• Karar No: 2007/UH.Z-4061
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :34
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4061
Şikayetçi:
 V.İ.P Hanımeli Gıda Hazır Yemek Turz. İnş. Org. Serv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sitesi, B-Blok No:260 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Konuralp/DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34757
Başvuruya konu ihale:
 2007/147462 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Kahvaltı, Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.21.71.G017/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Kahvaltı, Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak V.İ.P Hanımeli Gıda Hazır Yemek Turz. İnş. Org. Serv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.11.2007 tarih ve 34757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, ihalenin Genç Grup Tic. Ltd. Şti. firması üzerinde bırakıldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın ihale dosyasında sunduğu iş deneyim belgelerine ait sunulması gereken eklerin bu ihalede sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak; “Resmi ve özel kuruluşlara hazır kahvaltı-tabldot yemek yapım ve dağıtım hizmeti” şeklinde  belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler…

...Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

           

İhale üzerinde bırakılan Genç Grup Sos. Hizm. Tem. Gıda Bilg. İşl. Tur. Nak. İnş. Müh. Oto. Bes. Yem. İlaç San. Tic. Ltd. Şti. ile Turunç Tabldot Tem. Yemek Gıda Tur. İnş. Danış. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin iki adet iş deneyim belgesi sunduğu görülmüştür. Ortak girişimin pilot ortağı Genç Grup Sos. Hizm. Tem. Gıda Bilg. İşl. Tur. Nak. İnş. Müh. Oto. Bes. Yem. İlaç San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu 14.06.2007 tarih ve 310/2329 sayılı Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığı iş deneyim belgesinin; belge tutarının 189.851,65-YTL, sözleşme tarihinin 18.09.2006 olduğu, yüklenicinin Genç Grup Ltd. Şti.-%99 ve Gençay Ltd. Şti.- %1 olduğu, belge konusunun toplam 663 öğrenciye malzemeli öğlen yemeği pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri işi olduğu görülmüştür. Ortak girişimin diğer ortağı Turunç Tabldot Tem. Yemek Gıda Tur. İnş. Danış. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin ise; 16.11.2005 tarih ve bila sayılı Çağ Sağlık Grubu tarafından verildiği, belge tutarının 106.235,50-YTL, sözleşme tarihinin 15.09.2005, yüklenicinin Turunç Tabldot Tem. Yemek Gıda Taah. Dan. Ltd. Şti. olduğu, belge konusunun yatan hastalara ve çalışanlara malzemeli yemek yapımı, dağıtımı ve sonrası hizmetleri işi olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağı Genç Grup Sos. Hizm. Tem. Gıda Bilg. İşl. Tur. Nak. İnş. Müh. Oto. Bes. Yem. İlaç San. Tic. Ltd. Şti.’nin, Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığı 14.06.2007 tarih ve 310/2329 sayılı iş deneyim belgesini sunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin diğer ortağı Turunç Tabldot Tem. Yemek Gıda Taah. Dan. Ltd. Şti.’nin özel sektör kuruluşu olan Çağ Sağlık Grubu ile arasında yapılan yemek yapımı, dağıtımı ve sonrası hizmetleri işine ilişkin 15.09.2005 tarihli sözleşmeyi ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgelerden fatura suretleri ile o döneme ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler ile sosyal sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgelerini sunduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan firmanın ihale dosyasında sunduğu iş deneyim belgelerinin sunulması gereken eklerinin sunulmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul