İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4066
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :43
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4066
Şikayetçi:
 Kitapsan Kitap Kırtasiye Kaset Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili: Av. Necdet Yıldırım, İstiklal Cad. 5246. Sokak Bulvar İşhanı No: 2/14 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 1 33000 Yenişehir / MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 /
Başvuruya konu ihale:
 2005/119167 İhale Kayıt Numaralı “Kitap Nakliyesi ve Poşetlenerek Öğrenci ve Öğretmenlerin Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.01.00.G014/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18.08.2005 tarihinde yapılan Kitap Nakliyesi ve Poşetlenerek Öğrenci ve Öğretmenlerin Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi” ihalesine ilişkin olarak, Kitapsan Kitap Kırtasiye Kaset Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili Av. Necdet Yıldırım tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 29.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-342 sayılı kararıyla; “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,” karar verildiği, anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 15 inci İdare Mahkemesi tarafından 04.10.2007 gün ve E:2007/1003, K:2007/1185 sayılı kararı ile, ”dava konusu işlemin iptaline” karar verildiği, bu karar üzerine Kurul’un 12.11.2007 tarih ve 2007/ MK.127 sayılı kararı ile Kamu İhale Kurulunun 29.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-342 sayılı Kurul Kararının iptaline ve esasın incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin 10.01.2007 kayıt tarihli dilekçesinde özetle; idarece gerekli yasal sürelere ve objektif şartlara uyulmuş olsaydı müvekkil firmanın bu ihaleye katılabilme imkanından yoksun kalmamış olacağı iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 18.01.2007 kayıt tarihli dilekçesinde ise;18.08.2005 tarihinde yapılan ihaleye vekil eden firmanın yetersizlik nedeniyle alınmayacağının bildirildiği, 22.08.2005 tarihinde idareye şikayet başvurusu yaptıkları, idarenin 31.08.2005 tarihli cevap yazısı ile şikayetin işlemden kalktığını bildirdiği, idareye yapılan şikayet başvurusu ile aynı gün İdare Mahkemesine de başvurdukları, Mersin 1. İdare Mahkemesinin 22.09.2006  tarih ve 2006/3158 E, 2006/1690 K sayılı dava dilekçesinin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tevdiine ilişkin kararının davalı idareye 04.12.2006 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen idarece işlem yapılmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından Mersin 1. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı dava üzerine anılan Mahkemenin 22.09.2006 gün ve 2006/3158 E, 2006/1690 K sayılı kararında davanın özeti kısmında ise, “müvekkil şirketin ihalenin ilan süresinin yasaya aykırı biçimde öngörülen süreye uyulmadan açılmış olmasından dolayı rekabet etme şansını kaybettiği ve ihaleye iki gün içinde evraklarını yetiştiremediğinin bu nedenle iyi koşullara sahip olmayan kişi ve kurumların ihaleyi kazandığı, Ticaret ve Borçlar Kanununda haksız rekabet koşullarının oluştuğundan anılan ihalenin iptali konusunda müvekkil şirketin dava açma noktasında hukuki yararının mevcut olduğu ileri sürülerek iptali istenildiği” belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mersin 1. İdare Mahkemesinin 22.09.2006 gün ve 2006/3158 E, 2006/1690 K sayılı kararı ile başvuru sahibinin dilekçesinin 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesi uyarınca ihaleyi yapan idare olan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tevdiine karar verildiği görülmüştür.

 

Mersin Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün Valilik Makamına hitaben 22.08.2005 tarihli şikayet dilekçesini ilgi tutarak gönderdiği B054VLK4330600.2/1192 sayılı Valilik oluruna sunulan ve 31.08.2005 tarihinde Valilikçe olur verilen yazıda; 18.08.2005 tarihinde Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan kitap dağıtım ihalesi hakkında Valiliğe verilen 22.08.2005 tarihli 6 adet şikayet dilekçesindeki iddiaların Vali Yardımcısı İsmail GÜNDÜZ tarafından araştırıldığı, düzenlenen rapor üzerine yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygun olduğu, ihaleye katılan firmalardan herhangi birine karşı kayırma ya da aleyhte işlem yapılmadığı, kamu yararının göz önüne alındığı ve iddiaların sübuta ermediği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından 22.08.2005’te idareye başvuruda bulunulduğu ve 31.08.2005 tarihli yazıyla cevap verildiğinin iddia edildiği, yapılan incelemede, şikayetçi tarafından dilekçenin ihaleyi yapan idare yerine Mersin Valiliğine verilmiş olabileceği, zira idareden gelen ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin dilekçesine ve verilen cevap yazısına rastlanmadığından şikayetçi tarafından verildiği belirtilen dilekçe ve cevap yazılarının tarihlerinin Valilikçe yapılan araştırmada söz konusu olan dilekçe ve cevap yazıları ile aynı olduğu, daha sonra başvuru sahibi tarafından mahkemeye başvurulması üzerine Mersin 1. İdare Mahkemesi tarafından  idari merci tecavüzü nedeniyle idareye gönderildiği, idarece bu dilekçe üzerine başvuru sahibine cevap verilmediği tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; ihalenin Milli Eğitim Bakanlığının 2005/59 sayılı Genelgesinde yer alan “Dağıtımla ilgili hizmet alım ihalesinde; halihazırda ders kitabı ve poşet alım ihalelerinin sonuçlanmamış olması, ilan için yeterli süre bulunmaması ve işin ivediliği göz önüne alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu´nun 21/b maddesi gereğince Pazarlık Usulü esas alınacak ancak,yaklaşık maliyet limitine göre aynı Kanunun 21/f ve 22/d  maddelerinde  belirtilen  usuller de uygulanabilecektir.” düzenlemesi çerçevesinde 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi uyarınca ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale onay tarihinin 15.08.2005, ihale tarihinin 18.08.2005 olduğu, söz konusu ihaleye aralarında başvuru sahibi firmanın da bulunduğu 8 isteklinin yeterlik başvurusuna davet edildiği, anılan isteklilere davet yazının 16.08.2005 tarihinde elden tebliğ edildiği ve 2 gün süre verildiği, 18.08.2005 tarihinde yapılan ihalede 9 isteklinin doküman satın aldığı, 7 isteklinin yeterlik başvurusunda bulunduğu, bu firmalardan ATS Kitap Dergi unvanlı isteklinin başvuru zarfının ağzının açık olması ve imzasının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı, kalan 6 istekliden 4’ünün yeterli bulunmadığı, yeterli bulunan teklif sahipleriyle fiyat görüşmesi yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 18.01.2007 kayıt tarihli dilekçesinde ise; 18.08.2005 tarihinde yapılan ihaleye vekil eden firmanın yetersizlik nedeniyle alınmayacağının bildirildiğinin iddia edildiği, yapılan incelemede, başvuru sahibi firmanın yeterlik başvurusunda bulunmadığından yetersizlik nedeniyle değerlendirmeye alınmamasının söz konusu olamayacağı, bu konuda şikayet ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmış olup, şikayetçinin iddialarının kendi içinde çelişkili olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin 10.01.2007 kayıt tarihli dilekçesinde özetle; idarece gerekli yasal sürelere ve objektif şartlara uyulmuş olsaydı müvekkil firmanın bu ihaleye katılabilme imkanından yoksun kalmamış olacağı yönündeki iddiası değerlendirildiğinde;

 

Başvuru sahibinin 17.08.2005 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, kendisine diğer firmalarla birlikte davet yazısında iki gün süre tanındığı, 9 istekliden 7’sinin bu süre içerisinde teklifini hazırlayıp idareye sunduğu, idarenin Milli Eğitim Bakanlığının 2005/59 sayılı Genelgesi çerçevesinde işin aciliyetine binaen kısa süre verdiği ve bütün isteklilere eşit muamele ilkesini uygulayarak 2 gün süre verdiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin idarece verilen 2 günlük süre nedeniyle teklifini hazırlayamadığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer bir iddia olan ilan sürelerine uyulmadığı iddiası değerlendirildiğinde

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde ; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” halinde pazarlık usûlü uygulanabileceğinin belirtildiği,

 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasında; “(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.”

5 inci fıkrasında ise; “a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.”  hükümlerinin yer aldığı,

            Yapılan incelemede; dosyada ilan metni bulunmakla birlikte ilan yapıldığına dair herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. İhale onay belgesinde “ilanın şekli ve adedi” kısmında, ihale ilgili firmaların davet edilmesi suretiyle yapılacak” ifadesi yer aldığı ve ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapıldığı, bu bende göre yapılan ihalelerde yukarıda yer verilen Kanun hükümleri gereğince ilan yapılmasının zorunlu olmadığı dikkate alındığında, ihale ilanı ile ilgili herhangi bir mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul