• Karar No: 2007/UH.Z-402
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-402 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4026 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :63
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-402
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 1 38010 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 481
Başvuruya konu ihale:
 2006/151618 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Alanlarla İlgili Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2007 tarih ve 08.00.61.0119/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yeşil Alanlarla İlgili Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 481 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede birim fiyat üzerinden teklif alındığı, birim fiyat teklif cetvelinde “kullanılacak iş makineleri için kullanım bedeli” ve “firma karı” nın  iş kalemi olarak belirlendiği, bu hususun Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu aykırılık nedeniyle firmalarının ihaleye teklif veremediği, teklif vermeleri halinde ise şikayet ve itirazen şikayet haklarının kalmayacağının açık olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale konusu işin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarıldığı, ihale dokümanı kapsamında idarece iş kalemlerinin doldurulduğu Birim Fiyat Teklif Cetveli haricinde, iş kalemlerinin doldurulmadığı KİK019.0/H standart numaralı boş Birim Fiyat Teklif Cetvelinin de yer aldığı, idarece doldurulan birim fiyat teklif cetvelinde “işin mahiyeti” başlıklı birinci iş grubunun “işçi ücretleri” ile “yemek ve yol bedeli” iş kalemlerini içerdiği, “kullanılan iş makinası” başlıklı ikinci iş grubunun “binek ve station türünde araç”, “çift kabinli pikap”, “yakıt bedeli” kalemlerini içerdiği, ayrıca firma karı başlıklı ayrı bir iş kalemi daha açıldığı görülmüştür.

 

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığı altında; Personel çalıştırılmasına dayalı olan (çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme gideri hesaplanacaktır. Amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme giderini karşılamayan teklifler reddedilecektir.

Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 2 oranındaki sözleşme giderini karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” hükmü,

 

Anılan Tebliğin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” Başlığı altında; “2- Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esas olacaktır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” hükmü,

4735 sayılı Kanunun 6.. maddesinde “…c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmünde personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere amortismanın genel giderler içinde yer alacağının kabul edildiği ve ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği belirtilmektedir.

 

Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu iş “Park ve orta refüjlerin bakımının yapılması, temizlik ve bekçilik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimi ve park bahçelere ilişkin diğer işler” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla ihale konusu işin anılan Tebliğ hükmünde sayılan genel bina temizliği işleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda ihale konusu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak iş makinaları için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi oluşturulmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek ihale konusu işte, “firma karının” iş kalemi olarak birim fiyat teklif eki cetvelinde yer verilmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup, firma karının teklif edilen diğer birim fiyatların içinde yer alacağı düşünülerek düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalede, idarece iş kalemlerinin doldurulduğu ve boş bırakıldığı iki ayrı Birim Fiyat Teklif Cetvelinin ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesinin mevzuata aykırı olduğu, diğer yandan iş kalemlerinin mevcut olduğu birim fiyat teklif cetvelinde “firma karı” iş kalemine yer verilmesinin isteklileri tereddüte düşürdüğü, istekli olabilecek sıfatına haiz olan şikayetçinin de ihaleye teklif verememe gerekçeleri arasında bu hususa yer verdiği, nitekim ihaleye teklif veren iki istekliden, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin “kullanılacak iş makineleri için kullanım bedeli” ve “firma karı” kalemlerini dikkate almadan teklif verdiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin ise söz konusu kalemleri dikkate alarak teklif verdiği, bu durumda farklı iş kalemlerini baz alarak verilen tekliflerin eşit çerçevede değerlendirilmesinin ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde sadece “işçi maliyeti” iş grubuna fiyat teklif edilmiş olmasının sözleşmenin uygulanması aşamasında ödemelerde de sorun yaratacağı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede şikayetin 21.12.2006 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 29.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

08.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek (ihaleye teklif vermemiştir) firma tarafından 07.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 18.12.2006 günü idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Tamamen ihale dokümanına yönelik söz konusu şikayet başvurusunun, idarece değerlendirilip işleme konulabilmesi için (gereğinin yapılabilmesi için) bu başvurunun, ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir. Nitekim Kanunun 26 ve 29 uncu maddelerinde bu konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısı ile ihale tarihinden sonra dokümana yönelik bu şikayet başvurusunun “iddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

İddialara gelince ;

 

İhaleye teklif veren isteklilere ihale dokümanı ekinde verilen birim fiyat teklif cetvelinin, tereddüde meydan verecek nitelik taşımadığı, firma kârının ayrı bir kalemde gösterilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, söz konusu ihalede “iddiaların yerinde bulunmadığına” karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

      Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul