İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4029
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :132
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4029
Şikayetçi:
 Maraton Yemek Sanayi-Vedat Çalımlıer Organize Sanayi Bölgesi Ana Cadde Üzeri İnegöl/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi Baştabipliği, Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 32208
Başvuruya konu ihale:
 2007/134752 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 08.20.45.0041/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi Baştabipliği’nce 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı 12 Aylık Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Maraton Yemek Sanayi/ Vedat ÇALIMLIER’in 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşin başlangıç ve bitiş tarihlerinin 01.01.2008-31.12.2008 olarak belirlendiği ihalede idari şartnamede işin süresinin 365 gün olarak belirtildiği, oysa 2008 yılının 366 gün olduğu, bu durumun hak ediş ödemelerinde sorun yaşanmasına neden olacağı, idareye şikayet başvurusunda bulunulmasına rağmen ihale dokümanındaki bu hatanın düzeltilmediği,

 

            2) İdari şartnamenin 17.6 ncı maddesinde, konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyecekleri belirtildiği halde aynı idari şartnamenin 7.1.i maddesinde, iş ortaklığı beyannamesinin, 17 nci maddesinde de konsorsiyum beyannamesinin verilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, konsorsiyum beyannamesinin şartname ekine konulmadığı, şartnamede birbiriyle uyumsuz düzenlemelerin çelişkiye neden olduğu,

 

            3) Teklif bedelinin %25’i oranında iş deneyimi istenildiği, fakat ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde ortakların sunması gereken iş deneyim  belgelerinin yeterlik oranlarının belirtilmediği,

 

            4) İdari şartnamenin 56.2.c maddesinde sözleşmenin feshedilmesi veya firmanın ayrılması halinde yeni ihale yapılıncaya kadar hastanenin, depodaki firmaya ait mallar ile demirbaşı kullanma yetkisine sahip olduğu yönünde düzenleme yer aldığı, bu düzenlemede depodaki mallar ifadesinden yemek üretiminde kullanılan yağ, et, bakliyat vb. malzeme anlaşıldığından bu malzemeye idarece el konulması ve bunlara ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaması sonucu doğacağı, oysa sözleşmenin feshinde kesin teminatın gelir kaydedilebileceği,

 

            5) Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine göre ihale konusu hizmetin ifasında çalıştırılması gereken personel sayısının belirtilmesi gerektiği, ancak idarece ihale konusu hizmette çalıştırılacak personel sayısına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, bu durumda isteklilerce çalıştırılması öngörülen personel sayılarının birbirinden farklı olması nedeniyle işçilik giderinin maliyete farklı yansıtılacağı ve haksız rekabete neden olunacağı,

 

            6) Teknik şartnamenin 5.13 üncü maddesinde diyet hastalarına diyetisyen tarafından verilmesi öngörülen ara öğün için ayrıca ücret talep edilmeyeceğinin belirtildiği, ara öğünün yemek saatleri dışında ayrı bir öğün olduğu ve ayrı bir maliyet oluşturduğu, buna karşın ara öğün sayısı ve ara öğünde verilecek yemek çeşitlerinin belirtilmediği,

 

            7) Teknik şartnamenin 6.2 nci maddesinde diyet hastalarına hastane diyetisyeninin talimatları doğrultusunda 2-8 çeşit diyet yemeği verileceğinin belirtildiği, diyet yemeğine ilişkin çeşit sayısının 2-8 olarak belirtilmesi nedeniyle idare ile yüklenici arasında uyuşmazlık çıkmasına neden olacağı, diyet yemeği çeşit ve sayısının belirtilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresinin “01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 365 gün.” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İşin süresinin hesabında başlama ve bitiş tarihleri esas alındığında işin süresinin 366 gün olduğu; ancak idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde, bu sürenin 365 gün olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İhalenin konusunun yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetler olarak belirtildiği ve ihale dokümanındaki düzenlemelere göre yemek pişirme hizmetinin malzeme dahil olarak alınacağı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde, tekliflerin toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verileceğine ilişkin düzenleme yapılarak teklif mektubu eki fiyat cetvelinde yemek çeşitlerine göre ihtiyaç miktarlarının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.1 maddesinde, malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında bulunmayan ihalede, işçilik ücretlerinin maliyetin bileşeni olmakla birlikte anılan Tebliğ hükümleri çerçevesinde asgari işçilik maliyeti hesaplanmasına ihtiyaç duyulmayacağı, işçilik ücretlerinin hesabında ise aylık ücretin baz alınacağı,  yükleniciye yapılacak ödemenin gün sayısına bağlı olarak değil birim miktar üzerinden verilen birim fiyatlar üzerinden yapılacağı, ihtiyaç miktarının artış ve azalışlarında fazla ödeme veya kesinti yapılmasının mümkün olduğu ve işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıkça belirtildiği dikkate alındığında; sözleşme süresinin 365 gün olarak belirtilmesinin tekliflerin hazırlanmasında ve sözleşmenin yürütülmesinde tereddüde neden olabilecek nitelikte bir hata olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.1.i maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnameye uygun olarak; “ İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17 nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.” teklifle birlikte sunulması zorunlu belgeler arasında sayılmıştır.

 

Bahse konu düzenlemede istenilen konsorsiyum beyannamesi, “konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi” şartına bağlanmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 17.6 ncı maddesinde, konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyecekleri belirtildiğinden idari şartnamenin 7.1.i maddesinin konsorsiyum beyannamesine ilişkin kısmı hükümsüz kalmaktadır. Dolayısıyla, konsorsiyum beyannamesinin ihale dokümanı ekinde verilmemesi gerektiğinden şikayetçinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25’inden az olmamak üzere  tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin istenildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerektiği, ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Yönetmelikte ortak girişim ortaklarından pilot ortak  ve diğer ortakların iş deneyim tutarlarının, idarece teklif bedeline göre belirlenen asgari iş deneyim tutarına oranlarının asgari değeri belirlenmiş bu oranların belirlenmesinde idarelerin takdir yetkisi bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle, ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin iş deneyim belgelerini anılan Yönetmelik hükmüne göre sunmaları, ihale komisyonunun da aynı Yönetmelik hükmüne göre değerlendirmesi gerektiğinden, idari şartnamede ortak girişim ortaklarının iş deneyimlerinin asgari yeterlik oranına yer verilmemesi tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde tereddüde neden olabilecek bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

 

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 56.2.c maddesinde yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi veya ayrılması halinde yeni ihale yapılıncaya kadar firmaya ait depodaki mallar ile firmanın hastaneye getirdiği demirbaşı kullanma yetkisine sahip olduğu yönünde idare tarafından düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54 üncü maddesinde sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde sözleşmenin fesih işleminde takip edilecek usul ve esaslar belirlenmiştir.

    

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin anılan maddesinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılmasının gerekmesi halinde bu işlerin yüklenici adına idarece yaptırılmasına imkan tanınmıştır.

 

Yüklenicinin mallarının veya demirbaşının yeni ihale yapılıncaya kadar idarece kullanılmasına ilişkin düzenlemenin, mevzuata aykırı ve yüklenici aleyhine haksız sonuç doğuracak nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

5)      Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde;“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmünde personele ilişkin düzenlemenin kapsamı, ayrım yapılmaksızın “Hizmet alımı ihalelerinde ….” şeklinde belirlenmiştir. Ancak, 4734 sayılı Kanunun dördüncü maddesinde hizmet tanımı içinde, taşıma, haberleşme, sigorta, etüt ve proje, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması gibi hizmetin ifasında personel sayısına ilişkin düzenleme yapılması gerekmeyen hizmet alımlarının da yer aldığı dikkate alındığında, anılan Yönetmelik hükmünün (anahtar teknik personele ilişkin kısmı hariç) ihale konusu hizmette personel çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelere yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda; anılan Yönetmelik hükmü ile, ihale konusu hizmette personel çalıştırılması öngörülen hizmet alımı ihalelerinde, idarelerce ihale konusu hizmette çalıştırılacak personele yönelik yapılacak düzenlemelerin yeterlik kriteri haline getirilmemesi için, bu personelin nitelik ve sayısının ihale dokümanında belirtilmesi yeterli görülerek, taahhütname vb. belgelerin istenilmesi kısıtlanmaktadır.

 

Diğer yandan, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.1 maddesinde, malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Anılan Tebliğ hükmü malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetlerinde hizmetin yürütülmesi aşamasında idarece asgari personel sayısı öngörülmesine engel olmamakla birlikte, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde olduğu gibi ihale konusu hizmette asgari personel sayısının belirlenmesi ve buna ilişkin diğer düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu kılmamaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin, idare mutfağında malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti olduğu, hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin kurallar ve çalışacak personelin niteliklerinin ihale dokümanında  belirtildiği ve teklifin 4 ayrı kalemde birim fiyat esasına göre alındığı ihalede, asgari personel sayısının belirtilmesinin zorunlu olmadığı; isteklilerin, hizmetin görüleceği yerin şartlarını inceleyerek ihale dokümanına belirlenen kurallar çerçevesinde hizmetin yürütülmesi için kendi organizasyon yapısını kurabileceği; diğer yandan, idarenin hizmetin aksadığının tespit etmesi halinde cezai müeyyide uygulama ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteme yetkisine sahip olduğu dikkate alındığında  şikayete konu ihalede asgari personel sayısının belirlenmesi gerektiğine ilişkin iddia yerinde görülmemiştir.

 

6)      Başvuru sahibinin 6 ve 7 nci iddialarına ilişkin olarak;

 

Hastalara verilecek diyet yemeğine ilişkin olarak teknik şartnamenin;

 

-4.2. maddesinde; “Yüklenici firma; dağıtım saatlerinde yemekleri ve ara öğünleri (ara öğünler diyet yemeği içerisinde değerlendirilecek ve herhangi bir bedel öngörülmeyecek ve firma ara öğünler için herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacaktır) hazırlamak ve dağıtımını ve sonrası hizmetleri yapmakla yükümlüdür. …”

 

-5.13. maddesinde; “… Diyet yemeği yiyen hastalara diyetisyen tarafından ara öğün de hazırlatılacaktır. Ara öğün için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.”

 

-6.2. maddesinde; “Hastalar İçin Diyet Yemeği; Hastane diyetisyenlerinin talimatına uygun olarak 2-8 çeşit yemek.”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı; ayrıca teknik şartnameye ek olarak Yemek Türleri ve Kullanılacak Yiyecek Gramajları’nın belirtildiği listede Diyet Yemeği kapsamında bulunan yemekler, çorbalar vs. ve gramajlarına yer verildiği, teklif mektubu eki cetvelde 120.000 öğün diyet yemeği için birim fiyat alındığı tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden, ara öğünün diyet yemeği verilen hastalara verileceği, başka bir deyişle ara öğünün, diyet yemeğinin tamamlayıcı unsuru olarak kabul edildiği ve ayrı bir bedel öngörmeksizin diyet yemeği için verilen teklif bedelin dahil edilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, şikayete konu ihalede ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, diyet yemeği sayısı belli olduğundan ara öğün sayısının ayrıca belirtilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan, diyet hastalarına verilecek yemek kapsamında yer alan yemek, çorba, komposto ve meyve çeşitleri ile malzeme gramajları teknik şartnamede belirtilmiştir. Bu çeşitlerden hazırlanacak günlük 2-8 çeşit yemekten bazı diyet hastalarına iki, bazı hastalara üç veya dört çeşit yemek verilmesi gerekeceğinden bir hastaya verilecek bir öğün diyet yemeğindeki kati çeşit sayısının önceden öngörülmesi işin doğası gereği mümkün olmamakla birlikte bu konudaki ihtiyacın, istatistiki verilere dayanılarak belirlenmesi ve isteklilerin tekliflerini hazırlamasını teminen daha açık düzenlemeler yapılması gerektiği de ortadadır.

 

Diğer yandan, isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında bir ara öğünün ortalama maliyetine ilişkin öngörüde bulunabilmesini teminen teknik şartnamede ara öğünde verilmesi gereken yemek, meyve vs. ilgili bir tanımlama yapılmasına ihtiyaç bulunduğu  anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, diyet yemeği kapsamında sayılan ve teknik şartname ekinde düzenlenen yemek listesinde yer alan çorba, yemek, komposto meyve vb. çeşitler dikkate alınarak bu çeşitlerden oluşan muhtemel diyet yemeği kombinasyonlarının teknik şartnamede açıklanması gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, teknik şartnamenin 6.2. maddesinde hastalara verilecek diyet yemeği 2-8 çeşit olarak belirtilmesine rağmen, bu çeşit sayısının bir öğünde verilecek ara öğünde verilmesi gereken yemek/meyve/komposto vs. ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilmediği anlaşıldığından, teknik şartnamede diyet yemeğine ilişkin düzenlemelerin belirsizlik içerdiği ve isteklilerin tekliflerinin hazırlanmasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda;

 

İncelenen ihalede ihale dokümanına yönelik olarak kuruma yapılan itirazen şikayet başvurularında şikayet konusu edilen ancak incelenen başvuruda yer almayan iddialar bulunduğundan bu iddialara ilişkin incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

1) İdari şartnamede ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu belgelerden olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen  gıda üretim izin belgesi istenilmemesinin, faaliyet konusu yemek hizmeti olmayan veya belgesi olamayan firmaların bu ihaleye teklif vermesine imkan sağladığı iddia edilmektedir.

 

Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında;  “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorunda olduğu dır. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

        

Anılan Kanun hükmü uyarınca, gıda üretimi yapan iş yerlerince alınması zorunlu olan gıda üretim izin belgesinin, konusu yemek pişirme hizmeti olan ihalede isteklilerce sunulmasına ilişkin düzenlemelere ilan ve idari şartnamede yer verilmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan, ilgili mevzuatı gereği gıda üretim izni olmadan gıda üretimi yapılamayacağı ve bu belgenin ihale dokümanında istenilmemesi halinde, söz konusu belgeye sahip olmayan isteklilerin zaten  ihaleye teklif veremeyeceği açıktır.

 

Diğer bir ifadeyle, bu düzenleme ihalenin gıda üretim izni olmayan istekli üzerinde bırakılması halinde sonuç doğuracağından; idari şartnamedeki eksikliğin katılımı engelleyici nitelikte olmadığı dikkate alınarak bu eksiklik katılımı engelleyici nitelikte bulunmamaktadır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde, yemek hizmeti işi hastane mutfağında yapılacağı halde hizmetin isteklinin kendi mutfağında veya aynı şartlara haiz bir mutfakla sözleşme yapılarak gerçekleştirileceğine ilişkin sözleşme ile taahhütname istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde;“Hastanenin mutfağında meydana gelebilecek tadilat, onarım ve herhangi bir arıza veya olağanüstü durumlarda; Hizmetin aksamaması için; istekliye ait asgari 2500 öğün / kişi kapasiteli  ihale şartlarını taşıyan bir mutfak ile ihale konusu işin temini veya aynı şartları taşıyan bir mutfaktan sözleşme yaparak, şartname hükümlerine uygun olarak Hastanenin yemek ihtiyacını karşılayacağına dair yazılı taahhütname verecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde yapılan düzenlemeden; hastane mutfağında meydana gelebilecek bir olumsuzluk halinde,  asgari 2500 kişi/öğün kapasiteli olmak kaydıyla isteklinin kendi mutfağında veya aynı şartları taşıyan bir başka mutfakla sözleşme yaparak yemek hizmetinin sürdürüleceğine ilişkin taahhütname istenildiği; yapılan düzenleme uyarınca isteklilerin teklifle birlikte sadece taahhütname sunmasının yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu nedenle, idari şartnamede idare mutfağında meydana gelecek olumsuzluklarda varsa isteklinin kendi mutfağının kullanılması veya  belirtilen şartları taşıyan mutfak ile sözleşme yapılarak hizmetin sürdürüleceğine ilişkin taahhütname istenilmesi nedeniyle; anılan düzenlemeye konu sözleşmenin teklifle birlikte sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşılmış olup bahse konu düzenlemenin bu yönüyle katılımı engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) İdari şartnamenin 7.3.3.c maddesinde, hastanede meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerine karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesini ihalenin onaylanmasına müteakip sözleşme yapılmadan önce hastane idaresine vereceğine dair taahhütname istenildiği, söz konusu sigortaya ilişkin olarak ihale mevzuatında bir düzenleme bulunmadığı, sigorta yapılması istenilmesi halinde, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi uyarınca ihale dokümanında belirtilmesi zorunlu olan sigorta türü, teminat tutarları ve limitlerine ilişkin düzenleme yapılması gerektiği, ancak ihale dokümanında bu yönde bir düzenleme yapılmadığı iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3.c maddesinde “Hastanede meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerine karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesini ihalenin onaylanmasını müteakip sözleşme yapılmadan önce hastane idaresine vereceğine dair taahhütname.”nin teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında;  Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta;  “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat  kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdarece, isteklilere verilen ihale dokümanının bir parçası olan Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde; Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin ilk üç fıkrasında belirtilen yüklenicinin sorumluluklarına yer verilerek, son paragrafta;  “ Yüklenici, yangın ve zehirlenmelere karşı sigorta poliçesi yaptırılacak ve bu poliçe ihale süresi kadar olacaktır.

İhale süresinin herhangi bir mücbir sebeple uzatılması sigorta poliçesi günün şartlarına göre, mücbir sebeple uzatılan süre kadar uzatılacaktır. ” denildiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden, idarece yangın ve zehirlenmelere karşı sigorta poliçesi yaptırılması istenilmesine rağmen, teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı tespit edilmiş olup bu durum anılan Genel Şartnamesin 19 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Bununla birlikte, teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen sigorta maliyetinin, yaklaşık maliyet hesabında da dikkate alınmadığı ve maliyetine ilişkin herhangi bir bedel araştırması yapılmadığı ve bedel öngörülmediği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, isteklilerce sigorta için maliyet öngörülse bile öngörülen maliyetin gerçekçi olup olmadığına ilişkin objektif bir değerlendirme yapılması da mümkün bulunmamaktadır. İsteklilerce maliyet hesabında farklı teminat bedellerine göre poliçe teklifi alınması ve farklı teminat bedellerine göre gider öngörmelerine neden olması söz konusu olup bu durumun, isteklilerin teklif bedellerinin sıralanmasına etkili olması sonucunu doğuracağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

                                                      GEREKÇEDE KARŞI OY

 

              İncelemeye konu 2007/134752 İKN’ li Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı ihalesinde İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca yapılan  inceleme sonucunda “İhale İşlemlerinin” iptali kararına katılıyorum.

 

              Ancak,  karardaki iptal gerekçeleri arasında  yer alan ve şikayet konusu edilen  teknik şartnamenin 6.2 maddesinde  hastalara verilecek diyet yemeğinin 2-8  çeşit olarak belirtilmesine rağmen, bu çeşit sayısının  bir öğünde verilecek ara öğünde verilmesi gereken yemek/meyve/komposto v.s. ilişkin  açıklayıcı bilgilere yer verilmemesi” hususunun belirsizlik içerdiği ve isteklileri tekliflerini hazırlarken  tereddüde düşürecek  nitelikte bir eksiklik olduğu,” görüşüne katılmıyorum.

 

              Çünkü;karara mesnet teşkil eden inceleme raporunda da belirtildiği üzere:

 

              İhale dokümanında yapılan düzenlemelerle diyet yemek sayısı belli olduğundan ara öğün sayısının ayrıca belirlenmesine  gerek bulunmadığı, diyet hastalarına verilecek yemek kapsamında  yer alan  yemek, çorba, komposto ve meyve çeşitleri ile malzeme gramajlarının teknik şartnamede belirtildiği, bu çeşitlerden hazırlanacak günlük 2-8 çeşit  yemekten bazı diyet hastalarına iki, bazı hastalara üç veya dört çeşit yemek verilmesi gerekeceğinden bir hastaya verilecek  bir öğün  diyet  yemeğindeki çeşit sayısının önceden öngörülmesinin işin doğası gereği mümkün olmadığı, görüşündeyim. İsteklilerce teklif hazırlanmasında bir ara öğünün ortalama maliyetine ilişkin öngörüde bulunabilmesini teminen teknik şartnamede ara öğün  verilmesi gereken yemek , meyve, v.s. ilgili tanımlama yapılmasının da gerekli olduğu şeklindeki çoğunluk görüşüne, teknik şartnamede ara öğünün diyet yemeğinin tamamlayıcı bir unsuru olması, ayrıca bir bedel öngörülmeksizin  diyet yemeği için verilen teklif bedeline dahil edildiği, her hastaya  mutlaka 2 veya 8 çeşit  diyet yemeği verileceği şeklinde bir öngörünün  gerçekçi olamadığı, bu hususun o gün için  hastanede yatan hastalara göre değişkenlik arz edeceği, istatistiki verilere dayanılarak bir tespit yapılmamış olmasının ihale işlemlerinin iptali  gerekçeleri arasında yer almaması gerektiği görüşüyle, kararın bu kısmına yukarıdaki gerekçelerle  katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul