İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4041
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :4
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4041
Şikayetçi:
 Set Elektrik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Ercan DURAN, Üsküp Caddesi No:5/5 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 32122
Başvuruya konu ihale:
 2007/81617 İhale Kayıt Numaralı “Su Sayacı Okuma ve Açma-Kesme” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.20.36.G017/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 21.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su Sayacı Okuma ve Açma-Kesme” ihalesine ilişkin olarak Set Elektrik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Ercan DURAN’ın 02.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.11.2007 tarih ve 32122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;           

                                                                                                                                                      

            1) İhale üzerinde bırakılan TEM Temizlik Ltd. Şti.´nin, özel bir kuruluş olan Bursagaz A.Ş.´den alınan bir iş bitirme belgesi ile ihaleye katıldığı, kamu ihale mevzuatı gereğince özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, düzenlenmiş olsa bile bu belgelerin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacağı, bu belgelerde sonradan tamamlama yaptırılmayacağı gözetilerek, anılan firmanın teklifinin değerlendirmeye alınmaması gerektiği, ancak idarece bu firmanın ibraz ettiği iş bitirme belgesini tevsik eden belgelerin Bursagaz A.Ş.´den istendiği, gelen evrakların incelenmesi sonucunda işin başladığı tarihte resmi bir kurum olan BOTAŞ´la sözleşme yapılarak işe başlandığı, özelleştirme işlemi sonrasında aynı sözleşmenin Bursagaz ile sürdürüldüğü ve son beş yıldaki yapılan ödemeler esas alınarak iş bitirme belgesinin değerlendirildiği ve yeterli bulunduğu,

 

             İhale komisyonunun, özel hukuk hükümlerine tabi Bursagaz şirketince düzenlenen iş bitirme belgesini yeterli bulmakla mevzuata aykırı davrandığı, bu konuda idareye yaptıkları şikayet üzerine, ihale komisyonunun özel kuruluştan ve ihale üzerinde bırakılan TEM Temizlik Ltd. Şti.´den işle ilgili fatura vb. belgelerin istenerek ihale işlem dosyasına koyduğu, değerlendirmesini buna göre yaptığı, bu nedenle, idarece iş bitirme belgesi ile ilgili evrakın tamamlatılması ve tamamlama işlemini takiben yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale komisyonunun yaptığı araştırma ve incelemede, başvuru sahibi firmanın İZSU Genel Müdürlüğünde daha önce 21.02.2002 - 29.02.2004 tarihleri ile 17.06.2005 -16.06.2006 tarihleri arasında ´Su Sayacı Açma Kesme´ işinin ihalesini alarak yüklenici olarak çalıştığının tespit edildiği, bu dönemlerde fazla ödemede bulunulduğunun tespit edildiği ve 723.183,77 YTL (KDV dahil) üzerinden firmaları aleyhine, İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesine 2006/792 E sayılı davanın açıldığının öğrenildiği, 4734 sayılı İhale Kanununun 10 uncu maddesi (f) bendinde; ´ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu’ değerlendirmesinin yapıldığı ve firmalarının ihale dışı bırakıldığı, dava konusunun iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olduğu değerlendirilerek firmalarının mesnetsiz açılan bu dava ile mağdur edildiği, aslında idarenin 10 aydır derdest olan bir davayı yeni öğrendiğini belirterek bu davayı gerekçe gösterip firmalarını ihale dışı bıraktığı,

             Firmalarının, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi kapsamında ihaleye giremeyecek durumda ise bunun öncelikle idare tarafından saptanması ve firmanın ihale dışı bırakılması gerektiği, oysa idarenin firmalarına gönderdiği kesinleşen ihale kararında böyle bir tespitinin olmadığı, ayrıca bahsedilen konunun İZSU Genel Müdürlüğünce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına da iletildiği, Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma neticesinde firmaları açısından hiçbir suç unsuru görülmediği ve bir kamu davası açılmadığı, idarenin haksız ve yasal dayanağı olmayan bu işleminin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

12.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; başvuru sahibi Set Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin evraklarında ismi ve imzası bulunan Yunus Karadağ´ın idari şartnamenin 7.1.h maddesine göre vekaletinin bulunduğu ancak imza sirkülerinin bulunmadığı nedeniyle, Orsis Müh. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.´nin teklif mektubu ve eki teklif cetvelinde idari şartnamenin 21 inci maddesi uyarınca para birimi olarak YTL yazılmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, Tem Elek. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin iş bitirme belgesiyle ilgili olarak, istekli firmadan ve belgeyi tanzim eden BURSAGAZ´dan tevsik edici evrakların istendiği, süresi içinde gelen belge ve bilgilerin incelenerek yeterli bulunduğu, diğer firmaların yeterlik şartlarını sağladıkları, ihale komisyonunun idari şartnamenin 32 nci maddesine göre teklifleri değerlendirdikten sonra yine şartnamenin 34 üncü maddesi gereğince incelediği teklif bedellerinin aşırı düşük olmadığını tespit ettiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan Tem Elek. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı belirtilmiştir.

 

10.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile de; Set Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin kesinleşen ihale kararı bildiriminden sonra idareye 02.10.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, ihale komisyonunun şikayet dilekçesi üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, Set Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin herhangi bir ortaklığı olmadığına dair taahhütnamesinin bulunmasına rağmen, firma adına olan iş bitirme belgesini başkasına kullandırmayacağını taahhüt ettiği, ama bunu yaparken vekaletname verdiği kişinin imza sirkülerini sunmadığı ve eksik evrak verdiğinin tespit edildiği, gerekli olmayan bir belgeyi eksik bir şekilde sunduğu bu durumda söz konusu evraktan değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği sonucuna varıldığı, ancak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendine göre son beş yıl içinde İZSU Genel Müdürlüğüne yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun ispat edilip mahkemeye verilmesi nedeniyle ihale dışı bırakılması gerektiği, bu durumda Set Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin değerlendirme dışı bırakılma nedeninin değişmiş olduğu, ihaledeki diğer tekliflerin durumunda bir değişiklik olmayıp, idari şartnamenin 36 ncı maddesi gereği ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan Tem Elek. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması üzerinde bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

           

Tem Elek. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye iş deneyim belgesi olarak;  Tuğ-Kan  İnş. Tic. Ltd. Şti. adına BURSAGAZ Genel Müdürlüğü’nce 21.05.2007 tarih ve 2407 sayı ile tanzim edilen, sözleşme tarihi 02.07.2001, kabul tarihi 31.12.2006, belge konusu Bursa şehir içi doğalgaz tüketimlerinin endeksörle endeks belirlenmesi, ihbarname tanzimi ve bırakılması, gaz açma kesme, sayaç sökme takma, sayaç mühürleme ile BURSAGAZ’ın belirleyeceği kontrol tespit işlerinin yaptırılması olarak tarif edilen ve  belge tutarı 2.755.431,34-YTL olan iş deneyim belgesi sunulduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca, söz konusu belgeyi değerlendirmek için tevsik edici dokümanlara gereksinim duyulduğu, bu nedenle iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde tek sözleşmeye ait olan son beş yılı kapsayan iş bitirme tutarlarının hesaplanabilmesi amacıyla işin ilk sözleşmesine, hak ediş ve kesin hesabına veya bunlar düzenlenmediyse iş bitirme belgesindeki yıllara ait olan tutarlarla uyumlu miktardaki faturalarına, ilgili olabilecek diğer evrak ve bilgilerin kendilerine gönderilmesi amacıyla Bursa Şehir içi Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taah. A.Ş’ye 31.08.2007 tarih ve 3424-26554 sayılı yazının yazıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale dosyası içinde bulunan BURSAGAZ Genel Müdürlüğü Pazarlama Satış Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu Başkanlığı’na hitaben yazılan 29.08.2007 tarih ve 4025 sayılı yazı içeriğinde; düzenlenen iş deneyim belgesi ile ilgili işin, BOTAŞ Bursa Doğalgaz İşletme Müdürlüğü ile Tuğ-Kan İnş. Tic. Ltd. Şti. arasında 02.07.2001 tarihli 20198 yevmiye numaralı Bursa Beşinci Noter onaylı sözleşme ile başladığı, 2002 yılında BOTAŞ Bursa İşletme Müdürlüğü’nün Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne bağlı BURSAGAZ Genel Müdürlüğü olarak yapılandırıldığı ve bu tarihten itibaren yeni faaliyetlerini yeni ünvanı ile sürdürmesi kararı verildiği, 2004 yılında BURSAGAZ’ın Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 2002/47 sayılı kararı ile Özelleştirme Programına alınarak Özelleştirme İdaresine devrinin yapıldığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen satış işlemleri ile ilgili ihale sürecinin 26.09.2003 tarihinde başladığı, BURSAGAZ’ın devri ile ilgili Hisse Satış Sözleşmesi’nin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17.02.2004 tarih ve 2004/4 sayılı kararı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ÇALIK Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye devredildiği, devir işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra, devir öncesi BOTAŞ Bursa Doğalgaz İşletme Müdürlüğü ile Tuğ-Kan İnş. Tic. Ltd. Şti. arasında 02.07.2001 tarihli 20198 yevmiye numaralı Bursa Beşinci Noter onaylı sayaç okuma sözleşmesiyle aynı konuda, kesintiye uğramadan ve ihale yapılmadan 2004 yılından itibaren her yıl yenilenen sözleşmelerle söz konusu işin kesintisiz olarak 31.12.2006 tarihine kadar devam ettirildiği ve bu tarihe kadar yapılan işin kabul edildiği ifade edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler…

...Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca Tem Elek. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu iş deneyimini tevsik için sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip Tuğ-Kan İnş. Tic. Ltd. Şti. adına BURSAGAZ Genel Müdürlüğü’nce 21.05.2007 tarih ve 2407 sayı ile tanzim edilen iş deneyim belgesini sunduğu anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan Tem Elek. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesi dışında sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini ihale teklif zarfı içinde başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunması gerektiği halde bu belgeleri sunmadığı, ancak ihale komisyonunca BURSAGAZ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olarak yeterli kabul edilerek ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, yukarıdaki anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacağı açıkça hüküm altına alınmasına karşın, ihale komisyonunca söz konusu iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilerek ihalenin Tem Elek. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi Set Elek. Muh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 02.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması  üzerine idarece görevlendirilen ihale komisyonu üyeleri tarafından tanzim edilen 08.10.2007 tarih ve 4150 sayılı raporda; Set Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin İZSU Genel Müdürlüğü’nde daha önce 21.02.2002-29.02.2004 tarihleri ile 17.06.2005-16.06.2006 tarihleri arasında “su sayacı açma kesme” işinin ihalesini alarak yüklenici olarak çalıştığı dönemlerde gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek, iş adetlerini fazla göstermek suretiyle gerçeğe aykırı düzenleme yapılarak, fazla ödemede bulunulduğu tespit edilmiş ve 723.183,77-YTL (KDV dahil) üzerinden İZSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, Set Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine, İzmir 4 üncü Asliye Ticaret Mahkemesine 2006/792E sayılı davanın açıldığının öğrenildiği, 4734 sayılı Kanununun 10 uncu maddesi (f) bendine göre son beş yıl içinde İZSU Genel Müdürlüğü’ne yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun ispat edilip mahkemeye verilmesi nedeniyle ihale dışı bırakılması gerektiği belirtilmiştir. Bu rapor üzerine 10.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi firmanın 02.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararında belirtildiği üzere idari şartnamenin 7.1.h maddesine aykırılıktan değil 4734 sayılı Kanununun 10. maddesi (f) bendine göre değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 

           

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: …f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen…” hükmü ile,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin IX/H maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinin uygulamasına ilişkin  olarak;

 

            İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla meslek ve iş ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışların iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir.

Ancak,  4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde;

            a- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır.

            b- Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesinin ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi firmanın teklifinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi gereği değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen husus; Set Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin İZSU Genel Müdürlüğü’nde daha önce 21.02.2002-29.02.2004 tarihleri ile 17.06.2005-16.06.2006 tarihleri arasında “su sayacı açma kesme” işinin ihalesini alarak yüklenici olarak çalıştığı dönemlerde gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi göstererek, iş adetlerini fazla göstermek suretiyle gerçeğe aykırı düzenleme yaparak, fazla ödeme yapılmasına yol açtığı ve bu nedenle 723.183,77-YTL (KDV dahil) üzerinden İZSU Genel Müdürlüğü tarafından, Set Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine, İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesine 2006/792E sayılı davanın açılması olarak gösterilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (f) bendi hükmünün; ihaleyi yapan idareye yapılan işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunulmasına ilişkin olduğu,  yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı fiil ve davranışlarının iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak değerlendirilebileceği, sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme fiilinin iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İdareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklinin anılan idarenin ihalelerine iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespit ve ispat edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile katılamayacağı, dolayısıyla ihale tarihinden önceki 5 yıllık sürenin başlangıç tarihinin belirlenmesinde iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın idarece tespit ve ispat edildiği tarihin esas alınması gerektiği, mevzuat hükmünde iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın idare tarafından ispat edileceğinin belirtildiği, iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespitinde yargı kararı bulunması gerektiğine ilişkin bir zorunluluk  bulunmadığı  anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi firmanın 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi gereği elenmesine neden olan iş dönemlerinden en son döneme ilişkin iş bitim süresinin sonunun 16.06.2006 tarihi olduğu, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin iş dönemlerinin tamamına yakın bir kısmının ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde meydana gelmiş olduğu ve İZSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Raporu doğrultusunda oluşan zararın tazminine yönelik  idare tarafından başvuru sahibi aleyhine hali hazırda devam eden İzmir 4 üncü Asliye Ticaret Mahkemesinde alacak davası açıldığı, ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2007/8709 Esas ve 2007/499  İddianame No’su ile İZSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Raporu doğrultusunda idare bünyesinde görevli bir kısım kişiler aleyhine resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık ve görevi ihmal suçlarından dolayı İzmir Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davası iddianamesi içeriği ve yukarıda belirtilen tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İZSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Raporu ile ispat edilen başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale komisyonunun 12.09.2007 ve 10.10.2007 tarihli kararında özetle; Orsis Müh. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.´nin teklif mektubu ve eki teklif cetvelinde idari şartnamenin 21 inci maddesi uyarınca para birimi olarak YTL yazılmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi” başlıklı 21 inci maddesinde; “İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Yeni Türk Lirası YTL ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır”, 24.2 nci maddesinde; “Teklif mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Orsis Müh. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. tarafından ihaleye sunulan teklif mektubunun 7 inci maddesinde; “İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam 8.349.000,00 yazıyla sekiz milyon üç yüz kırk dokuz bin bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz” ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde ise; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Orsis Müh. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’ne ait birim fiyat teklif mektubunun, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde sayılan unsurları taşıdığı dolayısıyla teklif mektubunun mevzuata uygun olduğu, her ne kadar birim fiyat teklif mektubunda geçerli para birimi belirtilmemişse de idari şartnamenin 21 inci maddesine göre tekliflerde geçerli para biriminin Türk Parası olduğunun belirtildiği anlaşıldığından, anılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubunun mevzuata uygun olduğu, bu nedenle idarece Orsis Müh. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde; 2 adet iş kaleminden birisinin adının, “22 aylık sayaç okuma” olduğu ve miktarında 19.800.000 adet olarak, diğere iş kaleminin adının, “22 aylık açma-kesme” olduğu ve miktarında 1.320.000 adet olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin sayaç okuma, açma-kesme, ihbarname tanzimi ile aboneye bırakılması ve yapılan işlerin İZSU´ya teslimi hizmeti olduğu ve mevzuat uyarınca idarenin söz konusu hizmeti personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı olarak ihale edebileceği, personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında ihale konusu işte çalışacak personel sayısının ve personele ödenecek ücret ve yüklenici tarafından karşılanması öngörülen yemek, yol ve giyecek giderleri ve uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idarece idari şartnamede düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

 Bununla birlikte; söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak ihale edilmediği ve ihale dokümanında ihale konusu işte çalışacak personel sayısının belirlenmediği, dolayısıyla ihale konusu işte çalışacak personel sayısı belirlenmediği ancak çalıştırılacak personele ödenecek yemek, yol ve giyecek gibi maliyet kalemlerine ve uygulanması gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranına ilişkin düzenlemelere idari şartnamede yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak ihale edilmediğinden personele ilişkin yemek ve ulaşımını yüklenicinin sağlayacağına ilişkin bir düzenlemeye idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu ihalede işin süresi boyunca okunacak ve açma-kesme işi yapılacak sayaç adedinin sayaç başına öngörülen birim fiyat ile çarpılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden teklif fiyatının oluşturulması yönünde düzenleme yapıldığı, dolayısıyla personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı şeklinde ihale edilmeyen ve ihale konusu işte çalışacak personel sayısının da idarece belirlenmediği söz konusu işte sayısı belirlenmeyen personele ödenecek yemek, yol, giyecek gibi maliyet kalemleri ile uygulanması gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranına ilişkin bir düzenlemeye idari şartnamede yer verilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Mevcut ihale dokümanı düzenlemesi doğrultusunda aslında personel çalıştırmasına dayalı olan ihale konusu işe ait teklif bedelinin en önemli bileşenini oluşturan çalıştırılacak personel sayısının belirtilmediği, asgari maliyetin hesaplanmasının bu şekilde güçleştirildiği, ihale komisyonunun isteklilerin tekliflerini değerlendirirken aşırı düşük teklif sorgulamasını neye göre yapacağına dair kriter ve ölçülerin bu şekilde ortadan kalktığı, bu nedenle ihale komisyonunun istekliler arasında eşit muamele uygulayabilmesi için gerekli objektif değerlendirme ölçütlerinin bulunmaması nedeniyle söz konusu mevzuata aykırılık tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi aşamasında tereddüt ve çelişki doğuracak nitelikte bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği kanaatindeyiz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul