İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4063
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :39
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4063
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No: 69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü,Fevzipaşa Cad. Saraçhane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32474
Başvuruya konu ihale:
 2007/139546 İhale Kayıt Numaralı “115 Kişilik (Silahsız) Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 08.20.58.G015/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “115 Kişilik (Silahsız) Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.,’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32474 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

2) Raporun B)-1 bölümünde yer alan tespitlere ilişkin olarak, değerlendirilmek üzere konunun İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Giyime ilişkin miktar belirlenmiş olmakla birlikte, özellikleri belirtilmediğinden idari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teklif mektubu eki cetvelde giyim giderinin ve telsiz kullanım bedelinin hangi kalemde gider olarak belirtileceğinin anlaşılamadığı, idare tarafından hazırlanan teklif mektubu eki cetvelin belirsizliklere neden olabileceği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesi ile teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, ihale konusu işin, “20 Aylık Süre ile 115 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” olduğu, işin  İstanbul İl Müftülüğüne bağlı 6 ilçede 23 adet Camide yürütüleceği, ayrıca bu işin, 01/10/2007 tarihinden 31/05/2009 tarihine kadar 20 (Yirmi) ay süreyle gerçekleştirileceği hususlarına yer verilmiş ve işe ait teknik şartnamede de aynı düzenlemelere yer verilmiştir.

 

            İşe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesi uyarınca 26 gün üzerinden günlük 7,00 YTL yemek, 4,00 YTL yol, asgari ücretin % 90 fazlası personele ödeme, toplamda 2990 gün resmi ve dini bayramlarda çalışma, % 1,5’luk iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı ile sözleşme ve genel giderler ile amortisman giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarı, 4.145.622,07 YTL’dir.

 

            İşe ait teknik şartnamenin 26.3.5 maddesinde, kişi başı senede 2 yazlık ve 2 kışlık olmak üzere ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen giderlerin ayni olarak karşılanacağı hususuna, teklif fiyata dahil masraflar arasında yer verilmiştir.

 

            İşe ait teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde ise, kıyafete ilişkin olarak 2’şer adet kışlık pantolon, kışlık gömlek, kravat, yazlık gömlek, yazlık pantolon, yazlık ayakkabı ve 1’er adet kışlık ayakkabı, mont, kaban, kazak,  yağmurluk, kep, kemer ve yazlık ayakkabı öngörülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, giyeceğe ilişkin maliyet kalemi ayni olarak öngörülecek olup, ayrıca adet olarak teknik şartnamede belirtilmiş giyeceğe ilişkin olarak isteklilerin özel güvenlik hizmeti mevzuatı çerçevesinde bu maliyet kalemlerini hesaplayarak ihaleye teklif vermelerini engelleyici bir durum teşkil etmediği anlaşıldığından, şikayetçinin iddiasının yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait birim fiyat teklif cetvelinde idarece maliyet kalemlerinin,

 

            1. İşçilik hizmeti (Yemek+Yol gideri dahil)

              2. Resmi dini bayram, yılbaşı günleri mesai ücreti

              3. Araç hizmet bedeli (Yakıt ve giderler şirkete ait)

              4. Mali sorumluluk sigortası hizmet bedeli” olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

             Diğer taraftan, idarece giyecek teklif fiyata dahil masraflar arasında gösterilmiş ve makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler kapsamında 23 adet telsizin işin başından sonuna kadar bünyesinde bulundurulacağı belirtilmiş olup, işe ait teknik şartnamenin 6.2.b maddesinde özellikleri belirtilen 23 adet telsizin (idarece düzenlenen zeyilnameyle, 33 iken, 23 olarak öngörülmüştür) bulundurulacağı hususuna yer verilmiştir.

 

              Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırılmasına dayanan  hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak, “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

             Diğer taraftan, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendinde, hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

             Bu itibarla, telsize ilişkin giderin genel gider ve amortisman giderleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, giyeceğe ilişkin giderin de isteklilerce birim fiyat teklif cetvelindeki maliyet kalemlerine yansıtılarak tekliflerini sunmalarının mümkün olduğu dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

        

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale konusu özel güvenlik işi, İstanbul İl Müftülüğüne bağlı 6 ilçede 23 adet Camide yürütülecek olup, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin (o) bendinde belirtilen “Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.”,  5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (a) bendindeki “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” yine 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen “kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir” hükümlerinin hazırlanan şartnameye yasal dayanak oluşturduğu belirtilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümlerinde kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak amacıyla bakım ve onarımını yapmak hususu Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasında sayılmış olup, aynı mevzuat hükümlerinde, bu yerlerin özel güvenlik hizmeti temini suretiyle korunmasını sağlamak, Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasında sayılmadığı değerlendirilmektedir.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması hususu, idarelerin sağlamakla sorumlu oldukları Kanunun temel ilkeleri arasında sayılmıştır.

 

Bu itibarla, idarenin özel güvenlik temin etmek suretiyle İstanbul İl Müftülüğüne bağlı 6 ilçede 23 adet Caminin güvenliğini sağlaması hususunda görev ve yetkisi bulunmamakta olup, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmesi gerektiği görüşüyle, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” yönündeki karara katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul