• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-406
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-406 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4061 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :67
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-406
Şikayetçi:
 Sezen Yavuz LPG Elekt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Nusrat Haluk Öztrak, Atatürk Bulvarı No: 71/33 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 53. Sok. No: 143 Basınsitesi Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 191
Başvuruya konu ihale:
 2006/135502 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Hasta ve Ziyaretçilerini Yönlendirme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2007 tarih ve 08.00.10.0157/2007-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 02.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Hasta ve Ziyaretçilerini Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sezen Yavuz LPG Elekt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Nusrat Haluk Öztrak’ ın 04.01.2007 tarih ve 191 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 02.11.2006 tarihinde yapılan “2007 Yılı Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesinde vermiş oldukları 1.771.978,92 YTL teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi oldukları, ihale üzerinde bırakılan Aldemirler Ltd. Şti.’ nin 1.763.982,12 YTL tutarındaki teklifinin şartnamelerde tanımlanan tüm giderleri karşılamadığı ve aşırı düşük olduğu,

 

            İşçilik modülüne göre “giyim” bedeli hariç asgari işçilik maliyetinin 1.759.983,72 YTL olduğu, bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedeli için (1.763.982,12 - 1.759.983,72) = 3.998,40 YTL tutar öngördüğü, bu tutar ile İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen 196 personel için yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet formayı temin etmenin hayatın olağan akışına uygun olmadığı,  

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesi ekinde üzerinde baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin yer almadığı, tespit edilmiş ve tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiği şikayetçiye 16.01.2007 tarihinde tebliğ edilmiş olup, söz konusu eksikliklerden “baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin” süresi içerisinde tamamlanmasına karşın, “şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihine ilişkin olarak kesinleşen ihale kararının bildirim tarihine” yönelik eksikliğin giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul