İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4042
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :5
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4042
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti, Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31772
Başvuruya konu ihale:
 2007/150103 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 08.20.15.G015/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığınca 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti.nin 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.11.2007 tarih ve 31772 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (m) bendinde çalışma izin belgelerinin istendiği, bu belgelerle ilgili olarak, Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-3111 sayılı Kararında, ihale konusu iş ve idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, yetkili idarelerden alınmış gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının istenilmesinin ve ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu hususuna yer verildiği ve ihalenin iptal edildiği, bu nedenle, hizmet yerleri idareye ait olduğundan bu belgelerin istenmesinin mümkün bulunmadığı, ihalenin iptal edilerek düzeltilmiş şartnameyle ihaleye yeniden çıkılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesinde, ihale konusu işin öğle yemeği 156.000 adet, hafta sonu ve akşam mesai yemeği 14.500 adet, spesiyal kuru pasta 3.500 kg, su böreği 1.200 kg ve 300 gr üzerinde 3 çeşit meyveden oluşan 13.000 porsiyon meyve hizmet alımından ibaret olduğu, aynı maddede, ihale konusu işin yapılacağı yerin TSE olduğu, anılan şartnamenin 49.2 maddesinde, işin süresinin 365 gün olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

          Diğer taraftan, idari şartnamenin 7.1.m maddesinde, ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak mevzuatı gereği alınması zorunlu olan çalışma izin ve gıda sicil belgesi, gıda üretim sertifikası (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı) ve gıda maddeleri üreten iş yerlerine ait çalışma belgeleri (Sağlık Bakanlığı onaylı), ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında sayılmıştır.

       

            Gıda maddeleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerine ilişkin olarak, 5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

            “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim no’lu Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

          Uygulamada, anılan Danıştay Kararı uyarınca, gıda sicil işlemleri Belediyeler, İl Özel İdare Müdürlükleri ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmekte ise de, Tarım Bakanlığının İl Müdürlüklerine yapılacak başvuruların, ilgili kurumlara yönlendirileceği, ayrıca, anılan Talimat uyarınca, 05.08.2005 tarihinden önce Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan gıda sicil sertifikası ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, belgeye ilişkin İl Müdürlüğü tarafından herhangi bir işlem yapılmadan, iş yerleri belge değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara yönlendirilecektir.

 

          Diğer taraftan, söz konusu belgeler, gıda üretimi ile iştigal eden işletmelerin, gıda üretim faaliyetlerini yürütebilmeleri için mevzuat gereği almaları zorunlu olan belgelerden olup, bu belgelerin, ihale konusu işin idarenin mutfağında mı yoksa isteklinin kendi mutfağında mı yürütüleceği hususundan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira, söz konusu belgelerin ihaleye katılımda idarece istenilmesinin, istekliler açısından ihaleye katılımda rekabeti daraltıcı ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı değerlendirilmekte olup, isteklilerin bu belgelere sahip olmaları iştigal alanlarının, bir başka deyişle, daha önce edindikleri iş deneyimlerinin doğal bir sonucudur.

 

  Bu itibarla, başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde emsal olarak gösterdiği Kurul Kararında belirtilen husus, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre alınan gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatına yönelik olup, idarenin 5179 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre öngördüğü belgelerin, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesi koşuluyla, ihaleye katılımı ve ihalede rekabeti engellemediği anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

          Açıklanan nedenlerle;

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul