• Karar No: 2007/UH.Z-401
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :62
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-401
Şikayetçi:
 Şirin Tem. İnş. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti., İslambey Mahallesi Mehmetpaşa Sokak Nu 22/a KİLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Musabeyli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Cumhuriyet Mahallesi Tansu Çiller Caddesi 79600 Musabeyli/KİLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1154
Başvuruya konu ihale:
 2006/185082 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 08.01.45.0130/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Musabeyli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu tarafından 13.12.2006 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Hizmet Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şirin Tem. İnş. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarih ve 1154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulmadan değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca ihale üzerinde kalan istekli dışındaki tüm isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, çalıştırılacak işçi sayısına ilişkin olarak teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin tereddüde yol açtığı, bir işçinin günlük maliyetinin 22,2416 YTL olduğu, bu rakamın toplam çalışılacak gün sayısı olan 1680 ile çarpılması sonucunda bulunan tutar olan 37.365,92 YTL’nin kendilerinin teklif tutarına eş değer olduğu, teknik şartnamede giyecek bedeli öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, idari şartnamenin 14/m maddesinde meslek odasından alınmış olan işçi çalıştırma belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nitelikte  bir belgenin standart formlar arasında bulunmadığı, hiçbir isteklinin de böyle bir belgeyi sunmadığı, ihalede iş deneyim belgesi istenilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, teklif geçerlilik süresinin 384 gün olarak belirtilmesini nedeninin idareye sorulduğu, ancak idarece bu konuda açıklama yapılamadığı, tekliflerin eşit çıkması durumunda avantajlı teklifin belirlenmesinde, hali hazırda bir atölyenin bulunmasına 40 puan verilmesinin öngörülmesinin anlamsız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 22.01.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, asgari işçilik maliyetinin gün sayısına dayalı değil, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin içinde bulunduğu aylardaki küsur günler hariç olmak üzere tam aylar esas alınarak hesaplanması gerektiğinden, işin yapılacağı toplam gün sayısı esas alınarak yapılan hesaplamanın mevzuata uygun olmayacağı, ihale dokümanında yer alan düzenlemelere ilişkin mevzuata aykırılık iddialarına ilişkin olarak ise şikayetçi tarafından ihaleye teklif vermeden önce idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Karara konu ihalede itirazen şikayet başvurusunda bulunan isteklinin başvuru dilekçesindeki bazı eksiklikler nedeniyle ilgilinin başvurusunun reddine karar verilmiştir. İhale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerektiği açıktır.

 

Nitekim, Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                              Bilal KARACA                            

                            Kurul Üyesi                                                   Kurul Üyesi                                                                             

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul