• Karar No: 2007/UH.Z-405
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4050 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :66
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-405
Şikayetçi:
 Ercan Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. Çevre Yolu Matim İş Merkezi A Blok K 6 No: 27-29 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği Ankara Asfaltı 6. Km. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 34
Başvuruya konu ihale:
 2006/161367 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2007 tarih ve 08.00.17.0119/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ercan Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2007 tarih ve 34 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif fiyatlarının asgari maliyetin altında kaldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalede,  idari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin 36 kişi ile Özel Güvenlik hizmet alımı olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, 49.2 maddesinde işin süresinin 01.01.2007 - 31.12.2008 tarihleri arasında olduğu  belirtilmiştir.

 

          İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklife dahildir. İhale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak KDV Hariç ulaşım, sigorta, resim, harç, %3 sözleşme gideri, %0,005 KİK payı ve sözleşme noter masrafları teklife dahildir.”

 

 Anılan şartnamenin 26.3. maddesi;

 

“Teklif edilen fiyata işçi başına yol ve giyim bedelleri dahil olacaktır.

          a) Yol Ücreti ; Nakdi olarak kişi başı gidiş - dönüş (Tek bilet :0.75 YTL)  = 1.50 YTL (Ayda 26 gün olarak hesaplanacak)

          b) Giyim   Bedeli   :   Kişi   başı  verilecek  giysi   listesi   aşağıya   çıkarılmış   olup   giyim   bedeli   ayni   olarak hesaplanacaktır.

 

           VERİLECEK GİYSİ

 Gömlek (bir yazlık-bir kışlık) 2 adet

 Pantolon (bir yazlık-bir kışlık) 2 adet

 Kravat l adet

 Mont l adet

 Ayakkabı l çift

Kışlık bot l çift

Kazak l adet

Kep ve bere (birer adet) 2 adet

Pardösü veya Gocuk l adet

       c)Özel Güvenlik mali sorumluluk sigortası teklife dahil edilecektir.              

      d)Asgari işçilik  maliyeti; 2006 yılı sigorta primleri baz alınarak hesaplanacaktır.          

      e)Sigorta risk prim oranı % 1.5 olarak hesaplanacaktır.

 

       Teklife dahil edilmesi öngörülen tüm giderler 24 (yirmi dört) aylık olarak hesaplanacaktır. İşçilerin yemek ihtiyaçları hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.”

 

         Anılan şartnamenin 26.5. maddesi; “İstekliler tekliflerini hazırlarken KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden nakdi olarak ödeneceği ve işçi bordrosunda gösterileceği, işçilik hesaplama yöntemi üzerinden hesaplayacaklardır. (Giyim bedeli ayni olarak hesaplanacaktır)”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Daha sonra 23.11.2006 tarihinde idarece düzenlenen zeyilname ile İdari Şartnamenin 26.1.maddesi “Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklife dahildir. İhale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak KDV Hariç ulaşım, sigorta, resim, harç, %0,005 KİK payı ve sözleşme noter masrafları (%3 sözleşme gideri) teklife dâhildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan zeyilname ile İdari Şartnamenin 26.3.maddesine (f) bendi; "2007 ve 2008 takvim yılları içerisinde resmi, dini bayram ve yılbaşı tatilleri 22 gün olarak tespit edilmiş bu tatil günlerinde Hastanemizde 26 Özel Güvenlik Görevlisi çalışacak olup 4857 sayılı iş Kanununun 47.maddesine göre ücretleri hesaplanacaktır." eklenmiştir.

 

İhale ilan tarih itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          “(Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /6 md.)[1] Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.”   düzenlemesine yer verilmiştir.

     

          4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/G maddesi; “...İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır...” hükümleri uyarınca bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına ücret ödenmesi gerekmektedir.

 

           Her ne kadar 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde işin süresi olan 01.01.2007 - 31.12.2008 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 29 güne karşılık geldiği anlaşılmakla birlikte, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemede ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 22 gün olarak belirlendiği, ayrıca isteklilerin tekliflerini 22 gün üzerinden verdiği görülmüş olup, tarafımızca ulusal bayram ve genel tatil günleri için yapılan hesaplamada 26 işçi ile 22 gün esas alınmıştır.

 

          Bu açıklamalar doğrultusunda işin süresinin 24 ay ve çalışacak işçi sayısının 36 olduğu dikkate alındığında, işçilerin aylık ücreti, yol ve %3 sözleşme gideri dahil (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) asgari işçilik maliyetinin 616.314,10-YTL,  idari şartnamede 22 gün olarak belirtilen resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerinde 26 işçi ile işin yürütüleceği dikkate alındığında bu giderin 12.672,83-YTL, bu durumda toplam asgari maliyetin (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) 628.986,93-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihaleye 15 isteklinin teklif verdiği, on dört istekliden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, SNF Özel Güvenlik ve Final Özel Güvenlik açıklamalarının uygun görülmediği, Titiz Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin ve HMS Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin açıklamalarının yeterli bulunarak ihalenin Titiz Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,  HMS Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması incelendiğinde,  anılan isteklinin;

Asgari işçilik maliyeti……………………………………. …...557.426,88-YTL

Yol Bedeli ……………………………………………………........33.696,00-YTL

Resmi tatiller………………………………………………………12.303,72-YTL

Kıyafet………………………………………………………………….630,00-YTL

Amortisman Bedeli………………………………………………………1,70-YTL

Sözleşme Gideri…………………………………………………...18.121,70-YTL

Mali Sorumluluk Sigortası…………………………………………1.134,00-YTL

Toplam …………………………………………………………….623.314,00-YTL

Teklif fiyatı verdiği, giyim ile özel güvenlik mali sigortasına ilişkin maliyet kalemlerini belgelendirildiği görülmüştür. Ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükmü uyarınca nakdi olarak ödenecek brüt yol bedeli üzerinden işveren sigorta priminin ve işveren payının ayrıca hesaplanarak teklif fiyatına dahil edilmesi gerekirken, söz konusu giderin teklif fiyatına dahil edilmediği, bu nedenle anılan isteklinin teklif fiyatının asgari maliyetin altında kaldığı anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamalarının uygun görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin iddiası uygun görülmüştür.

 

Diğer yandan, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması incelendiğinde;

Asgari işçilik maliyeti (yol ve %3 sözleşme gideri dahil)  ……………. …..616.314,10-YTL

Resmi tatiller (%3 sözleşme gideri dahil) …………………………………        12.672,92-YTL

Kıyafet (%3 sözleşme gideri dahil)    ………………………………………………. 706,37-YTL

Amortisman Bedeli ve Firma Karı……………………………………………………...5,61-YTL

Mali Sorumluluk Sigortası Bedeli        …………………………………………..    104,00-YTL

Toplam ……………………………………………………………………………  629.803,00-YTL

 

Teklif fiyatı verdiği, yazı ekine KİK asgari maliyet modülü hesaplaması, giyim giderine ilişkin teklif yazısı ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin fiyat teklif belgesi eklenildiği, Mali Sorumluluk Sigorta Bedeli ile ilgili yaptığı açıklamada; “firmalarının toplam 150 güvenlik personelinin mali sorumluk sigortalarının anlaşmalı oldukları Doğsel Sig. Aracılık Hiz. Ltd. Şti. tarafından yürütülmekte olduğu, mevcut sigorta poliçesinin 100-200 personel için tanzim edilmiş olduğu, toplam bedelin firmaları tarafından ödendiği, poliçede halihazırda 159 özel güvenlik personeli dahil olup 41 personel için poliçe boşluğunun mevcut bulunduğu, bu kapsamda dönem içerisinde poliçeye dahil edilecek personel için sigortaya sadece zeyilname bedeli olarak 104-YTL ödeneceği ve bu bedelin teklif fiyata dahil edildiği, konunun sigorta firmasından teyit edilebileceğinin belirtildiği” görülmüştür. 

 

Anılan isteklinin teklif fiyatının (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) asgari maliyetin 628.986,93-YTL üzerinde olduğu, personelin kıyafeti için giyim gideri öngörüldüğü ve giyim giderinin belgelendirildiği, ancak Mali Sorumluluk Sigortası Bedeli ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamada yer verildiği üzere ihale konusu işte çalıştırılacak 36 personelin özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının daha önce başka bir özel güvenlik işi için yaptırılan poliçeye dahil edilmesi ve sigortaya sadece zeyilname bedeli olarak 104-YTL ödeneceği anlaşılmaktadır. Bu aşamada mevcut poliçedeki teminat tutarı, poliçenin süresi gibi koşulların, ihale konusu işin süresi ve koşulları ile karşılaştırılması, konunun ilgili sigorta firması ve Bölge Müdürlüğünden teyit edilerek değerlendirilmesi suretiyle, anılan isteklinin aşırı düşük  teklif açıklamasının yeniden irdelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilan tarih itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinin 11 nci fıkrasında;

 

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan ve ihale komisyonunca açıklamaları yeterli görülen isteklilerden; Hakcan Özel Güvenlik, SET Özel Güvenlik ve Kızıl Özel Güvenlik - Belpa Öz Güvenlik Ortak girişiminin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu belgeler arasında sigorta acentelerinden alınan proforma fatura veya teklif yazıları bulunmasına rağmen, sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınması gereken teyit yazılarının eklenmediği anlaşılmış olup, bu hususun yukarıda yer alan mevzuat hükmüne aykırı olduğu, dolayısıyla anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 


 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul