İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4067
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :45
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4067
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd Şti., Sancak Mahallesi A.Haydar F.Oğlu Sokak Nu 16/1 Yıldız Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü, Çınartepe Mah. İpek Sok. Ttk Eğitim Üstü ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33758
Başvuruya konu ihale:
 2007/131006 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.21.24.0022/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd Şti’nin 24.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33758 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 365 takvim günü olduğunun belirtildiği, ancak işin başlangıç ve bitiş tarihleri olan 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 366 takvim gününün olduğu, bu 1 günlük farkın tekliflerin hazırlanmasında firmalarını tereddüde düşürdüğü,

 

            2) İdari şartnamenin 26.4 maddesinde, 2008 yılı resmi bayram ve tatil günlerinde çalışacak temizlik personeli için, 333,5 gün 27 personel denildiği; kalorifer yakma için 13,5 gün 24 personel denildiği; ancak bunun 13,5x27=365 gün ve 13,5x24=324 gün olması gerektiği,

 

            3) İdari şartnamenin 26.5 maddesinde, prim oranının % 2,5 olarak belirtildiği, ancak bunun temizlik işçilerine göre % 2 olarak belirlenmesinin doğru olacağı,

 

            4) Teknik şartnamenin 52.3 maddesinde, sözleşmenin bildirimsiz olarak feshinin öngörüldüğü, bunun 4735 sayılı Kanunun 4 ve 20 nci maddelerine aykırı olduğu,

 

            5) Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde, temizlik ürünlerinin formülatör sistemine sahip olması öngörülerek doğrudan Henkel Ecolabi markasının tarif edildiği,

 

            6) Teknik Şartnamenin 10.8 maddesindeki, “idare ilgilileri gerek iş esansında ve gerekse mesainin bitiminde yüklenici elemanları işyerini terk etmeden üslerini ve beraberindeki eşyaları arayabileceklerdir” şeklindeki düzenlemenin eşit davranma ilkesine aykırı olduğu, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, temizlik ve kalorifer yakma hizmet alım işi olup birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türü; “Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlı Yurt Müdürlüklerimizin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında toplam 115 personel kullanılarak temizlenip kaloriferlerinin yakılması işi” olarak belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde ise; “İşin süresi, 365 takvim günüdür.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İşin başlangıç ve bitiş tarihi olan 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 366 takvim günü bulunmaktadır. İşin başlangıç ve bitiş tarihi belirli olup, ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde tekliflerin “işçi sayısı x işçilik ücreti x 12 ay” üzerinden verilmesi öngörülmüştür. Bu durumda istekliler 12 aylık teklif vereceğinden idarece sehven yapıldığı anlaşılan bu düzenlemenin teklif vermeye etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.4 maddesinde, “26.4. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödenecek olup, çalışacak işçi sayılan ve toplam gün sayılan aşağıda gösterilmiştir.

 

A-Temizlik İşleri;

 

 

Birim

işçi Sayısı

Toplam Mesai Gün Sayısı

Zonguldak Yurt Müdürlüğü

10

125

Çaycuma Yurt Müdürlüğü

2

24

Devrek Yurt Müdürlüğü

2

24

Ereğli Yurt Müdürlüğü

4

48

Bartın Yurt Müdürlüğü

4

50

Karabük Yurt Müdürlüğü

5

62,5

TOPLAM

27

333,5

 

B-Kalorifer Yakma İşleri;

 

Birim

İşçi Sayısı

Toplam Mesai Gün Sayısı

Zonguldak Yurt Müdürlüğü

8

104

Çaycuma Yurt Müdürlüğü

3

37,5

Devrek Yurt Müdürlüğü

3

37,5

Ereğli Yurt Müdürlüğü

4

50

Bartın Yurt Müdürlüğü

3

39

Karabük Yurt Müdürlüğü

3

39

TOPLAM

24

307

 

26.5.Bu işte iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %2,5 dir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece yapılan düzenlemede her bir yurt müdürlüğünde çalışacak temizlik ve kalorifer işçileri için çalışacak işçi ve tatil günü sayısı açıkça belirtilmiş olduğundan teklif verirken bu sayıların dikkate alınması gerekmekte olup iddia yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde, prim oranı % 2,5 olarak belirlenmiştir. İhale konusu iş temizlik ve kalorifer yakma işidir. Temizlik işinin risk prim oranı % 2 iken, kalorifer yakma işinin risk prim oranı % 2,5’tur. 

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesindeki tablodan ihale konusu temizlik ve kalorifer yakma işinin, Bölge Müdürlüğü ve 6 yurt müdürlüğünde birlikte yürütüleceği anlaşılmaktadır. Bir başka ifade ile her birimde hem temizlik hem kalorifer işçisi bir arada çalışacaktır.

 

İhale işlem dosyasında, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının tespitine yönelik olarak ilgili sigorta müdürlüğünden alınmış yazı bulunmakta ve bu yazıda, “Söz konusu işlerin tek ihalede, tek sözleşme ile bir firmaya verilmesi halinde, prim nispetinin en yüksek olanından değerlendirilir.” şeklinde not bulunmaktadır. İdare yaklaşık maliyet hesabını % 2,5 oranı üzerinde yapmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel istihdam edilerek gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

 

3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükümleri yer almıştır.

 

SSK Sigorta İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.04.2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesinde, yukarıdaki 3 ve 4 üncü madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde,

 

“1- İhale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 

a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim

mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması,

 

2- Sözleşmelerde ve şartnamelerde sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” işlerinin yapıldığının anlaşılması durumunda:

 

            Söz konusu işyerlerinin,  Prim Tarifesinin 5 inci maddesi gereğince (8592) işkolu kodu ile (II) tehlike sınıfında tasnif edilmesi,” gerektiği belirtilmektedir.

 

Anılan düzenlemeler uyarınca, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz etmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereğince farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

           

31.12.1981 tarih ve 17296 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18.03.1981 tarih ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 4 üncü maddesinde yer alan “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler arz eden ve başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olur.” hükmü uyarınca, kalorifer yakma işi, temizlik işinden farklı özellik arz etmekle birlikte iki işi gerçekleştirecek işçilerin de aynı işyerinde birlikte istihdam edilecek olmasından dolayı aynı en yüksek prim oranının tüm işçilere uygulanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde,

 

“52.1. Hizmetin ifa şeklinde Yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu ve idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının tespiti halinde bu husus bir tutanakla belgelendirilecektir. Bu husus belirlendiği takdirde;

Birinci defada   50.-YTL

İkinci defada 75.-YTL

Üçüncü defada 100.-YTL

Ceza yüklenicinin ilk istihkakından kesilir.

52.2.Hizmetin ifasında çalışan personelin işe gelmemesi veya eksik işçi çalıştırılması halinde söz konusu işçilere ait ücretler ödenmeyecek ayrıca yukarıda belirtilen cezalara ek olarak her işçi başına günlük ücret tutarında ceza kesilecektir.

52.3.Yukanda belirtilen aynı fiile ait cezalar üç defadan fazla tekrarlandığı takdirde sözleşmenin bildirimsiz olarak feshedilmesi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi ile ilgili hususların uygulanmasında idare yetkilidir.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde,

 

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü öngörülmektedir.

 

İdari şartnamedeki düzenlemede fiilin 3 defa tekrarlanmasının ardından yapılacak uygulama düzenlenmekte olup bu hüküm 4735 sayılı Kanunun 20 inci maddesindeki düzenlemeye çerçevesinde uygulanabileceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde, temizlik ürünlerinin formülatör sistemine sahip olması öngörülmüştür.

 

İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap, “formülatör sistemin esası temizlik malzemelerinin 3-4 değişik konsantre malzemenin su ile karıştırılarak elde edilmesidir. Bu sayede depolama işlemleri kolaylaşırken çevreyi kirleten atıklar daha az ortaya çıkmaktadır. İdaremizce böyle bir sistemin hangi firmalarda olduğunun bilinmesi mümkün değildir. Asıl iş bu malzemelerin temin edilmesi işi değil, temizlik işidir. Ve söz konusu malzemelerin iş içindeki payı çok yüksek değildir ve her firma tarafından temin edilebilir ürünlerdir. Bu sebeple yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyici olduğu iddiası uygun görülmemiştir.” şeklindedir.

 

Formülatör sistemin su ve konsantre malzemenin karıştırılması ile temizlik ürünü elde edilmesine yönelik bir sistem olduğu, idarenin malzeme tüketiminin kontrolü amacıyla böyle bir düzenleme yapmış olabileceği, kullanılacak temizlik malzemelerinin tüm firmalarca piyasadan temin edilebilecek sarf malzemeleri olduğu, ayrıca ihale konusu işin konusunun personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve yüklenici tarafından karşılanacak temizlik malzemelerinin yaklaşık maliyet içindeki değerinin cüzi bir yer tuttuğu hususları dikkate alındığında bu düzenlemenin firmalar arasında rekabeti engelleyici ve teklif vermede belirsizlik yaratıcı yönünün bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Devamlı çalışacak personel ve günlük mesai saatleri” başlıklı 10 uncu maddesinin 10.8 alt maddesindeki, “idare ilgilileri gerek iş esnasında ve gerekse mesainin bitiminde yüklenici elemanlarını işyerini terk etmeden üslerini ve beraberindeki eşyaları arayabileceklerdir” şeklindeki düzenleme bulunmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde işverence, çalışma süreleri yönünden  birbirlerinden farklı statüdeki işçilere farklı işlem yapılmasını yasaklamaktadır.

 

İhale konusu hizmeti ihale yoluyla temin eden idare ile yüklenici arasında akdedilen hizmet sözleşmesi uyarınca hizmetin ifa edilmesi sırasında yüklenici tarafından istihdam edilen işçilere karşı işveren konumunda olan yüklenicidir. Dolayısıyla anılan madde hükmü, ihale yoluyla temin edilen hizmet alımında işveren konumundaki yüklenici ile işçi arasındaki ilişkiyi düzenlemeye yöneliktir.

 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirileceği yerin, Öğrenci Yurdu olması dikkate alındığında can ve mal güvenliğinin temini amacıyla iş yerine giriş-çıkışlarda arama yapılmasının istenilmesinin işin yürütülmesine ilişkin güvenlik tedbirleri kapsamında olağan bir uygulama olduğu sonucuna varılmış olup teknik şartnamedeki düzenlemenin 4857 sayılı iş Kanununu 5 inci maddesinin anılan hükmü kapsamında eşit davranma ilkesinin ihlali neticesini doğuracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 20 isteklinin doküman aldığı, 2 isteklinin teklif verdiği, geçerli 1 teklifin bulunduğu, anılan  ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı,

 

         2) İdari şartnamenin 52 nci maddesinde,

 

52.1. Hizmetin ifa şeklinde Yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu ve idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının tespiti halinde bu husus bir tutanakla belgelendirilecektir. Bu husus belirlendiği takdirde;

         Birinci defada   50.-YTL

         İkinci defada 75.-YTL

         Üçüncü defada 100.-YTL

Ceza yüklenicinin ilk istihkakından kesilir.

52.2.Hizmetin ifasında çalışan personelin işe gelmemesi veya eksik işçi çalıştırılması halinde söz konusu işçilere ait ücretler ödenmeyecek ayrıca yukarıda belirtilen cezalara ek olarak her işçi başına günlük ücret tutarında ceza kesilecektir.

52.3.Yukarıda belirtilen aynı fiile ait cezalar üç defadan fazla tekrarlandığı takdirde sözleşmenin bildirimsiz olarak feshedilmesi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi ile ilgili hususların uygulanmasında idare yetkilidir.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde,

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü öngörülmektedir.

3) Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde, temizlik ürünlerinin formülatör sistemine sahip olması öngörülmüştür.

 

ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve yüklenici tarafından karşılanacak temizlik malzemelerinin yaklaşık maliyet içerisinde yer tuttuğu, bu düzenlemenin firmalar arasında rekabeti engelleyici ve teklif vermede belirsizlik yaratıcı yönünün bulunduğu değerlendirilmiştir.

 

 

 

Yukarıda yapılan düzenlemenin isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu, bu nedenle  anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul