• Karar No: 2007/UH.Z-404
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-404 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4041 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :65
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-404
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. -Burcum Plastik San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Devlet Hastanesi Cedit Mah. T. Güneş Cad. Hastane Sokak KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1020
Başvuruya konu ihale:
 2006/168391 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 6 Aylık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2007 tarih ve 08.01.32.0119/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 6 Aylık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.- Burcum Plastik San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 19.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 1020 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif verildikleri, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında firmalarının teklif ettiği giyim bedelinin güncel piyasa şartlarına uygun olmadığı ve teknik şartnamedeki kıyafet tanımına uymadığı gerekçe gösterilerek  tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin başka bir istekliye verildiği, ihale kararının iptal edilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 2007 yılı 6 aylık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet İhalesi olduğu, işin 125 kişi ile gerçekleştirileceği, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26.1. maddesi ;

            Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.”

 

         26.3. maddesi; Çalıştırılacak elemanlara aylık Brüt Asgari Ücret x 1.2 şeklinde hesaplama sonucu ortaya çıkacak rakam aylık maaş olarak verilecektir. 15 Ekim 2006 tarih ve 26320 sayılı resmi gazete ile yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de belirtilen Madde 5."16 hükmü gereğince; 2007 yılı 6 aylık süre içerisinde yılbaşı, resmi ve dini bayram günlerinde l günde 8 kişi çalıştırılacaktır, (toplam 5 gün çalıştırılacaktır). Bu kişilere çalıştıkları gün sayısı kadar günlük ek ücret ödenecektir.

 

Ayrıca, gidiş-dönüş yol bedeli ve giyecek bedeli teklif fiyata dahildir.


Kişi Sayısı                   Kişi Sayısı Açıklama______             Miktarı

Gidiş Dönüş Yol Bedeli(26 gün)

Giyecek bedeli

Günlük Brüt 3,50 YTL. ödenecektir. Teknik şartnamenin 12. maddesinde belirtilen malzemeler ayni olarak verilecektir.

1 kişi

1 kişi

           

            26.5. maddesi; “ İş yeri sigorta risk prim oranı 1,5; SSK Prim oranı %19,50 olarak baz alınmıştır.”

 

  Şeklinde düzenlenmiştir.

 

  Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “Erkek ve bayan personel için renklerini, modelini idarenin tayin edeceği l takım iş kıyafeti (l adet pantolon, 2 adet gömlek, l adet fular veya kravat) firma tarafından temin edilerek personelin giymesi sağlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/G maddesi; “...İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır...” hükümleri uyarınca bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına ücret ödenmesi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          “(Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /6 md.) Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Bu açıklamalar doğrultusunda işin süresinin 6 ay ve çalışacak işçi sayısının 125 olduğu dikkate alındığında, işçilerin aylık ücreti, yol ve %3 sözleşme gideri dahil (giyim bedeli hariç) asgari işçilik maliyetinin 683.477,10-YTL, idari şartnamede 5 gün olarak belirtilen resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerinde 8 işçi ile işin yürütüleceği dikkate alındığında, bu giderin 1.063,37-YTL, bu durumda toplam asgari maliyetin (giyim bedeli hariç) 684.540,47-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Süpervizor Inş. Tem. Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti.- Burcum Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin ihalede en düşük teklifi verdiği, idarece anılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek açıklama istenildiği, isteklinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasınıngiyim bedeli olarak verilen proformanın teknik şartnamede belirtilen kıyafet tanımlamasına uygun olmaması ve proforma faturadaki fiyatlarının güncel piyasa şartlarına uygun olmaması nedeniyle”  uygun bulunmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması incelendiğinde,  anılan isteklinin;

 

Asgari işçilik maliyeti (yol+ %3 sözleşme gideri)……………  683.477,10-YTL

Resmi tatiller………………………………………………………       1.063,37-YTL

Giyim…………………………………………………………………         12,50-YTL

Giyim Sözleşme Gideri……………………………………………………..0,38-YTL

 

Toplam ……………………………………………………………      684.553,35YTL

 

Teklif fiyatı verdiği, giyim bedeline ilişkin olarak Er-Sev konfeksiyondan alınan proforma faturanın eklendiği,  bu belgede giyim eşyasının cinsi olarak iş önlüğünün belirtildiği, birim fiyatın 0,10 YTL, toplam fiyatın 12,50 YTL olduğu görülmüştür. Başvuru sahibinin çalıştırılacak personelin kıyafetine ilişkin olarak iş önlüğüne ilişkin proforma fatura sunduğu, halbuki teknik şartnamenin 12 nci maddesinde her bir personel için 1 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet fular veya kravattan oluşan 1 takım iş kıyafeti temin edilmesinin istenildiği, bu durumda sunulan proforma fatura ile teknik şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen personel kıyafetlerinin belgelendirilemediği, bu itibarla anılan isteklinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasının uygun bulunmamasında yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul