En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4045
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :8
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4045
Şikayetçi:
 Biroğulları İnşaat Turz. Su Ürün. Tarım Ürn. Yemek Hizm. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. Dicle Üniv. Yeni Köprü Yanı Canlı Alabalık Tesisleri DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Bilkent Yolu No: 2 06800 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31641
Başvuruya konu ihale:
 2007/92289 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, VHKİ ve Teknik, Bilgisayar Bakım Onarım, Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.20.07.G012/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara  Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, VHKİ ve Teknik, Bilgisayar Bakım Onarım, Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Biroğulları İnşaat Turz. Su Ürün. Tarım Ürn. Yemek Hizm. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31641 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1) İdari şartnamede işin adının, “Temizlik, VHKİ, Teknik Bilgisayar, Bakım Onarım, Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri Alımı” olarak belirlendiği, teknik özellikleri ve içeriği bakımından birbirinden farklı 6 adet iş bir arada ihale edilerek Kamu İhale Kanununa aykırı işlem tesis edildiği, aynı hususun idari şartnamenin 7.4. maddesinde de düzenlendiği farklı 6 adet hizmet alımı işinin bir arada ve tek sözleşmeye bağlı olarak bitiren firma sayısının yok denecek kadar az olduğundan rekabetin engellendiği,
2)İdari şartnamede anahtar teknik personele ait özelliklere ilişkin bilgi verildiği, ancak söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ve işin büyük bir bölümünü bina temizliğini oluşturduğu, bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenemeyeceğinden söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,
3)İdari şartnamede temizlik ve ilaçlama ile ilgili olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde ilaçlama hizmeti için izin belgesi istenilmemesi gerektiğinin düzenlendiği, aynı şekilde ilaçlama işine ilişkin olarak ta Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenmemesi gerektiği,
4)Teknik şartnamede idarenin uygun bulmadığı elemanlar derhal değiştirilecektir şeklinde düzenleme yapıldığı, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine 5538 sayılı Kanunla eklenen 9 uncu fıkrasında; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; a)İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz.” hükmünün yer aldığı, söz konusu düzenlemenin İş Kanununa aykırı olduğu,
5)İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamede % 2,5, teknik şartnamede % 3,5 olarak belirlendiği, teklif verecek isteklilerin tereddüde düşürüldüğü,
6)İdari şartnamede ihale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağının düzenlendiği, teknik şartnamenin 14.5 maddesinde hizmetin bölümleri a,b,c ve d bentlerinde açık olarak belirtilmiş ve bunlardan iki tanesinin alt yükleniciye yaptırılabileceğinin düzenlendiği, söz konusu düzenlemeler arasında çelişki olduğu ve isteklileri tereddüde düşürdüğü iddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;
İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “ihale konusu hizmetin;
a)Adı: Temizlik, VHKİ, Teknik, Bilgisayar Bakım Onarım, Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri Alımı İşi,
c)(Fiziki) miktarı ve türü:Bu hizmetlerin yürütülmesi için toplam personel sayısı 674 kişi olup çalıştırılacak personel dağılımı:
Temizlik hizmeti için :363 kişi
Veri hazırlama kontrol işletmenliği ve daktilografi hizmeti:222 kişi
Teknik, Bilgisayar Bakım Onarım hizmeti:48 kişi
Hasta yönlendirme ve refakat hizmetleri:41 kişi” düzenlemesi ile,
İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: İhale konusu hizmet işlerine ait kamu veya özel sağlık kuruluşlarında temizlik, ve veri hazırlama kontrol işletmenliği ve daktilografi, ve teknik, bilgisayar bakım onarım hizmetlerinin verilmesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
İhale konusu işlerin hepsi de hizmet alımı kapsamında yapılan işler olmakla birlikte söz konusu işlerin bir arada ihale edilmesi sonucunda benzer iş tanımına göre bu tanımda yer alan işlerin hepsini birden tek bir sözleşme kapsamında yapmış iş deneyim belgesi sunulmasının istenildiği, bunun da rekabeti engelleyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.
2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;
İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;
“İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a)İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.
b)Anahtar teknik personel olarak idari ve teknik şartnamelerde belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu belgelenecek olup belgeleri tekliflerinde sunacaklardır.
a-Elektrik veya Elektrik/Elektronik Mühendisi (Yüksek Okul Mezunu) 1 kişi
b-Biyomedikal Mühendisleri veya Biyomedikal (Yüksek Okul Mezunu) 1 kişi
c-Mekanik tekniker veya teknisyenleri(sıhhi tesisat)(meslek okulu mezunu) 4 kişi
ç-İnşaat tekniker yada Teknisyenleri (Yüksek okul veya dengi okul mezunu) 5 kişi
d-Biyomedikal Teknikeri/Teknisyenleri (Meslek lisesi veya dengi okul mezunu) 6 kişi
e-Elektrik Teknikerleri veya teknisyenleri (Meslek lisesi veya dengi okul mezunu) 6 kişi
f-Metal işleri teknisyeni (Meslek lisesi veya dengi okul mezunu) 1 kişi
g-Medikal gaz teknisyen (Meslek lisesi veya dengi okul mezunu) 4 kişi
h-Mekanik tekniker veya teknisyenleri (metal, elektrik, elektronik) (Yüksek okul veya dengi okul mezunu) 4 kişi
k-Marangoz teknisyenler (Meslek lisesi veya dengi okul mezunu) 4 kişi
l-Bilgisayar bakım onarım hizmetleri için (yüksek okul mezunu) 11 kişi” düzenlemesi ile,
Teknik şartnamenin “Elemanların Nitelikleri ve Temini İle İlgili Şartları” başlıklı 6 ncı maddesinin “Personele ait bilgiler ve personel sayıları” başlıklı 6.1 maddesinde;
A) Temizlik hizmeti için;
Müdür 1 kişi
(Endüstri mühendisi veya İşletme lisans veya ön lisans mezunu)
Müdür yardımcısı 1 kişi
(Turizm otelcilik mezunu ön lisans veya lisans diplomalı)
Ev ekonomisi okulu lisans diplomalı personel 1 kişi
Temizlik hizmet personeli 360 kişi
 
B)Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Daktilografi Hizmeti 222 kişi
B.1 Müdür yardımcısı
B.1.a)Üniversitelerin İşletme lisans veya ön lisans mezunu diplomalı 1 kişi
B.1.b)Lisans mezunu tercihen mastır yapmış veya VHKİ alanında
En az 1 yıl bonservisli 1 kişi
B.2.Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni: 160 kişi
B.3.Daktilograf 60 kişi
C) Teknik ve Bilgisayar Bakım Onarım hizmeti için: 48 kişi
Müdür yardımcısı 1 kişi
(işletme lisans veya ön lisans mezunu vb.)
Elektrik veya Elektrik/Elektronik Mühendisi 1 kişi
Biyomedikal Mühendisi veya Elektrik/Elektronik Mühendisi 1 kişi
Mekanik tekniker veya teknisyenleri 4 kişi
İnşaat tekniker yada Teknisyenleri 5 kişi
Biyomedikal Teknikeri/Teknisyenleri 6 kişi
Elektrik Teknikerleri veya teknisyenleri 6 kişi
Metal işleri teknisyeni 1 kişi
Medikal gaz teknisyen 4 kişi
Mekanik tekniker veya teknisyenleri (metal, elektrik, elektronik) 4 kişi
Marangoz teknisyenler 4 kişi
Bilgisayar bakım onarım hizmetleri için 11 kişi
D) Hasta yönlendirme ve refakat hizmeti için: 41 kişi
D.1.Müdür Yardımcısı 1 kişi
D.1.a.Yüksek okul mezunu personel en az lise mezunu 40 kişi”
düzenlemesi yer almaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler “ başlıklı 43 üncü maddesinde;
“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.
Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü ile,
Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı maddesinin M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı alt bendinin 1 inci maddesinde;
“Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.
Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.
İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.
Kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevliler anahtar teknik personel olarak öngörülmeyecek ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyecektir” açıklaması yer almaktadır.
İdarece temizlik işlerinde müdür ve müdür yardımcısının anahtar teknik personel olarak belirlendiği ve söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.
3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;
İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “Temizlik ve ilaçlama ile ilgili olarak; ihale tarihi itibariyle süresini doldurmamış ISO 9001:2000 “Kalite yönetim sistem belgesi” aranacak olup, ISO 9001:2000 serisi belgelerin IAF karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğunu doğrulayan Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) yazısı da bu belgelerle birlikte verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;
“İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü ile,
Kamu İhale Genel Tebliğinin L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar başlıklı maddesinde;

“Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu ihale kapsamında temizlik, veri hazırlama kontrol işletmenliği ve daktilografi hizmeti ve teknik, bilgisayar bakım onarım, hasta yönlendirme ve refakat hizmetleri olduğu, idarece ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi istenebileceği ancak ilaçlama işinin ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle söz konusu belgenin istenilmesinin rekabeti engelleyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.
4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;
Teknik şartnamenin “Personel Çalışma Esasları” başlıklı 8 inci maddesinde; “İdarenin uygun bulmadığı elemanlar derhal değiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İdare ve Kontrol Teşkilatının itiraz hakkı” başlıklı 11 inci maddesinde;
“İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.
Kontrol teşkilatı, uygun olmayan ekipman ve araçların işyerinden uzaklaştırılmasını talep hakkına sahiptir. Yüklenici, söz konusu ekipman ve araçları idare veya kontrol teşkilatınca kabul edilebilir olanlarla değiştirecektir. “ hükmü yer almaktadır.
İdarece sözleşme imzalandıktan sonra işin yürütülmesi aşamasında çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahip bulunduğundan söz konusu düzenlemede mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.
5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;
İdari şartnamenin 26.5. maddesinde; “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2,5” düzenlemesi ile,

Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Yüklenici İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ilişkin mevzuat gereği işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini alacak ve tehlikeli şartlar altında çalışmasına izin vermeyecektir. İşçinin tüm hakları ile ilgili mali ve hukuki sorumluluklar yükleniciye ait olup bu konuda idare sorumlu olmayacaktır. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı teknik bakım onarım hizmetlerinde yaklaşık maliyet % 3,5 olarak alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.
Kamu ihale Genel Tebliğinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları hakkında; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” hükmü,
506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;
3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,
4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükümleri yer almaktadır.
İdarece 23.05.2007 tarihinde SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğü’ne yazılan yazıya 24.05.2007 tarihli cevabi yazıda, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının temizlik hizmeti işi için % 2, veri hazırlama ve kontrol işletmeciliği işi için % 1,5, teknik bakım onarım ve bilgisayar hizmetleri işi için % 2,5 olduğunun bildirildiği, 03.09.2007 tarihli yazı ile tekrar SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğünden ihale konusu işler bildirilerek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası en yüksek prim oranının sorulduğu, SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğünün 04.09.2007 tarihli yazısı ile söz konusu oranın % 2,5 olarak bildirildiği, idarece yaklaşık maliyet hesaplamasında işçilik hesaplama modülüne 2,5 oranının alındığı, idarece teknik şartnamedeki düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, ihale dokümanın bir bütün olduğu ve düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 
6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;
İdari şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi ile,
Teknik şartnamenin “Bakım Onarım Esasları” başlıklı 14.5. maddesinde; “Bu gruptaki hizmetlerden (A,B,C,D) en fazla 2 tanesi alt yüklenicilere yaptırılabilir.
A)Hidrofor ve Sulu Sistem Yangın Söndürme Cihaz ve Ekipmanlarında Yapılacak İşler
B)Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemlerinde Yapılacak İşler
C)Jeneratör-Trafo, UPS, Kompanzasyon Sistemi, Elektrik Tesisatı ve Bunlara Bağlı Panolarında Yapılacak İşler
D)Asansör Bakımında Yapılacak İşler” düzenlemesi yer almaktadır.
İdarece, idari şartnamede, ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz şeklinde düzenleme yapılmasına rağmen teknik şartnamenin 14.5 maddesinde dört grupta sayılan işlerin en fazla 2 tanesinin alt yüklenicilere yaptırılabileceği şeklindeki düzenleme yapılarak isteklilerin tereddüde düşürüldüğü, ihale dokümanın bir bütün olduğu ve düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.
B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
İdarenin ihale dokümanı kapsamında hazırladığı standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetveli;
A1 B2
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktar
Gün Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
1 Temizlik hizmeti
kişi 363
2 Veri hazırlama kontrol işletmenliği ve daktilografi hizmeti

kişi
 
 
 
 
 
 
 
 
İşçi başına günlük ücret “ 222
3 Teknik, bilgisayar bakım onarım hizmeti kişi 48
4 Hasta yönlendirme ve refakat hizmetleri kişi 41
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
şeklinde düzenlenmiştir. Oysa idare yaklaşık maliyet hesabında farklı ücret grupları ve tatil günleri üzerinden ayrı ayrı hesaplama yapmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı maddenin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt maddesinin 7 nci bendinde;
“İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.
Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.
İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” hükmü ile,
Kamu İhale genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinin 2 nci bendinde,
“Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.
Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde; “İşin süresi işe başlama 01.11.2007-işin bitişi 31.12.2007, 26 ay, 792 takvim günüdür.” düzenlemesi yapılmıştır.
İdari şartnamenin 26.3.5. maddesinde 9 aşçının aylık ücreti brüt asgari ücretin % 25 fazlası ücret ödeneceği, diğer işçilerin asgari ücretle çalıştırılacağı öngörülürken, 26.3.4. maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde de personel çalıştırılması öngörülmüştür.

İdari şartnamenin 26.3. maddesinde;
“ …2007, 2008 ve 2009 yılları resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olmak üzere toplam 31,5 gün resmi tatil günü olup, bu tatil günlerinde hastanede hizmet devam edeceği için toplam 107,
90 kişi temizlik hizmeti için
6 kişi teknik, bilgisayar bakım onarım hizmeti için
7 kişi hasta yönlendirme hizmeti için
4 kişi vhki hizmeti için çalıştırılacaktır. Bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret brüt asgari ücret olup teklif fiyata dahil edilecektir.

2-a)Müdür:Brüt asgari ücretin 3 katı % 200 fazlası
b)Müdür Yardımcısı:Brüt asgari ücretin 2,5 katı-% 150 fazlası

3-Teknik personel
a)Ev ekonomisi okulu lisans diplomalı personel: Brüt asgari ücretin 2 katı % 100 fazlası
b)Elektrik Mühendisi: Brüt asgari ücretin 2,5 katı-% 150 fazlası
c)Elektronik Mühendisi: Brüt asgari ücretin 2,5 katı-% 150 fazlası

4-Hizmet Gören Personel
a)Temizlik hizmeti için: Temizlik hizmet personeli asgari ücret
b)Hasta yönlendirme ve refakat hizmetleri personeli: asgari ücret
c)Veri hazırlama kontrol işletmenliği ve daktilografi hizmeti
1-Veri hazırlama kontrol işletmeni: Brüt asgari ücretin 1,2 katı-% 20 fazlası
2-Daktilograf: Brüt asgari ücretin 1,2 katı-% 20 fazlası
d)Teknik, Bilgisayar Bakım Onarım Hizmeti: Brüt asgari ücretin 1,5 katı-% 50 fazlasını maaş olarak ödeyecek olup bu giderler de teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.
İdare, ihale dokümanı kapsamında hazırladığı standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, işçiler için farklı ücret ödeneceği ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde İş Kanunu uyarınca farklı ücret ödeneceğini dikkate almaksızın, birinci bölümde Temizlik hizmeti için 363 kişi, ikinci bölümde veri hazırlama kontrol işletmenliği ve daktilografi hizmeti için 222 kişi, üçüncü bölümde teknik, bilgisayar bakım onarım hizmeti için 48 kişi, dördüncü bölümde hasta yönlendirme ve refakat hizmetleri için 41 kişinin teklif edilen birim fiyatla ile çarpımı sonucu bulunan dört kalemin toplanması sonucu teklifin belirlendiği, işçilerin hepsinin ücreti aynı olmadığından işçi başına günlük ücretin herkes için aynı olmasının mümkün olamayacağı anlaşıldığından birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı, veri hazırlama kontrol işletmenliği ve daktilografi hizmeti ve teknik, bilgisayar bakım onarım hizmetinde çalışacaklara asgari ücretten fazla ücret belirlenmesine rağmen bayram çalışması için asgari ücret verileceğine ilişkin düzenlemenin de mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle;
4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,
Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 24 isteklinin doküman aldığı, 3 isteklinin teklif verdiği, geçerli bir teklifin bulunduğu ihalede, gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul