İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4050
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :14
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4050
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi Nu 380 K.7 Alsancak /İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği, Uğur Mumcu Mah. 1249 Sokak Nu 11 35660 Menemen/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 32405
Başvuruya konu ihale:
 2007/124023 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları 24 Aylık İhtiyacı İşçilik ve Malzeme Dahil H.B.Y.S. Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 08.20.52.0177/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliğince 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları 24 Aylık İhtiyacı İşçilik ve Malzeme Dahil H.B.Y.S. Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 02.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32405 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare 17.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; ihaleye katılan iki istekliden Akgün Bilgisayar Prog. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin birim fiyat teklif mektubu olması gerekirken götürü bedel teklif mektubu verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Birim Bilgi  Teknolojileri  Tic. A.Ş.’nin teklifinin ise yaklaşık maliyet bedelinin üzerinde olduğu ve kurum menfaatleri gerekçeleriyle iptal edildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare yaklaşık maliyeti hesaplarken; bir önceki yılın yaklaşık maliyeti, Ankara Ticaret Odasından 28.08.2007 tarihinde aldığı fiyat bildirimi, Akgün Bilgisayar Prog. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’den 16.08.2007 tarihinde aldığı fiyat bildirimi, Çözüm Bilgisayar Ltd. Şti.’den aldığı 20.08.2007 tarihinde aldığı fiyat bildirimi ve Barış Kırtasiyeden 12.09.2007 tarihinde aldığı fiyat bildirimini temel almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı Birimci Bölüm XIII.C. maddesinde İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale işlem dosyasında idarenin ihale kararını verirken yaklaşık maliyeti sorguladığına dair herhangi bir belge bulunmamakla birlikte, yaklaşık maliyet ile şikayetçi firmanın teklif bileşenlerini oluşturan temel hususların aynı olması, yaklaşık maliyet oluştururken kullanılan fiyat bildirimlerinin ihale tarihine yakın tarihe ait olması ve ihalede tek geçerli teklifin kaldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesi gereğince idarenin ihaleyi iptal kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul