaleyi yapan idarece yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışları tespit edilenlerin, yasaklama kararı yayımlanıncaya kadar aynı idarenin ihalelerine teklif veremeyeceğine ilişkin hükmün uygulama süresinin de, yasaklama kararı alınması için öngörülen 45 günlük süre ile sınırlı tutulması gerektiği, süresi içerisinde yasaklama kararı alınması halinde ise anılan hükmün karar Resmi Gazetede yayınlanıncaya kadar uygulanabileceği anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, şikayete konu ihaleyi yapan idarece, şikayetçinin yasaklanması için başlatılan süreçte 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yasaklama kararının alınması için öngörülen sürenin aşıldığı dikkate alındığında, şikayetçinin ihalelere teklif vermesini engelleyecek şekilde hukuki sonuç doğuracak bir yasaklama kararından bahsedilmesi mümkün değildir.

 

Bununla birlikte, şikayete konu ihalenin yapıldığı tarih itibariyle yasaklama kararının alınmasına ilişkin 4735 sayılı Kanunda öngörülen süreler aşıldığından, şikayetçinin ihaleye iştirak ettirilmemesi ve teklif zarfının açılmamasına 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki “… yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.” hükmünün gerekçe gösterilemeyeceği açıktır.

 

Diğer yandan, 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının anılan hükmü dışında, daha önce gerçekleştirilen bir sözleşmenin uygulanması sürecinde ortaya çıkan bir fiil veya eylemden dolayı bir isteklinin aynı idarenin ihalesine teklif vermesine 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler”in ihale dışı bırakılacakları hükmü ile engel olunmuştur.

 

Şikayete konu ihalede şikayetçinin ihaleye iştirak ettirilmemesine ilişkin işleme dayanak olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına atıfta bulunulmuş olmakla birlikte atıf yapılan madde metnine; “…ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.” şeklinde yer verildiği belirlenmiştir. Dolayısıyla idarece şikayetçinin teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin anılan Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendine dayalı olarak işlem tesis edilmediği tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle, şikayetçinin 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklama işlemine konu edilen fiil veya eyleminin, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi kapsamında olup olmadığına yönelik inceleme ve değerlendirme yapılması mümkün değildir.

 

Bu itibarla, 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen süre aşılmış olmasına rağmen yasaklama kararı alınmadığı halde, bahse konu yasaklama sürecinden dolayı anılan Kanun maddesindeki “İhaleyi yapan idarece haklarında yasaklama kararı verilenlerin yasaklama kararı yayınlanıncaya kadar ihaleyi yapan idarenin ihalelerine teklif veremeyeceği” hükmü gerekçe gösterilerek şikayetçinin ihaleye iştirak ettirilmemesi ve teklif zarfının açılmadan iade edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede başvuru sahibinin ihaleye iştirak ettirilmemiş olması ve teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen şekliyle açılmamış olması sebebiyle, bundan sonra yapılan ihale işlemlerinin sakatlanacağı, ihalenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine uygun ve sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi imkanının ortadan kalkacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihale işlemleri ile ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede idare tarafından şikayetçi hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması konusunda işlemler başlatılmış 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre ilgili Bakanlığa söz konusu bilgiler gönderilmiştir. Yasaklama kararları Resmi Gazetede yayınlanmakla yürürlüğe girmektedir. Ancak bu süre içerisinde yasaklama işlemlerini başlatan idarenin kendi ihalelerine yasaklama konusu olan firmayı 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre iştirak ettirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Başvuru konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre 45 günlük süre içerisinde yasaklama işlemlerinin tekemmül ettirilmediği anlaşılmıştır Ancak mevcut düzenlemelerde 45 günlük sürenin başlangıcı yasaklamaya konu fiilin tespiti ile başlamakta ise de Danıştay 13 üncü Dairesinin 20.03.2006 tarih E.2005/7380, K.2006/1443 sayılı Kararında benzer bir olayda 45 günlük sürenin başlangıcı ile ilgili olarak;” 4734 sayılı Yasa´nın 58. maddesinin değişik 4. fıkrasında öngörülen ve yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verileceği yolundaki kuralın uygulanmasında başlangıç olarak fiilin işlendiği tarihin değil, fiilin tesbiti tarihi esas olduğundan, ihaleyi yapan idarenin ilgili veya bağlı olduğu bakanlığa yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği tarihin esas alınması gerektiği,” belirtilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen Yüksek Mahkeme Kararı ve düzenlemeler çerçevesinde idarece yasaklama işlemi ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayınlanıncaya kadar idarece başvuru sahibinin kendi yapacağı ihalelere iştirak ettirilmemesinde ihale mevzuatı açısından bir aykırılık görülmemektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle söz konusu başvurunun yerinde bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul