İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4072
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :52
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4072
Şikayetçi:
 Şimkar Turizm Temz. Pet. Ürünl. Nak. San. ve Tic. A.Ş. Şerefşirin Mahallesi, Şerefşirin Sok., Çeşmeli Çarşı, No:67, K:2, Karatay / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IV. Bölge Müdürlüğü - Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü, Ankara Cad., No:171, 42060, Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34401
Başvuruya konu ihale:
 2007/156353 İhale Kayıt Numaralı “DSİ IV.Bölge Müdüriyet ve Bağlı Şube Müdürlüklerinin İdari Bina ve Çevrelerinin Temizliği İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.21.54.0097/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IV. Bölge Müdürlüğü - Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü’nce 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan DSİ IV.Bölge Müdüriyet ve Bağlı Şube Müdürlüklerinin İdari Bina ve Çevrelerinin Temizliği İşi ihalesine ilişkin olarak Şimkar Turizm Temz. Pet. Ürünl. Nak. San. ve Tic. A.Ş.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli 20.11.2007 yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.11.2007 tarih ve 34401 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına firmalarının yol ve çalıştırılacak personel sayısına yönelik olarak yaptığı açıklamanın, tekliflerin eşit şartlarda mukayesesini engellediği ve haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle uygun görülmediği ve tekliflerinin aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa tekliflerinde maliyet avantajı sağlamada kullandıkları yöntemin göz önüne alınması gerektiği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının, “DSİ IV. Bölge Müdürlüğü ve bağlı Şube Müdürlüklerinin İdari binalarının Genel Temizlik ile Çevre Temizliğinin yaptırılması işi” olduğu,

 

            İhale konusu işin fiziki miktarı ve türünün, “40 işçi ile 53390 m2 alanın temizlik işinin yaptırılması” olduğu,

 

İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinden ise, ihale konusu işin süresinin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 12 ay olarak belirlendiği,

 

Görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3 Ayrıca, 1 işçi için brüt yol bedeli 3,00 YTL/gün, 1 işçi için brüt yemek bedeli 4,00 YTL/gün ve aylık yol ve yemek bedeli 26 gün üzerinden nakdi olarak hesap edilip teklif fiyata dahil edilecektir. Kıyafet bedeli ayni olarak yüklenici tarafından karşılanıp teklif fiyata dahil edilecektir.


26.5. …Sigorta Risk Prim Oranı %2 olarak alınmıştır.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari ve Teknik Şartnamedeki düzenlemelerden ihale konusu işin temizlik sarf malzemesi ve ekipman dahil temizlik işi olduğu, ihale konusu işte kullanılacak malzeme ve ekipmanın sayısına ve özelliklerine Teknik Şartnamenin ekinde yer alan listede ayrıntılı bir biçimde yer verildiği görülmüştür.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; 40 kişinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan (yol ve yemek dahil, giyim hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 459.322,32 YTL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

İdarece ihaleye teklif veren Şimkar Turz. Tic. A.Ş.’nin teklifinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunarak, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği firmaya gönderilen 06.11.2007  tarihli yazı ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunmasının istenildiği görülmüştür.

 

   Başvuru sahibinin 439.200,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin olarak idareye 08.11.2007 tarihli yazı ile yaptığı aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

- İhale konusu işte toplam 40 işçinin çalıştırılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, firmalarınca ihale konusu işte 2 ortaklarının çalışacağı, bu nedenle 38 işçinin 12 aylık maliyetinin hesaplanarak teklif fiyatına yansıtıldığı, 38 işçinin firmalarına 12 aylık maliyetinin  325.447,20 YTL olduğu,

 

- Firmalarının aynı zamanda nakliyat alanında da faaliyet gösterdiği, ihale konusu işte çalışacak personelin işyerlerine getirilip götürülmesinin firmalarına ait araçlarla yapılacağı, bu nedenle yol giderine ilişkin olarak personelin taşınacağı araçlara ilişkin tahmini yakıt gideri ile araçların servis-bakım ücretinin teklif fiyatına yansıtıldığı, ihale dokümanında yapılan düzenlemeye göre yıllık yol ücretinin 37.440,00 YTL olması gerekirken, kendilerince bu iş kaleminin 9.236,00 YTL’ye karşılanacağı,

 

- 40 işçinin giyecek giderinin ise kişi başına tahmini 80,00 YTL olarak öngörüldüğü, bu iş kalemine ilişkin toplam maliyetin 3.200,00 YTL olduğu yönünde açıklamada bulunulduğu,

 

- İhale konusu işte kullanılacak temizlik malzemelerine ilişkin olarak yaklaşık 10.000,00 YTL maliyet öngörüldüğü,

 

hususları açıklanmıştır. Başvuru sahibi firma tarafından giyim ve temizlik malzemelerinin ne şekilde karşılanacağı hususunu  tevsik eden herhangi bir belge sunulmadığı da belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin  XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde: başlığı altında ise;

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

         

   Başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda yer verilen Tebliğ hükümlerine uygun olmaması, ayrıca diğer isteklilerin tekliflerini 40 kişi üzerinden hesaplamalarına rağmen başvuru sahibi isteklinin teklifini 38 kişi üzerinden vermesinin haksız rekabete neden olacağı, aksi bir değerlendirmenin eşit muamele ilkesi ile bağdaşmayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

  Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan Konya Minitur Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 459.322,32 YTL’lik bedelin, ihale konusu iş için (giyim ve temizlik malzemesi hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına eşit olduğu belirlenmiştir. Sözkonusu firmanın teklifinin bu haliyle giyim ve temizlik sarf malzemeleri ile ekipmana ilişkin maliyeti karşılamadığı, idarece bu firmanın teklifinin de aşırı düşük teklif olarak değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin sözkonusu istekli üzerinde bırakıldığı görülerek, idarenin bu işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul