İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4070
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :50
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4070
Şikayetçi:
 Serat Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Mah. 16. Sokak Yaşar Apt. 6 Kat. 2 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği Altınçay Mah. M. Kafadar Cad. No:1 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33092
Başvuruya konu ihale:
 2007/140056 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.20.81.0078/2007-91E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Serat Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.11.2007 tarih ve 33092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 30.11.2007 tarihli karar ile ihalede alınan bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, ihale evrakı içerisinde sundukları Akbank’a ait referans mektubunun Akbank Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili şubeye fakslandığı ve bu şube tarafından “aslına uygundur” şeklinde tasdik edildiği, mektubun üst kısmının fotokopi olması nedeniyle belgenin fotokopi olduğu sanılarak firmalarının elendiği, idareye yapılan itiraza verilen cevapta da bu belgenin uygun olduğunun kabul edildiği, firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre taahhüt edilen bir iş için düzenlenen sözleşme ve faturalardan oluştuğu, bu işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin eklenmemiş olmasının elenmeyi gerektiren bir durum olmadığı, tamamlattırılabilecek bir eksiklik olduğu, idarenin ihaleyi iptal kararında herhangi bir gerekçeye dayanmadan alınan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü yer almaktadır.

 

             İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca idarenin ihaleyi iptali işlemine karşı yapılan başvuruya ilişkin inceleme ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır.

 

            23.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği, 30.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; HMS Ltd. Şti.-Fırat Ltd. Şti. iş ortaklığının idari şartnamenin 7.1.(f) maddesinde istenilen geçici teminatı, Fırat Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.3.1 inci maddesinde istenilen özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini sunmadığı, ayrıca ücüncü şahıs mali sorumluluk sigorta poliçelerinin işe başlamadan önce idareye verileceğine, hak ediş ödemelerinin zamanında yapılacağına ve teknik şartnamede belirtilen makine teçhizat ve ekipmanların işe başlamadan idareye verileceğine dair bir yazı sunulduğu, ancak yazının onaysız olduğu, ayrıca idari şartnamenin 7.3.4.1 maddesinde belirtildiği üzere taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname istenmesine rağmen noter onayı olmadığı için, Serat Ltd.Şti.’nin sunduğu referans mektubu ve iş deneyim belgesi uygun sayılmadığı için bu isteklilere ait tekliflerin ihale dışı bırakıldığı,  teklifleri yeterli görülen diğer 3 isteklinin teklifinin de aşırı düşük olarak tespit edilerek açıklama istenildiği, ihale komisyonu ara kararından Kral Ltd. Şti. ile E.F.S Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamalarının uygun bulunmadığı, açıklaması henüz komisyona ulaşmayan Güven Ltd. Şti.’nin teklifi de açıklaması uygun bulunmayan Kral Ltd. Şti. teklifinden düşük olduğundan işin ivediliğine binaen açıklama yazısı beklenilmeden teklifin reddedildiği ve ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            30.10.2007 tarihli İhale Komisyonu ara kararında; Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin açıklamasında giyime ilişkin açıklamada fatura asılları veya noter tasdikli suretlerinin sunulması istenmesine rağmen sunulmadığı görüldüğünden ve giyime ilişkin yazıda sunulan fiyatın 3 yıllık giyim ihtiyacını karşılayamayacağı anlaşıldığından ve zorunlu mali sigorta için sunulan belgedeki bilgilerle vermiş olduğu tutar arasında çelişki olduğu, ayrıca mali sorumluluk için genel müdürlükten onaylı yazı istenilirken, yazının bölge müdürlüğünden alınmış olması nedenleriyle, E.F.S Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin açıklamasında, 65 düz işçinin asgari ücretin %10 fazlası üzerinden, yol ücreti, ulusal ve dini bayram tatil günleri (40.5 günx30 kişi=1215 toplam tatil günü) 36 ay ve %3 sözleşme gideri dahil toplam maliyetini 1.999.721,34.-YTL olarak belirttiği, ancak ekinde sunduğu KİK işçilik hesaplama modülünde 2.033.028,30.-YTL olduğunun görüldüğü, giyim bedeli olarak %3 sözleşme gideri dahil 32.336,85.-YTL öngörüldüğü, ancak buna %3 sözleşme giderinin eklenmediğinin belgelerden anlaşıldığı, ayrıca aşırı düşük teklif sorgulama yazısında zorunlu mali sigorta bedelinin ilgili sigortanın genel müdürlüğünden alınacak yazı ile tevsik edilmesi istenilmesine rağmen firmanın sunduğu belgenin genel müdürlükten verilip verilmediğinin anlaşılamadığı, bu açıklamalar doğrultusunda firmanın göstermiş olduğu 40.903,76.-YTL’lik karın sağlanamayacağı kanaatinin oluştuğu, Güven Özel Güven Ltd. Şti.’nin cevabı idareye ulaşmamış ise de bu firmaya ait teklifin Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklifinin de altında bulunduğundan teklifin asgari maliyet toplamının altında olması nedeniyle söz konusu tekliflerin Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            23.10.2007 tarihli Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta; Serat Özel Güv.Hizm.San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan mali durum bildiriminde Akbank’ta 117.500,00.-YTL ve Ziraat Bankası’nda 93.350,00.-YTL olmak üzere toplam 210.850,00.-YTL teminat mektubu kredisi olduğunun belirtildiği, ancak Ziraat Bankasından alınan referans mektubunun aslı sunulmasına karşın, Akbank’tan alınan referans mektubunun fotokopi olduğu, dolayısıyla bu belgenin idari şartnamenin 7.5 maddesine aykırı olduğu görüldüğünden uygun görülmediği, Ziraat Bankasından alınan referans mektubu bedelinin de teklif edilen bedelin %5 ini karşılamaması nedeniyle uygun görülmediği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine  aykırı olarak Gizerler Dayanıklı Tük. Mal. San.Tic.A.Ş’ye yapılan güvenlik işine ilişkin teklif dosyasında sadece fatura ve sözleşmenin sunulması, iş yeri bildirgesi ve işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmaması nedeniyle iş deneyim belgesinin uygun bulunmadığı ifade edilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye katılan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin gerekçelerin incelenmesinde;

 

            1) HMS Grup Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. - Fırat Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin incelemede;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.2.1.(b) maddesinde; “İşçi ücretleri ilgili Saymanlık tarafından personel hesaplarına doğrudan aktarılacağından yüklenici tarafından personele ait banka hesap numaraları Saymanlığa bildirilecektir. Herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hakediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hakedişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretleri firma tarafından ödenecek ve buna ilişkin taahhütname ihale komisyonuna sunulacaktır.” , 

 

            7.3.2.2 maddesinde; “İstekliler istihdam ettikleri özel güvenlik görevlerinin üçüncü kişilere verecekleri zararın tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigorta poliçelerinin (65 güvenlik görevlisi için) aslını veya noter onaylı suretini ihaleden sonra işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. Bu belgelerin belirtilen süre içerisinde idareye verileceğine ilişkin taahhütname de ihale komisyonuna verilecektir.”

 

            7.3.3.1 maddesinde; “İsteklinin 5188 Sayılı Kanun ve buna paralel çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet ve İzin Belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır.”,

 

            7.3.4.1 maddesinde; “Teknik Şartnameye göre bulundurulması gereken makineler 5 (Beş) yaşından büyük olmayacaktır. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacak ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tesvik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulacaktır.” düzenlemeleri yapılmış olup, aynı düzenlemelerin ihaleye ait ilanda da yer aldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde; “İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır….” hükmü yer almıştır.

 

            HMS Grup Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. - Fırat Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. iş ortaklığının idari şartnamenin 7.3.2.1.(b), 7.3.2.2 ve 7.3.4.1 maddelerinde verilmesi istenen taahhütnamelere ilişkin olarak teklif dosyası içinde sunduğu taahhütnamenin imzalı olmadığı, anılan iş ortaklığına ait teklif dosyasında geçici teminat bulunmadığı, ayrıca Fırat Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde istenen özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini sunmadığı anlaşıldığından, söz konusu iş ortaklığına ait teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibi Serat Özel Güvenlik Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin incelemede;

 

            İdari şartnamenin 7.2.1.1 inci maddesinde; “Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin sunulması zorunlu olup, …” ,

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, ihale komisyonuna sunulacaktır.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Serat Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası ile birlikte sunduğu mali durum bildiriminde 117.500,00.-YTL’si Akbank T.A.Ş’de,  93.350,00.-YTL’si Ziraat Bankası A.Ş’de olmak üzere  kullanılmamış teminat mektubu kredisi bulunduğu beyan edilmiş olup, yine teklif dosyası ile birlikte sunulan ve anılan Bankalar tarafından düzenlenen referans mektuplarında da beyan edilen tutarlarda kullanılmamış teminat mektubu kredisi bulunduğu belirtilmiştir.

 

            Akbank T.A.Ş tarafından düzenlenen referans mektubunda hem kredi bilgilerinin Yüzevler Şubesince düzenlendiğine ilişkin Genel Müdürlük teyit imzası, hem de Yüzevler Şubesi yetkililerinin imzasının yer aldığı görülmüştür.        

 

            Serat Özel Güvenlik Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin iptaline karşı idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 08.11.2007 tarih ve 2535 sayılı yazıda; Akbank Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgenin fotokopi olduğu, ancak aynı belge üzerindeki Akbank T.A.Ş Yüzevler Şubesine ait imzanın fotokopi olmadığının anlaşıldığı belirtilmiş olmasına karşın, özel sektöre taahhüt edilen işlerde iş yeri bildirgesi ve işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulması gerektiği açıkça belirtildiğinden ve bu eksik belgelerin tamamlatılabilecek belgelerden olmaması nedeniyle iş deneyimi ile ilgili itirazın mevzuata aykırı olması nedeniyle Serat Özel Güv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından Akbank’tan alınan referans mektubuna ilişkin olarak ilgili Genel Müdürlükten teyit alınmasına gerek görülmediği belirtilmiştir.

 

Serat Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamede istenilen iş deneyimine ilişkin olarak Gizerler Dayanıklı Tüketim Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne gerçekleştirdiği özel güvenlik hizmetine ilişkin olarak 430.000,00.-YTL’lik 23.03.2005 tarihli sözleşmeyi ve bu sözleşmeye ilişkin toplam faturaları sunduğu, ancak ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhalelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesi; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin istenilmesi zorunludur. Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.” hükmü uyarınca, Serat Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen Akbank T.A.Ş’ye ait referans mektubunun gerek görüldüğü taktirde idarece bankanın Genel Müdürlüğünden teyit edilebileceği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte Serat Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin özel sektöre gerçekleştirdiği işi tevsik için ilgili sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaları sunmakla birlikte ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri ihale teklif dosyasında sunmaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde yer alan; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.…” hükmüne aykırı bulunduğundan ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde yer alan; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz…” hükmü uyarınca söz konusu belge eksikliği tamamlatılamayacağından idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin incelemede;

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

                İhale komisyonu;a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almıştır.

                Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de; ihale komisyonunun verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği ve ihale komisyonunun belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. ….

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. …Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır….

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir. …

            Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir….” hükmü yer almıştır.

 

          Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu işin 65 kişi ile 36 aylık Özel Güvenlik Hizmeti işi olduğu anlaşılmıştır.

 

          İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.2.1.(a) maddesinde; “…Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak personele 4857 sayılı iş yasasına istinaden ek ücret verilecek ve bu ücret maliyeti teklif fiyata dahil edilecektir. Bu günlerde ek binalar ve ana binada toplam 30 işçi çalıştırılacak olup tespit edilen resmi ve dini bayram günü toplam 2008 için 13,5 gün, 2009 için 13,5 gün, 2010 için 13,5 gün olarak toplam 40,5 gündür.”,

 

          Anılan şartnamenin 26.3 maddesinde; “2007 yılı için yol ücreti günlük brüt 1,50.-YTL ve 26 gün üzerinden nakdi olarak 39,00.-YTL’dir. 2008-2009-2010 yılları için ortaya çıkacak yol ücreti artışları ödenecek olduğundan istekliler tekliflerini 2007 yılı fiyatları üzerinden vereceklerdir.”,  26.3.1 maddesinde; “İşçilere yıl boyunca yazlık (pantolon-gömlek-kravat-kep-ayakkabı-çorap) ve kışlık (pantolon-gömlek-kravat-kazak-mont-kep-kemer-bot-eldiven-çorap-yağmurluk) kıyafetleri verilecektir.”, 26.3.2 maddesinde; “İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.”, 26.3.3 maddesinde; “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim tarifesi oranı %1,5’dir.”, 26.3.4 maddesinde; “5188 sayılı özel güvenlik yasasına göre yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigorta poliçe bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.”, 26.3.5 maddesinde; “İşçilere (65 işçiye) brüt asgari ücretin %10’u kadar fazla ödeme yapılacaktır.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ihale dokümanı ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; söz konusu ihaleye ilişkin aşırı düşük sorgulamasında; asgari işçilik maliyetine (brüt asgari ücret, brüt yol ile ayni olarak karşılanacağı öngörülen giysi bedeli dahil) resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personele ödenecek ücret maliyetinin eklenmesi ile hesaplanan toplam asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemi olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede; aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedelinin ve mali sorumluluk sigortası giderinin önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmesi ve maliyetlerini tevsik eden belgelerin sunulması gerektiği,  teklif maliyetine dahil edilmesi gereken özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrıca sözleşme gideri hesaplanması gerekmediği anlaşılmaktadır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ihale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca 36 ay üzerinden ve 65 güvenlik personeli için işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; giysi bedeli hariç brüt asgari ücret, idari şartnamede belirtilen brüt yol bedeli dahil bulunan asgari işçilik maliyeti tutarına 1215 günlük resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ücretinin eklenmesi ile bulunan toplam asgari işçilik maliyetine bu maliyet üzerinden hesaplanan %3 sözleşme giderinin dahil edilmesi ile bulunan ihale konusu işe ait toplam asgari maliyetin 2.031.247,04.-YTL olduğu anlaşılmış olup, söz konusu toplam asgari maliyete idari şartnamede ayni olarak karşılanacağı belirtilen giysi bedeli (%3 sözleşme gideri dahil tutarı) ile özel güvenlik  mali sorumluluk sigortası bedeli dahil edilerek tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin 23.10.2007 tarih ve 2355 sayılı yazısı ile; Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük olduğu belirtilerek Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği ve söz konusu yazıda personele verilecek giyim yardımına esas olmak üzere ilgili firmadan alınacak fatura asılları veya noter tasdikli suretleri ile personele yapılacak zorunlu mali sigorta için ilgili sigortanın genel müdürlüğünden alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin verilmesi gerektiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilerce özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelini tevsik etmek için sunulacak sigorta belgesinin ilgili sigortanın Genel Müdürlüğünden alınması gerektiğine ilişkin şarta yer verilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur. Ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasında giysi bedelini tevsik etmek üzere isteklilerce sunulacak  belgenin giysiye ilişkin fatura aslı veya noterden onaylı sureti olması gerektiğine ilişkin şartın getirilmesi isteklilerin henüz ihaleye katılım aşamasında söz konusu giysileri fatura karşılığı satın almalarını zorunlu hale getirdiği anlaşıldığından mevzuata aykırı bulunmuştur. Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük açıklamasında mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak sunulan Aviva Sigorta A.Ş tarafından düzenlenmiş söz konusu belgenin Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenip düzenlenmediği belge üzerinden anlaşılamamakla birlikte; idarece Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlendiği gerekçesi ile belgenin uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca anılan isteklinin aşırı düşük açıklamasında giysi bedeline ilişkin olarak sunduğu proforma faturanın giysi bedelini tevsik eden yazılı bir belge olduğundan, idarece anılan isteklinin giyim ve mali sorumluluk sigortası bedelini tevsik için sunduğu belgelerin uygun bulunmaması nedeniyle aşırı düşük açıklamasının uygun bulunmaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Diğer yandan; Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamasında; giyim bedelinin 1.421,34.-YTL (%3 sözleşme gideri hariç), mali sorumluluk sigortası bedelinin toplam 2.303,43.-YTL olarak öngörüldüğü, giyim bedeline ilişkin olarak 22.10.2007 tarihli İstanbul İş Elbiseleri Giyim Sanayi-Fevzi ASLAN tarafından düzenlenmiş proforma faturanın sunulduğu, mali sorumluluk sigortası bedeline ilişkin olarak 23.10.2007 tarihinde Aviva Sigorta A.Ş tarafından düzenlenmiş belgede 01.01.2007-2008 vadeli poliçeye 65 adet güvenlik personeli için toplam 767,81.-YTL sigorta bedeli öngörülmesi nedeniyle anılan firmanın aşırı düşük açıklamasında 65 personel için toplam 3 yıllık sigorta bedelinin 2.303,43.-YTL olarak öngörülmesi sonucunda öngörülen bu bedeller üzerinden yapılan hesaplamada anılan istekli tarafından teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 2.035.014,45.-YTL olduğu ve Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklif bedeli olan 2.035.014,44.-YTL’nin asgari maliyet bedelini karşılamadığı anlaşıldığından bu firmaya ait teklifin belirtilen neden ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiş olup, idarece söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden bu hususta düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) E.F.S Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin incelemede;

 

            E.F.S Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 26.10.2007 tarihli aşırı düşük açıklamasında; giyim bedeline ilişkin olarak fatura sunulduğu, söz konusu faturalar uyarınca giyim bedelinin bir personel için 153,54.-YTL (KDV hariç) ve 3 yıl için toplam 460,62.-YTL olduğu, mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak sunulan belgedeki sigorta teklifinin 65 personele 1 yıl için 1.357,00.-YTL olduğu, sigorta teklifinin Generali Sigorta A.Ş ve Generali Sigorta Aykut TEKİN tarafından imzalı olduğu, belge üzerindeki imzalardan belgenin ilgili sigortanın Genel Müdürlüğü tarafından onaylı olduğu anlaşılmakla birlikte, söz konusu belge için genel müdürlük veya bölge müdürlüğü onayının zorunlu ve yeterli olduğu dikkate alınarak söz konusu belge üzerindeki onayın genel müdürlüğe veya bölge müdürlüğüne ait olup olmadığına ilişkin tereddütün idarece ilgili sigortanın genel müdürlüğünden yapılacak kontrol ile giderilebileceği, anılan istekli tarafından aşırı düşük açıklamasında öngörülen giysi ve sigorta bedelleri üzerinden yapılan hesaplamada anılan istekli tarafından teklif edilmesi gereken asgari maliyet bedelinin 2.066.156,54.-YTL olduğu ve söz konusu isteklinin teklif bedeli olan 2.077.032,95.-YTL’nin asgari maliyetin üzerinde bulunması nedeniyle idarece yapılan aşırı düşük sorgulaması sonucunda teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı bulunduğu, mali sorumluluk sigortası bedelini tevsik için sunulan belgenin Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü onaylı olup olmadığı idarece teyit edildikten sonra teklifin yeniden değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            5) Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin incelemede;

            Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklaması idareye ulaşmadan bu firmaya ait teklifin asgari maliyet toplamının altında olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesi hükmü uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olduğu tespit edilen tekliflerin idarece reddedilmeden önce aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve isteklinin aşırı düşük sorgulaması üzerine yaptığı yazılı açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen ya da açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmesine karşın, Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin teklif bedeli olan 2.007.000,00.-YTL’nin ihale konusu işe ait toplam asgari maliyet tutarı olan 2.031.247,04.-YTL’nin altında kalması nedeniyle söz konusu  teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olup, bu hususta düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalenin geçerli teklif kalmadığı gerekçesi ile iptal edildiği, buna karşın iptal kararında yer alan gerekçeler ile E.F.S Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 30.10.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline, karar verilmesi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun 39 uncu maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 5 isteklinin teklif verdiği ve tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında, ihalenin iptaline ilişkin kararın mevzuata uygunluk arzettiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul