• Karar No: 2007/UH.Z-4049
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :12
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4049
Şikayetçi:
 Tahacan Mühendislik Medikal Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti., 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sok. Zitaş C1 Blok Kozyatağı Kadıköy/İSTANBUL (Ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Darülaceze Cad. NO:25 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL (Avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 32038
Başvuruya konu ihale:
 2007/104106 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008-2009 Mali Yılı 27 Aylık 25 Kişi İşe Teknik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 08.20.32.0188/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008-2009 Mali Yılı 27 Aylık 25 Kişi İşe Teknik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Tahacan Mühendislik Medikal Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.11.2007 tarih ve 32038 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 853.875,00 YTL bedelle Özgüneş Kazan Mak. ve San. Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, anılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi gerektiği, yürürlükteki İş Kanununda 365 gün çalışan personel kıdem tazminatını hak eder dendiği, ihaledeki 25 personelin 27 aylık kıdem tazminatının 49.359,00 YTL tuttuğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-G maddesinin (b) bendi kıdem tazminatı hesabını %3 sözleşme gideri içerisinde gösterdiği ve bu hizmetleri sınırladığı, %3’lük bedele dahil olan hizmetler arasında teknik hizmet ve bakım onarım işinin mevcut olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı; “2007-2008-2009 Mali Yılı 27 Aylık 25 Kişi ile Teknik Hizmet Alımı” fiziki miktarı ve türü : “25 Kişi, Hizmet Alımı”

           

Çalıştırılacak Personel

Sayı

Seramik Fayans Ustası

2 Kişi

Boya Badana Ustası

4 Kişi

Sıhhi Tesisat Ustası

5 Kişi

Marangoz

2 Kişi

Kaynak Ustası

1 Kişi

Biyomedikal Teknisyeni

1 Kişi

Elektrik Teknisyeni

5 Kişi

Kalorifer Teknisyeni

5 Kişi

 

49.2 nci maddesinde işin süresi; “işe başlanmasından itibaren 27(yirmiyedi) aydır. (01.10.2007-31.12.2009)’dır.”

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “A
1 ) İstekli teklif bedelini 27(yirmiyedi) ay üzerinden verecektir. Ayrıca, 27 aylık giyim bedeli istekli tarafından ayni olarak teknik şartnamede özellikleri ve sayılan (1 yıl için 2 (iki) adet iş önlüğü, 1 (bir) çift ayakkabı ve 1 (bir) adet yağmurluk olmak üzere 2 yıl için toplam 4 ( dört ) adet iş önlüğü, 2 (iki) çift ayakkabı ve 2 (iki) adet yağmurluk temin edilecektir.) belirtilen şekilde karşılanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir. Firma; personelinin (25 kişi) yol ücret bedeli olarak çalışılan gün sayısı kadar (26 Gün); 1( bir) gidiş- 1 ( bir ) geliş olarak İETT otobüs bileti ücreti ödeyecektir. Bu ödemede İETT otobüs bilet ücreti esas alınacaktır (26 gün üzerinden günlük brüt 3,06 YTL). Yol gideri istekli tarafından nakdi olarak karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir. Çalışan personelin yemek ihtiyacı idare tarafından karşılanacağından teklif fiyata dahil edilmeyecektir.

 

2) Bu hizmet işinde çalıştırılacak personelin aylık ücretleri  işin mahiyeti sebebiyle asgari ücretin %50 fazlası olup teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

 

B) İhale konusu işte çalışacak personele ait iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak alınacaktır.

 

C) Isı santrali ve elektrik branşlarında resmi tatil günlerinde (36 gün) hizmetin aksamadan yürütülmesi için, her birim için 3 kişi vardiyalı olmak üzere her resmi tatil günü için toplam 6 kişi çalıştırılacak olup, firma tarafından bu çalışanlara 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret verilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir.

 

26.4.    Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede anılan düzenlemelere göre yol, tatil ücreti, resmi dini bayram tatil ücreti dahil, giyim hariç asgari işçilik maliyetinin toplam 816.364,50 YTL olduğu, ihale üzerine bırakılan firmanın teklifinin 853.875,00 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetini karşıladığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi, aşırı düşük teklif sınırının hesaplanmasında kıdem tazminatının da maliyet unsuru olarak değerlendirmeye alınması gerektiğini belirtmiştir. Ancak; Kıdem tazminatına ilişkin hak ve yükümlülükler de İş Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup hizmet akdinin, kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebeplerle sona ermesi durumunda tazminat ödemesinin söz konusu olabileceği, ancak ihale öncesinde yüklenici tarafından istihdam edilecek personelden kaç kişinin kıdem tazminatı hak ederek işten ayrılacağına ilişkin tespitin yapılamayacağı açıktır.

 

Kıdem tazminatı tutarının ihalenin yaklaşık maliyetine dahil edilmesi ve teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde gösterilmesi ve böylece aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması mümkün gözükmemektedir. İşçilere ödenmesi ihtimale dayalı olan ve idarenin sorumluğunu da devam ettiren bir maliyet kaleminin, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine dahil edilmemesi uygun olacaktır.

 

Bu sebeplerle işçilere ödenmesi ihtimale dayalı olan ve idarenin sorumluğunu da devam ettiren bir maliyet kaleminin, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine dahil edilmemesi uygun olacağından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul