İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4044
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :7
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4044
Şikayetçi:
 Tüm-Pa Temizlik Hizm. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti., Altındağ Mahallesi, 154. Sokak, Nilay Apt., No:3/2, ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta Devlet Hastanesi Baştabipliği, 32100, ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 35075
Başvuruya konu ihale:
 2007/88959 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık 220 İşçi İle Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.21.96.G014/2007-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Isparta Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 Aylık 220 İşçi İle Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa Temizlik Hizm. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 24.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet  başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 35075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en düşük teklif sahibi oldukları, yapılan aşırı düşük sorgulamasında ayrıntılı açıklamalarını idareye sundukları, idarece 18.10.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edilen yazıda ihalenin, ihale komisyonunun karar birliğine varamadığı gerekçesiyle iptal edildiğinin belirtildiği, idarenin şikayet başvurularına cevap vermediği, idarenin 30.10.2007 tarihinde yapılan ilanla 11.12.2007 tarihinde yapılmak üzere ihaleye çıktığı, idarenin ihalenin iptali gerekçesinin yerinde olmadığı, yapılan işlemin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının ihalenin iptali gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan incelenmesi sonucunda  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale komisyon kararında; ihaleye iştirak eden 16 firmadan 12’sinin teklifinin aşırı düşük kabul edilerek aşırı düşük sorgulaması yapıldığı, Argün Tem. İnş. Ltd. Şti.’nin açıklama göndermediği, İtemsan  Tem. Güv. Ltd. Şti.’nin verilen süreden daha geç açıklamasını gönderdiğinden değerlendirme dışı bırakılmalarına, ihalenin Tümpa Tem. Hizm. Tur. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Partem Parlayan Tem. Ltd. Şti.’nin belirlenmesine 5’e 4 oyçokluğu ile karar verildiği ve ihale komisyon kararının 02.10.2007 tarihinde ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ihale yetkilisince “gerekli
   Oybirliği sağlanamadığından
” ihalenin iptaline karar verildiği tespit edilmiştir.

 

            Karşı oy gerekçelerinde ise, üzerinde ihale bırakılan isteklinin 220 işçinin giyim bedeli ve malzeme giderleri için toplam 9.226,26 YTL öngördüğü, bu bedelle şartnameye uygun hizmet vermesinin mümkün olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarenin iptal gerekçesi incelendiğinde; ihale komisyonunda başkan dahil 9 üyeden 5’inin oyçokluğu bulunan komisyon kararı üzerine sadece
   Oybirliği sağlanamamasının tek başına iptal gerekçesi olamayacağı, idarece ihalenin iptaline yeterli başkaca mevzuata aykırılık bulunmaması halinde, ihalenin yukarıda anılan Kanun hükmü gereğince sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 05.10.2007 tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen “gerekli
   Oybirliği sağlanamadığından” şeklinde belirtilen aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul