İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4051
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :15
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4051
Şikayetçi:
 Entokim Çevre Sağlığı Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., İstoç 44. Ada Nu:13-15 Mahmutbey Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35868
Başvuruya konu ihale:
 2007/148180 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı İçerisinde 12 Ay Süreli Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.22.58.0168/2007-97 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı İçerisinde 12 Ay Süreli Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Entokim Çevre Sağlığı Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarih ve 35868 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında ihalenin adı, niteliği , türü ve miktarının belirtilmediği,

 

            2) İdari Şartnamenin 2.maddesinin (c) bendinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün belirtilmesi gerekirken sadece adının belirtildiği,

 

            3) İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde makine ve diğer ekipmana ilişkin istenen yeterlik belgeleri yerine işin yapımında kullanılacak araç ve ekipmanlarla idare tarafından verilecek araçların listesinin verildiği,

 

            4) İlan ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen iş deneyim belgesinin verilmesinin hüküm altına alınmış olmasına rağmen, idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde de; isteklinin kamu kurum ve kuruluşlarının ilaçlama işini yapmış olmasının belgelendirilmesinin hüküm altına alınmasının çelişkili ve sınırlayıcı durum yarattığı,

 

            5) İdari Şartnamenin 48 inci maddesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            6) İdari Şartname ve/veya sözleşmede yer alması gerekli birçok hususun teknik şartnamede belirtildiği,

 

            7) İhale giderleri ve işin yapımının ana unsurlarından eleman sayısının ilan ve idari şartnamede belirtilmeyip teknik şartnamede belirtildiği,

 

            8) Teknik şartnamenin 9.6 ncı maddesinin idari şartname ve sözleşmede yer almadığı,

 

            9) Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen maliyet kalemine idari şartname ve sözleşme tasarısında yer verilmediği,

 

            10) Teknik şartnamenin 15/c maddesinde öngörülen giderlere idari şartname ve sözleşme tasarısında yer verilmediği,

 

            11) Cezalara teknik şartnamede yer verildiği ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında yer verilmediği,

 

            iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş olması, nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul